Duteronomi 8:1-20

  • Izibusiso zikaJehova ziyaphindwa (1-9)

    • “Umuntu akaphili ngesinkwa sodwa” (3)

  • Ungamkhohlwa uJehova (10-20)

8  “Kufanele uqikelele ukuthi uyigcina yonke imiyalo engikunika yona namuhla, ukuze uqhubeke uphila + futhi wande, ungene udle izwe uJehova afunga ngalo kokhokho bakho. +  Khumbula indlela ende uJehova uNkulunkulu wakho akwenza ukuba uyihambe ngale minyaka engu-40 ehlane + ukuze akuthobise futhi akuvivinye + ukuze azi lokho okwakusenhliziyweni yakho, + ukuthi uyoyigcina yini imiyalo yakhe noma cha.  Ngakho wakuthobisa, wakuyeka walamba + wayesekondla ngemana + owawungalazi, wena noyihlo, ukuze akwenze wazi ukuthi umuntu akaphili ngesinkwa sodwa kodwa umuntu uphila nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. +  Izimpahla owawuzigqoka azizange ziguge, nezinyawo zakho azizange zivuvukale kule minyaka engu-40. +  Wazi kahle enhliziyweni yakho ukuthi uJehova uNkulunkulu wakho wayekuqondisa, njengoba nje umuntu eqondisa indodana yakhe. +  “Kumelwe ugcine imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho ngokuhamba ezindleleni zakhe nangokumesaba.  Ngoba uJehova uNkulunkulu wakho ukungenisa ezweni elihle, + izwe elinemifudlana yamanzi,* iziphethu nemithombo yamanzi* aphuma ethafeni nasesifundeni esinezintaba,  izwe likakolweni nebhali, namasimu amagilebhisi, izihlahla zamakhiwane namahalananda,* + izwe lamafutha omnqumo noju, +  izwe okungeke kuntuleke ukudla kulo futhi ngeke uswele lutho kulo, izwe elinamatshe anensimbi futhi ezintabeni zalo uyokumba ithusi. 10  “Lapho usudlile waneliseka, kumelwe udumise uJehova uNkulunkulu wakho ngenxa yezwe elihle akunike lona. + 11  Qikelela ukuba ungamkhohlwa uJehova uNkulunkulu wakho ngokungayigcini imiyalo yakhe, izinqumo zakhe zokwahlulela nemithetho yakhe engikuyala ngayo namuhla. 12  Lapho usudlile waneliseka, wakha izindlu ezinhle wahlala kuzo, + 13  lapho umhlambi wakho wezinkomo nomhlambi wakho wezimvu wanda, nesiliva negolide lakho landa, unenala yayo yonke into, 14  ungayivumeli inhliziyo yakho iqhoshe + bese ikwenza ukhohlwe uJehova uNkulunkulu wakho, owakukhipha ezweni laseGibhithe, endlini yobugqila, + 15  owakwenza ukuba udabule ehlane elikhulu nelesabekayo, + elinezinyoka ezinesihlungu nawofezela nelinomhlabathi owomile ongenawo amanzi. UNkulunkulu wenza ukuba kuphume amanzi edwaleni, + 16  wakondla ngemana + ehlane, oyihlo ababengalazi, ukuze akuthobise + futhi akuvivinye ukuze uzuze esikhathini esizayo. + 17  Uma kwenzeka uthi enhliziyweni yakho, ‘Amandla ami nezikhwepha zezandla zami yikho okungenzele lo mcebo,’ + 18  khumbula ukuthi nguJehova uNkulunkulu wakho okunika amandla okwakha umcebo, + ukuze afeze isivumelwano sakhe afunga ngaso kokhokho bakho, njengoba kunjalo namuhla. + 19  “Uma kungake kwenzeke ukhohlwe uJehova uNkulunkulu wakho futhi ulandele abanye onkulunkulu ubakhonze ubakhothamele, ngiyakuxwayisa namuhla ukuthi nakanjani uyoshabalala. + 20  Njengezizwe uJehova azibhubhisayo phambi kwakho, yileyo ndlela oyoshabalala ngayo, ngoba ungafuni ukulalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “elinemihosha yamanzi.”
Noma, “nemithombo ejulile yamanzi.”
Noma, “namahananadi.”