Duteronomi 24:1-22

  • Umshado nedivosi (1-5)

  • Hlonipha ukuphila (6-9)

  • Ukukhathalela abampofu (10-18)

  • Imithetho yokukhothoza (19-22)

24  “Uma indoda ishada owesifazane kodwa ingasamfuni ngoba ithole okuthile okuyihlazo kuye, kumelwe imbhalele isitifiketi sedivosi, + imnike sona bese imxosha endlini yayo. +  Uma esehambile endlini yayo, angaba umfazi wenye indoda. +  Uma le ndoda yesibili isimzonda* bese imbhalela isitifiketi sedivosi, imnike sona bese imxosha endlini yayo noma uma le ndoda yesibili emshadile ishona,  umyeni wakhe wokuqala owamxosha ngeke avunyelwe ukuba aphinde amthathe abe umkakhe ngemva kokuba engcolisiwe, ngoba lokho kuyinto enengekayo kuJehova. Akumelwe ulethe isono ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona njengefa.  “Indoda esanda kushada akufanele iye empini noma inikwe eminye imisebenzi. Kufanele ikhululeke unyaka owodwa, ihlale ekhaya ijabulise umkayo. +  “Akekho okufanele athathe itshe lokugaya noma imbokodo yalo njengesibambiso, + ngoba uyobe ethatha into umuntu aphila ngayo* ayenze isibambiso.  “Uma kutholakala ukuthi othile uthumbe omunye wabafowabo ongumIsrayeli wamphatha kabi futhi wamthengisa, + omthumbile kumelwe afe. + Kufanele ususe okubi phakathi kwakho. +  “Lapho kuqubuka isifo sochoko,* kufanele uqikelele ukuthi wenza ngokuvumelana nakho konke abapristi abangamaLevi abayokuyala ngakho. + Qikelela ukuthi wenza njengoba nje ngibayalile.  Khumbula lokho uJehova uNkulunkulu wakho akwenza kuMiriyamu endleleni lapho uphuma eGibhithe. + 10  “Uma ubolekisa nganoma yini kumakhelwane wakho, + akumelwe ungene endlini yakhe uyozithathela isibambiso. 11  Kufanele ume ngaphandle, umuntu omboleke okuthile kufanele akulethele ngaphandle isibambiso akunika sona. 12  Uma lo muntu ehluphekile, akumelwe uze ulale isibambiso sakhe sisekuwe. + 13  Kufanele nakanjani ubuyisele isibambiso sakhe kuye ngokushesha nje lapho ilanga lishona futhi uzolala ngengubo yakhe, + akubusise; kuyoba ukulunga kuwe phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho. 14  “Akumelwe uphambe isisebenzi esintulayo noma esihluphekayo, kungakhathaliseki ukuthi singomunye wabafowenu noma isifiki ezweni lakini, emadolobheni* akho. + 15  Kufanele usiholele ngalo lolo suku, + lingakashoni ilanga, ngoba sihluphekile futhi sithembele kulo mholo ukuze siphile. Kungenjalo, siyokhala ngawe kuJehova, wena ube nesono. + 16  “Obaba akufanele babulawe ngenxa yezenzo zabantwana babo, nabantwana akufanele babulawe ngenxa yezenzo zoyise. + Umuntu kufanele abulawelwe isono sakhe kuphela. + 17  “Ungahluleli oyisifiki noma intandane* ngokungenabulungisa + futhi akumelwe uthathe ingubo yomfelokazi ibe isibambiso. + 18  Khumbula ukuthi waba isigqila eGibhithe, uJehova uNkulunkulu wakho wakukhulula lapho. + Yingakho ngikuyala ukuba wenze lokhu. 19  “Uma uvuna ensimini yakho bese ukhohlwa isithungo, ungaphindeli emuva uyosilanda. Kufanele sisalele isifiki, intandane nomfelokazi, + ukuze uJehova uNkulunkulu wakho akubusise kukho konke okwenzayo. + 20  “Uma uvuthuza umnqumo wakho, akufanele uvuthuze okwesibili emagatsheni awo. Okusele kufanele kusalele isifiki, intandane nomfelokazi. + 21  “Uma ubutha amagilebhisi ensimini yakho, akumelwe ubuyele uyobutha asele. Kufanele asalele isifiki, intandane nomfelokazi. 22  Khumbula ukuthi waba isigqila ezweni laseGibhithe. Yingakho ngikuyala ukuba wenze lokhu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “isimlahla.”
Noma, “ethatha ukuphila; ethatha umphefumulo.”
Igama lesiHebheru elihunyushwe ngokuthi “uchoko” linencazelo ebanzi futhi lingahlanganisa izifo zesikhumba ezihlukahlukene ezithathelwanayo. Zingahlanganisa nezifo ezithile ezitholakala ezingutsheni nasezindlini.
NgesiHebheru, “emasangweni.”
Noma, “ingane engenababa.”