Duteronomi 30:1-20

  • Ukubuyela kuJehova (1-10)

  • Imiyalo kaJehova ayilukhuni (11-14)

  • Ukukhetha phakathi kokuphila nokufa (15-20)

30  “Kuyothi lapho wonke la mazwi esegcwaliseka kuwe, isibusiso nesiqalekiso engikubeke phambi kwakho, + futhi usuwakhumbula *+ ukuzo zonke izizwe uJehova uNkulunkulu wakho akuhlakazele kuzo, +  bese ubuyela kuJehova uNkulunkulu wakho + ulalele izwi lakhe ngokuvumelana nakho konke engikuyala ngakho namuhla, wena nabantwana bakho, ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo* wakho, +  uJehova uNkulunkulu wakho uyobe esebuyisa izithunjwa zakho + akubonise isihe + aphinde akuqoqe kuzo zonke izizwe uJehova uNkulunkulu wakho akuhlakazele kuzo. +  Ngisho noma abantu bakho behlakazekele emaphethelweni omhlaba, uJehova uNkulunkulu wakho uyokuqoqa akubuyise. +  UJehova uNkulunkulu wakho uyokungenisa ezweni oyihlo abalithatha, ulidle; yena uyokwenza uchume futhi akwandise ngaphezu koyihlo. +  UJehova uNkulunkulu wakho uyohlanza inhliziyo yakho nenhliziyo yenzalo yakho, + ukuze uthande uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo* wakho futhi uphile. +  UJehova uNkulunkulu wakho uyobe eseletha zonke lezi ziqalekiso phezu kwezitha zakho ezazikuzonda nezazikushushisa. +  “Wena uyobuya ulalele izwi likaJehova ugcine nayo yonke imiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla.  UJehova uNkulunkulu wakho uyokwenza uchume kakhulu kuwo wonke umsebenzi wezandla zakho, + andise izingane zakho nemfuyo yakho nomkhiqizo womhlabathi wakho, ngoba uJehova uyophinde akujabulele ukukwenza uchume, njengoba nje ajabula ngokhokho bakho. + 10  Ngoba ngaleso sikhathi uyolalela izwi likaJehova uNkulunkulu wakho, ugcine imiyalo yakhe nemithetho yakhe elotshwe kule ncwadi yoMthetho futhi uyobuyela kuJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo* wakho. + 11  “Lo myalo engikuyala ngawo namuhla awulukhuni kuwe futhi ungakwazi ukuwufinyelela. *+ 12  Awukho emazulwini ukuba ungaze uthi, ‘Ubani ozosenyukela aye emazulwini asitholele wona ukuze siwuzwe futhi siwugcine?’ + 13  Awukho nangaphesheya kolwandle ukuba ungaze uthi, ‘Ubani ozosiwelela aye phesheya kolwandle asitholele wona, ukuze siwuzwe futhi siwugcine?’ 14  Ngoba leli zwi liseduze kakhulu kwakho, lisemlonyeni wakho nasenhliziyweni yakho + ukuze ulenze. + 15  “Namuhla ngibeka phambi kwakho ukuphila nokuhle, ukufa nokubi. + 16  Uma ulalela imiyalo kaJehova uNkulunkulu wakho engikuyala ngayo namuhla, ngokuthanda uJehova uNkulunkulu wakho, + ngokuhamba ezindleleni zakhe nangokugcina imiyalo yakhe nemithetho yakhe nezinqumo zakhe zokwahlulela, uyophila + futhi wande, uJehova uNkulunkulu wakho akubusise ezweni oyolidla. + 17  “Kodwa uma inhliziyo yakho ifulathela + bese ungalaleli, uma uyengwa futhi ukhothamela abanye onkulunkulu ubakhonze, + 18  ngiyakutshela namuhla ukuthi nakanjani uyoshabalala. + Ngeke uphile isikhathi eside ezweni owela iJordani ukuba uyolidla. 19  Ngimisa amazulu nomhlaba njengofakazi ngokumelene nawe namuhla, bokuthi ngibeke ukuphila nokufa phambi kwakho, isibusiso nesiqalekiso; + kumelwe ukhethe ukuphila ukuze uphile, + wena nenzalo yakho, + 20  ngokuthanda uJehova uNkulunkulu wakho, + ngokulalela izwi lakhe nangokunamathela kuye, + ngoba ungukuphila kwakho, ngaye uyophila isikhathi eside ezweni uJehova afunga ukulinika okhokho bakho, u-Abrahama, u-Isaka noJakobe.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “usuwabuyisa enhliziyweni yakho.”
NgesiHebheru, “awukude nawe.”