Duteronomi 6:1-25

  • Thanda uJehova ngenhliziyo yakho yonke (1-9)

    • “O Israyeli, lalela” (4)

    • Abazali kumelwe bafundise abantwana babo (6, 7)

  • Ungamkhohlwa uJehova (10-15)

  • Ungamvivinyi uJehova (16-19)

  • Uxoxele isizukulwane esilandelayo (20-25)

6  “Manje lokhu kuyimiyalo, iziqondiso nezinqumo zokwahlulela uJehova uNkulunkulu wakho akunike zona ngenjongo yokuba akufundise, ukuze uzigcine lapho uwelela ezweni ozolithatha,  ukuze umesabe uJehova uNkulunkulu wakho, ugcine yonke imithetho yakhe nemiyalo yakhe engikuyala ngayo—wena nendodana yakho nomzukulu wakho +—zonke izinsuku zokuphila kwakho, ukuze uphile isikhathi eside. +  O Israyeli kumelwe ulalele, ukugcine ngokucophelela ukuze uchume futhi wande kakhulu ezweni eligeleza ubisi noju, njengoba nje uJehova, uNkulunkulu wokhokho bakho, ekuthembisile.  “O Israyeli, lalela: UJehova uNkulunkulu wethu unguJehova oyedwa. +  Kumelwe uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo *+ wakho nangawo wonke amandla akho. *+  La mazwi engikuyala ngawo namuhla kumelwe abe senhliziyweni yakho,  kumelwe uwagxilise* kubantwana bakho + futhi ukhulume ngawo lapho uhleli endlini yakho nalapho uhamba endleleni nalapho ulala nalapho uvuka. +  Wabophe abe isikhumbuzo esandleni sakho, abe njengebhande lasesiphongweni kuwe. *+  Walobe ezinsikeni zomnyango wendlu yakho nasemasangweni akho. 10  “Lapho uJehova uNkulunkulu wakho ekungenisa ezweni afunga kokhokho bakho, u-Abrahama, u-Isaka noJakobe ukukunika lona +—amadolobha amakhulu namahle ongazange uwakhe, + 11  izindlu ezigcwele zonke izinhlobo zezinto ezinhle ongazisebenzelanga, imithombo ongayimbanga, namasimu amagilebhisi nezihlahla zeminqumo ongakutshalanga—futhi usudle waneliseka, + 12  uqaphele ukuba ungamkhohlwa uJehova, + owakukhipha ezweni laseGibhithe, endlini yobugqila. 13  Kufanele umesabe uJehova uNkulunkulu wakho, + ukhonze yena, + ufunge igama lakhe. + 14  Akumelwe ulandele abanye onkulunkulu, noma yibaphi onkulunkulu bezizwe ezikuzungezile, + 15  ngoba uJehova uNkulunkulu wakho ophakathi kwakho unguNkulunkulu ofuna uzinikele kuye kuphela. + Uma kungenjalo, uJehova uNkulunkulu wakho uyokuthukuthelela + akuqothule emhlabeni. + 16  “Ungamvivinyi uJehova uNkulunkulu wakho + ngendlela owamvivinya ngayo eMasa. + 17  Kufanele ukhuthalele ukugcina imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho nezikhumbuzo zakhe neziqondiso zakhe akuyale ukuba uzigcine. 18  Kumelwe wenze okulungile nokuhle emehlweni kaJehova, ukuze uchume futhi ungene udle leli zwe elihle uJehova afunge ngalo kokhokho bakho + 19  ngokuxosha zonke izitha zakho phambi kwakho, njengoba nje uJehova ethembisile. + 20  “Esikhathini esizayo, lapho indodana yakho ikubuza, ithi, ‘Zisho ukuthini lezi zikhumbuzo, iziqondiso nezinqumo zokwahlulela uJehova uNkulunkulu wethu akuyale ngazo?’ 21  uyothi endodaneni yakho, ‘Saba yizigqila kuFaro eGibhithe, kodwa uJehova wasikhipha eGibhithe ngesandla esinamandla. 22  Ngakho uJehova waqhubeka ethumela phambi kwethu izibonakaliso nezimangaliso ezinkulu nezibangela inhlekelele, phezu kweGibhithe, + phezu kukaFaro naphezu kwayo yonke indlu yakhe. + 23  Wasikhipha lapho ukuze asilethe lapha asinike izwe ayefunge ngalo kokhokho bethu. + 24  Ngemva kwalokho uJehova wasiyala ukuba sizigcine zonke lezi ziqondiso, simesabe uJehova uNkulunkulu wethu ukuze kusihambele kahle ngaso sonke isikhathi, + ukuze siqhubeke siphila + njengoba siphila namuhla. 25  Siyobhekwa njengabalungile uma siqikelela ukuthi silalela uJehova* uNkulunkulu wethu ngokuyigcina yonke le miyalo, njengoba nje esiyalile.’ +

Imibhalo yaphansi

Noma, “nangakho konke onakho.”
Noma, “uwaphindaphinde; uwagcizelele.”
NgesiHebheru, “eliphakathi kwamehlo akho.”
NgesiHebheru, “siyalalela phambi kukaJehova.”