Duteronomi 21:1-23

  • Amacala okubulala angaxazululiwe (1-9)

  • Ukushada abesifazane abayizithunjwa (10-14)

  • Ilungelo lezibulo (15-17)

  • Indodana enenkani (18-21)

  • Umuntu olengiswe esigxotsheni uqalekisiwe (22, 23)

21  “Uma kutholakala umuntu ebulewe esigangeni ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona ukuba ulithathe futhi kungaziwa ukuthi ubani ombulele,  amadoda amadala akini nabahluleli + kufanele baphume bakale ibanga elisuka esidunjini kuye emadolobheni asizungezile.  Ngemva kwalokho amadoda amadala edolobha eliseduze kakhulu nesidumbu, kufanele athathe emhlanjini isithole esingakaze sisetshenziswe, esingakaze sidonse ijoka,  amadoda amadala akulelo dolobha kufanele aholele leso sithole esigodini* esigeleza amanzi okungakaze kulinywe noma kuhlwanyelwe imbewu kuso, aphule intamo yaleso sithole kuleso sigodi. +  “Abapristi, amaLevi, bayosondela ngoba uJehova uNkulunkulu wakho ubakhethile ukuba bamkhonze, + babusise egameni likaJehova. + Bayosho indlela okufanele kuxazululwe ngayo zonke izingxabano eziphathelene nobudlova. +  Ngemva kwalokho wonke amadoda amadala edolobha aseduze kakhulu nesidumbu kufanele ageze izandla zawo + phezu kwesithole esaphulwa intamo esigodini,  futhi kufanele athi, ‘Izandla zethu azizange zilichithe leli gazi, namehlo ethu awazange abone lapho lichithwa.  O Jehova, ungabasoli abantu bakho obakhululile, u-Israyeli, + ungavumeli ukuba icala legazi labantu abangenacala lihlale phakathi kwabantu bakho u-Israyeli.’ + Khona-ke ngeke babe necala legazi.  Uma wenza kanjalo uyosusa icala legazi labantu abangenacala phakathi kwakho ngokwenza okulungile emehlweni kaJehova. 10  “Uma uya empini uyokulwa nezitha zakho futhi uJehova uNkulunkulu wakho akunqobele zona, uzithumbe, + 11  bese ubona owesifazane omuhle phakathi kwezithunjwa, umthande, ufune ukumthatha abe umkakho, 12  ungamletha endlini yakho. Kufanele aphuce ikhanda, anakekele nezinzipho zakhe, 13  akhumule ingubo yakhe yokuthunjwa, ahlale endlini yakho. Uyokhalela uyise nonina inyanga yonke, + ngemva kwalokho ungalala naye; uyoba umyeni wakhe, yena abe umkakho. 14  Kodwa uma engakujabulisi, kufanele umvumele aye nomaphi + lapho ethanda ukuya khona. Kodwa akufanele umthengise noma umphathe ngokhahlo ngoba usumlulazile kakade. 15  “Uma indoda inabafazi ababili, kukhona emthanda kakhulu kunomunye* futhi bobabili beyizalele amadodana, indodana eyizibulo izalwa umfazi ongathandwa, + 16  ngosuku eyonika ngalo amadodana ayo ifa, ngeke ivunyelwe ukuba iphathe indodana yothandwayo njengezibulo layo esikhundleni sendodana yomfazi ongathandwa eyizibulo. 17  Kufanele iyibheke njengezibulo indodana yomfazi ongathandwa ngokuyinika ingxenye ephindwe kabili yakho konke enakho, ngoba ingukuqala kwamandla ayo okuzala. Ilungelo lobuzibulo lingelayo. + 18  “Uma umuntu enendodana enenkani nedlubulundayo, engamlaleli uyise noma unina, + futhi beye bazama ukuyilungisa kodwa yangafuna ukubalalela, + 19  uyise nonina kufanele bayibambe bayikhiphele emadodeni amadala esangweni lendawo yakubo 20  bathi emadodeni amadala edolobha lakubo, ‘Le ndodana yethu inenkani futhi iyadlubulunda, ayifuni ukusilalela. Iyisiminzi + futhi iyisidakwa.’ + 21  Wonke amadoda edolobha lakubo kumelwe ayishaye ngamatshe ize ife. Kumelwe ususe okubi phakathi kwakho futhi wonke u-Israyeli uyozwa ngakho esabe. + 22  “Uma umuntu enze isono esifanelwe ukufa, wabulawa, + wamlengisa esigxotsheni, + 23  isidumbu sakhe akufanele sihlale ubusuku bonke esigxotsheni. + Kunalokho, kufanele nakanjani umngcwabe ngalolo suku ngoba umuntu olengisiwe uqalekiswe uNkulunkulu, + futhi akufanele ungcolise izwe uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona njengefa. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “emhosheni.”
NgesiHebheru, “inabafazi ababili, omunye ethandwa, omunye ezondwa.”