Duteronomi 18:1-22

  • Isabelo sabapristi namaLevi (1-8)

  • Imikhuba yokusebenzelana nemimoya yenqatshelwe (9-14)

  • Umprofethi onjengoMose (15-19)

  • Indlela yokubona abaprofethi bamanga (20-22)

18  “Abapristi abangamaLevi naso sonke isizwe sakwaLevi ngeke babe nasabelo noma ifa kwa-Israyeli. Bayodla iminikelo eya kuJehova eshiswa emlilweni, eyifa lakhe. +  Ngakho akufanele babe nefa phakathi kwabafowabo. UJehova uyifa labo, njengoba nje ekhulumile kubo.  “Lokhu kuyoba yilungelo elifanele labapristi elivela kubantu: Noma ubani owenza umhlatshelo, kungakhathaliseki ukuthi yinkomo noma yimvu, kufanele anike umpristi isiphanga, imihlathi nesisu.  Ukudla kwakho okusanhlamvu kokuqala, iwayini lakho elisha, amafutha akho noboya bokuqala obugundwe emhlanjini wakho wezimvu kufanele umnike kona. +  UJehova uNkulunkulu wakho ukhethe yena namadodana akhe kuzo zonke izizwe zakho ukuba bakhonze egameni likaJehova ngaso sonke isikhathi. +  “Kodwa uma umLevi eshiya elinye lamadolobha akho ayehlala kulo kwa-Israyeli, + efisa ukuya endaweni uJehova ayikhethayo, *+  angakhonza kuleyo ndawo egameni likaJehova uNkulunkulu wakhe njengabo bonke abafowabo abangamaLevi, ababekwe lapho phambi kukaJehova. +  Uyothola ingxenye yokudla elingana neyabo, + ngaphandle kwalokho akuthola ngokudayisa izimpahla zokhokho bakhe.  “Lapho usungenile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, akumelwe uzame ukulingisa imikhuba enengekayo yalezo zizwe. + 10  Akufanele kutholakale kuwe noma ubani oshisa* indodana noma indodakazi yakhe emlilweni, + obhulayo, + owenza umlingo, + ofuna amabika, + umthakathi, + 11  ophonsa abanye ngeziphonso, obuza kosebenzelana nemimoya + noma kumbikezeli wekusasa, + nanoma ubani obuza kwabafileyo. + 12  Ngoba noma ubani owenza lezi zinto uyisinengiso kuJehova, futhi ngenxa yale mikhuba enengekayo uJehova uNkulunkulu wakho uyazixosha lezi zizwe phambi kwakho. 13  Kufanele ungasoleki kuJehova uNkulunkulu wakho. + 14  “Ngoba lezi zizwe oziphuca ifa lazo zazibalalela abenza imilingo + nababhulayo, + kodwa uJehova uNkulunkulu wakho akakuvumelanga ukuba wenze into enjalo. 15  UJehova uNkulunkulu wakho uyokuvusela umprofethi onjengami phakathi kwabafowenu. Kumelwe umlalele. + 16  Lokhu kuvumelana nalokho owakucela kuJehova uNkulunkulu wakho eHorebe ngosuku lomhlangano, *+ lapho uthi, ‘Mangingalizwa izwi likaJehova uNkulunkulu wami noma ngiphinde ngibone lo mlilo omkhulu, ukuze ngingafi.’ + 17  UJehova wathi kimi, ‘Kuhle lokho abakushilo. 18  Ngiyobavusela umprofethi onjengawe phakathi kwabafowabo, + ngiyofaka amazwi ami emlonyeni wakhe, + uyokhuluma kubo konke engimyala ngakho. + 19  Impela ngiyomenza alandise umuntu ongeke awalalele amazwi ami umprofethi ayowakhuluma egameni lami. + 20  “‘Uma kuba nomprofethi ogabadelayo, akhulume izwi engingamyalanga ukuba alikhulume esebenzisa igama lami noma akhulume egameni labanye onkulunkulu, lowo mprofethi kumelwe afe. + 21  Nokho, ungase uthi enhliziyweni yakho: “Sizokwazi kanjani ukuthi uJehova akalishongo leli zwi?” 22  Lapho umprofethi ekhuluma egameni likaJehova bese lingenzeki izwi alikhulumayo noma lingagcwaliseki, kusho ukuthi lelo zwi aliveli kuJehova. Lowo mprofethi ulikhulume ngokugabadela. Akufanele umesabe.’

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, indawo uJehova ayikhetha ukuba ibe indawo yokukhulekela.
NgesiHebheru, “oweqisa.”
Noma, “lwebandla.”