Duteronomi 31:1-30

  • UMose usezokufa (1-8)

  • Ukufundela wonke u-Israyeli uMthetho (9-13)

  • Kumiswa uJoshuwa (14, 15)

  • Kubikezelwa ukuvukela kuka-Israyeli (16-30)

    • Ingoma okumelwe ifundiswe u-Israyeli (19, 22, 30)

31  Ngemva kwalokho uMose wahamba wakhuluma la mazwi ku-Israyeli wonke,  wathi kuye: “Namuhla ngineminyaka engu-120 ubudala. + Ngeke ngisakwazi ukukuhola,* ngoba uJehova uthe kimi, ‘Ngeke uliwele leli Jordani.’ +  UJehova uNkulunkulu wakho nguye owela phambi kwakho, yena uqobo uzoziqothula lezi zizwe phambi kwakho, wena uzixoshe. + UJoshuwa nguye ozokuhola akuwelise, + njengoba nje uJehova ekhulumile.  UJehova uzokwenza kuzo njengoba nje enza kuSihoni + no-Ogi, + amakhosi ama-Amori, nasezweni lawo lapho ewaqothula. +  UJehova uzokunqobela zona, kufanele wenze kuzo ngokuvumelana nawo wonke umyalo engikunike wona. +  Yiba nesibindi uqine. + Ungazesabi noma zikwethuse + ngoba uJehova uNkulunkulu wakho nguye ohamba nawe. Ngeke akulahle noma akushiye.” +  UMose wabe esebiza uJoshuwa wathi kuye phambi kwawo wonke u-Israyeli: “Yiba nesibindi uqine + ngoba uwena ozongenisa lesi sizwe ezweni uJehova afunga kokhokho baso ukusinika lona, futhi uzosinika lona libe yifa. +  UJehova nguye ohamba phambi kwakho, uzoqhubeka enawe. + Ngeke akulahle noma akushiye. Ungesabi noma wethuke.” +  UMose wabe eseloba lo Mthetho + wawunika abapristi, amaLevi, abathwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova, nawo wonke amadoda amadala akwa-Israyeli. 10  UMose wabayala, wathi: “Njalo ekupheleni kweminyaka eyisikhombisa, ngesikhathi esimisiwe ngonyaka wokukhulula, + phakathi noMkhosi Wamadokodo, *+ 11  lapho wonke u-Israyeli evela phambi kukaJehova + uNkulunkulu wakho endaweni ayikhethayo, kufanele ufundele wonke u-Israyeli lo Mthetho ukuze awuzwe. + 12  Qoqela abantu ndawonye, + amadoda, abesifazane, abantwana* nesifiki esisemadolobheni* akho ukuze balalele, bafunde futhi besabe uJehova uNkulunkulu wakho, baqikelele ukuthi bawafeza wonke amazwi alo Mthetho. 13  Abantwana babo abangakaze bawazi lo Mthetho bayolalela + futhi bafunde ukwesaba uJehova uNkulunkulu wakho zonke izinsuku oziphila ezweni owela iJordani ukuyolidla.” + 14  Ngemva kwalokho uJehova wathi kuMose: “Lalela! Sesisondele isikhathi sokuba ufe. + Biza uJoshuwa, niye* etendeni lokuhlangana ukuze ngimmise.” + Ngakho uMose noJoshuwa baya etendeni lokuhlangana. 15  UJehova wabonakala etendeni esensikeni yefu, insika yefu yama emnyango wetende. + 16  UJehova wathi kuMose: “Lalela! Manje usuzofa,* futhi laba bantu sebezoqala ukufeba* nonkulunkulu bezinye izizwe ababazungezile ezweni abaya kulo. + Bazongishiya + baphule nesivumelwano sami engisenze nabo. + 17  Ngaleso sikhathi intukuthelo yami iyobavuthela, + ngiyobashiya, + ngibafulathele, *+ kuze kube yilapho sebeqothuliwe. Ngemva kokwehlelwa izinhlekelele eziningi nezingcindezi, + bayothi, ‘Lezi zinhlekelele azisehlelanga yini ngenxa yokuthi uNkulunkulu wethu ubengekho phakathi kwethu?’ + 18  Kodwa ngiyoqhubeka ngibafulathele ngalolo suku ngenxa yabo bonke ububi ababenzile ngokuphendukela kwabanye onkulunkulu. + 19  “Manje zibhaleleni le ngoma + niyifundise ama-Israyeli. + Wafundiseni yona* ukuze le ngoma ibe ufakazi wami ngokumelene nesizwe sakwa-Israyeli. + 20  Lapho ngibaletha ezweni engafunga ukulinika okhokho babo +—eligeleza ubisi noju +—badle basuthe futhi bachume, *+ bayophendukela kwabanye onkulunkulu babakhonze, bangidelele baphule nesivumelwano sami. + 21  Lapho behlelwa izinhlekelele eziningi nezingcindezi, + le ngoma iyoba ufakazi kubo, (inzalo yabo akufanele iyikhohlwe), ngoba sengiyakwazi lokho abacabanga ukukwenza + ngisho nangaphambi kokuba ngibangenise ezweni engifunge ukubanika lona.” 22  Ngakho uMose wayibhala phansi le ngoma ngalolo suku, wayifundisa ama-Israyeli. 23  Wabe* esemisa uJoshuwa + indodana kaNuni wathi: “Yiba nesibindi uqine + ngoba nguwe ozongenisa ama-Israyeli ezweni engafunga ukulinika wona, + futhi mina ngizoqhubeka nginawe.” 24  Ngokushesha nje lapho uMose eseqedile ukubhala wonke amazwi alo Mthetho encwadini, + 25  uMose wayala amaLevi, athwala umphongolo wesivumelwano sikaJehova, wathi: 26  “Thathani le ncwadi yoMthetho + niyibeke ohlangothini lomphongolo + wesivumelwano sikaJehova uNkulunkulu wenu, izoba ufakazi omelene nani. 27  Ngoba mina ngikwazi kahle ukudlubulunda kwenu + nenkani yenu. *+ Uma nidlubulunde kangaka kuJehova ngisekanye nani, niyodlubulunda kangakanani-ke uma sengifile! 28  Qoqelani kimi wonke amadoda amadala ezizwe zenu nezikhulu zenu, ngikhulume la mazwi bezwa, mangimise amazulu nomhlaba ukuba kube ofakazi ngokumelene nabo. + 29  Ngoba ngazi kahle ukuthi ngemva kokufa kwami nakanjani nizokwenza izinto ezimbi, + niphambuke endleleni enginiyale ngayo. Nakanjani niyokwehlelwa inhlekelele + ekupheleni kwezinsuku, ngoba niyokwenza okubi emehlweni kaJehova futhi niyomcasula ngemisebenzi yezandla zenu.” 30  UMose wabe esesho amazwi ale ngoma kusukela ekuqaleni kuya ekugcineni, kuzwa lonke ibandla lama-Israyeli: +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ukuphuma nokungena.”
Noma, “Wezindlwana Zesikhashana.”
NgesiHebheru, “abancane.”
NgesiHebheru, “esisemasangweni.”
Noma, “nime ezindaweni zenu.”
Okuwukuthi, ubufebe obuphathelene nokukhonza abanye onkulunkulu.
NgesiHebheru, “usuzolala nokhokho bakho.”
NgesiHebheru, “ngibafihlele ubuso bami.”
NgesiHebheru, “Yibekeni emilonyeni yawo.”
NgesiHebheru, “bakhuluphale.”
Ngokusobala uNkulunkulu.
NgesiHebheru, “nokuba kwenu ontamo-lukhuni.”