Duteronomi 23:1-25

  • Abangafaneleki ukungena ebandleni likaNkulunkulu (1-8)

  • Ukuhlanzeka kwekamu (9-14)

  • Izigqila ezibalekile (15, 16)

  • Ubufebe benqatshelwe (17, 18)

  • Inzalo nezifungo (19-23)

  • Okuvumelekile ukuba kudliwe abadlula ngendlela (24, 25)

23  “Akukho ndoda ethenwe ngokuchotshozwa amasende noma enqunywe isitho sayo sangasese engangena ebandleni likaJehova. +  “Akukho ndodana engumlanjwana* engangena ebandleni likaJehova. + Ngisho nasesizukulwaneni seshumi akekho enzalweni yayo ongangena ebandleni likaJehova.  “Akekho umAmoni noma umMowabi ongangena ebandleni likaJehova. + Ngisho nasesizukulwaneni seshumi, akekho enzalweni yabo ongalokotha angene ebandleni likaJehova,  ngenxa yokuthi abazange banisize ngesinkwa nangamanzi ngesikhathi niphuma eGibhithe, + nangenxa yokuthi baniqashela uBhalami indodana kaBheyori wasePethori eMesophothamiya ukuba aniqalekise. +  Kodwa uJehova uNkulunkulu wakho wenqaba ukulalela uBhalami. + Kunalokho uJehova uNkulunkulu wakho washintsha isiqalekiso saba isibusiso ngenxa yakho, + ngoba uJehova uNkulunkulu wakho ekuthanda. +  Kukho konke ukuphila kwakho akufanele nanini wenze noma yini ezuzisa bona. +  “Ungamzondi umEdomi, ngoba ungumfowenu. + “Ungamzondi umGibhithe, ngoba waba isifiki ezweni lakhe. +  Abantwana babo besizukulwane sesithathu bangangena ebandleni likaJehova.  “Lapho umise amatende ukuze ulwe nezitha zakho, kufanele ugweme noma yini embi. *+ 10  Uma umuntu engcola ngenxa yesidoda esiphuma ebusuku, + kufanele aphumele ngaphandle kwekamu angabe esabuya. 11  Ntambama, kufanele ageze ngamanzi, usengabuyela ekamu lapho ilanga lishona. + 12  Kufanele kube nendawo yangasese* engasetshenziswa ngaphandle kwekamu, yilapho okufanele uzikhulule khona. 13  Kufanele kube khona isimbo phakathi kwamathuluzi akho. Lapho uqoshama ukuze uzikhulule, kufanele umbe ngaso umgodi bese ugqiba indle yakho. 14  Ngoba uJehova uNkulunkulu wakho uhambahamba phakathi kwekamu lakho + ukuze akukhulule futhi anikele izitha zakho kuwe, ikamu lakho kumelwe libe ngcwele + ukuze angaboni lutho olumnyanyisayo kuwe, angabe esahambisana nawe. 15  “Ungasinikeli isigqila enkosini yaso lapho sibaleka enkosini yaso siza kuwe. 16  Singahlala phakathi kwakho kunoma iyiphi indawo esiyikhethayo kwelinye lamadolobha akini, nomaphi lapho sithanda khona. Akumelwe usiphathe kabi. + 17  “Akukho ndodakazi ka-Israyeli okufanele ibe isifebe sasethempelini, + futhi akukho ndodana ka-Israyeli okufanele ibe isifebe sasethempelini. + 18  Akumelwe ulethe imali ekhokhelwe owesifazane oyisifebe noma ekhokhelwe* owesilisa oyisifebe* endlini kaJehova uNkulunkulu wakho ukuze ugcwalise isifungo, ngoba bobabili bayanengeka kuJehova uNkulunkulu wakho. 19  “Akumelwe ukhokhise umfowenu inzalo, + kungaba inzalo ngemali, ngokudla, noma nganoma yini umuntu angase abize inzalo kuyo. 20  Ungasikhokhisa isifiki inzalo, + kodwa akumelwe ukhokhise umfowenu inzalo, + ukuze uJehova uNkulunkulu wakho akubusise kukho konke okwenzayo ezweni oyolidla. + 21  “Uma wenza isifungo kuJehova uNkulunkulu wakho, + ungephuzi ukusigcwalisa. + Ngoba nakanjani uJehova uNkulunkulu wakho uyosifuna kuwe; ngaphandle kwalokho uyobe wenze isono. + 22  Kodwa uma ungasenzi isifungo, ngeke ube nesono. + 23  Kufanele uwagcine amazwi aphuma emlonyeni wakho, + kumelwe wenze lokho okufunge ngomlomo wakho wathi kuzoba umnikelo wokuzithandela kuJehova uNkulunkulu wakho. + 24  “Uma ungena ensimini yamagilebhisi kamakhelwane wakho, ungawadla amagilebhisi uze usuthe, kodwa akufanele kube khona owafaka esitsheni sakho. + 25  “Uma ungena ensimini kamakhelwane wakho yokudla okusanhlamvu okusesezinhlangeni, ungazikha izixha ezivuthiwe, kodwa akufanele ufake isikela ekudleni kwakhe okusanhlamvu. +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, ingane engazalelwanga emshadweni.
Noma, “engcolisayo.”
Okuwukuthi, umgodi wendlu yangasese.
Noma, “umholo.”
NgesiHebheru, “inja.”