Duteronomi 17:1-20

  • Imihlatshelo akufanele ibe nesici (1)

  • Ukusingatha izindaba zokuhlubuka (2-7)

  • Amacala anzima okwahlulela (8-13)

  • Iziyalezo zenkosi ezomiswa (14-20)

    • Inkosi kumelwe izibhalele ikhophi yoMthetho (18)

17  “Ungamenzeli umhlatshelo uJehova uNkulunkulu wakho ngenkunzi noma ngemvu enanoma yisiphi isici, ngoba kuyoba yinto enengekayo kuJehova uNkulunkulu wakho. +  “Ake sithi kutholakala umuntu wesilisa noma wesifazane phakathi kwakho, kwelinye lamadolobha akho uJehova uNkulunkulu wakho akunika wona, owenza okubi emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakho ephula isivumelwano sakhe, +  aphambuke ayokhulekela abanye onkulunkulu abakhothamele noma akhothamele ilanga noma inyanga noma lonke ibutho lamazulu, + into engingazange ngiyiyale. +  Lapho ubikelwa ngaleyo ndaba noma uzwa ngayo, kufanele uyiphenyisise. Uma kutholakala ukuthi kuyiqiniso + ukuthi le nto enengekayo yenziwe kwa-Israyeli,  leyo ndoda noma lowo wesifazane owenze le nto embi kumelwe umkhiphele ngaphandle emasangweni edolobha, leyo ndoda noma lowo wesifazane kumelwe ashaywe ngamatshe aze afe. +  Lowo ozobulawa kufanele abulawe ngobufakazi* babantu ababili noma abathathu. + Akumelwe abulawe ngobufakazi bomuntu oyedwa. +  Isandla sofakazi yiso okufanele simshaye kuqala ukuze simbulale, kamuva kulandele isandla sabo bonke abantu. Kumelwe ususe okubi phakathi kwakho. +  “Uma kwenzeka kuvela icala kwelinye lamadolobha akho okunzima kakhulu ukuba ukhiphe isahlulelo kulo, kungaba icala elihilela ukuchithwa kwegazi + noma isikhalazo, noma kuye kwenziwa ubudlova noma kube nezingxabano, kufanele usuke uye endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayikhethayo. +  Hamba uye kubapristi abangamaLevi nakumahluleli + oyobe esebenza ngalezo zinsuku ufike wethule udaba lwakho, bona bayokhipha isinqumo. + 10  Ngemva kwalokho kumelwe wenze ngokuvumelana nesinqumo abasenze besendaweni uJehova ayikhethayo. Qikelela ukuthi wenza ngokuvumelana nakho konke abakuyala ngakho. 11  Kumelwe wenze ngokuvumelana nomthetho abakubonisa wona nangokuvumelana nesinqumo sabo. + Ungaphambuki esinqumweni abayosikhipha, ngokuya kwesokudla noma kwesobunxele. + 12  Umuntu ogabadelayo ngokungamlaleli umpristi okhonza uJehova uNkulunkulu wakho noma umahluleli kumelwe afe. + Kumelwe ususe okubi kwa-Israyeli. + 13  Bonke abantu bayozwa futhi besabe, ngeke baphinde bagabadele. + 14  “Lapho ungena ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunika lona, usulithathile futhi uhlala kulo, bese uthi, ‘Mangizibekele inkosi phezu kwami njengazo zonke izizwe ezingizungezile,’ + 15  uma kwenzeka kanjalo, kufanele nakanjani ubeke inkosi uJehova uNkulunkulu wakho ayikhethayo. + Kufanele ukhethe inkosi phakathi kwabafowenu. Awuvunyelwe ukubeka isifiki esingeyena umfowenu ukuba sibe inkosi yakho. 16  Nokho, akufanele izitholele amahhashi amaningi + noma yenze abantu babuyele eGibhithe ukuze bathole amahhashi engeziwe, + ngoba uJehova wathi kuwe, ‘Akumelwe nanini ubuyele emuva ngale ndlela.’ 17  Akufanele nokuba izithathele abafazi abaningi, ukuze inhliziyo yayo ingaphambuki; + futhi akufanele izitholele isiliva negolide eliningi kakhulu. + 18  Lapho ihlala esihlalweni sobukhosi sombuso wayo, kumelwe izibhalele encwadini* ikhophi yalo Mthetho ezowufunda, iwususela kulowo owawugcinwa abapristi abangamaLevi. + 19  “Kumelwe uhlale ukuyo, iwufunde zonke izinsuku zokuphila kwayo, + ukuze ifunde ukwesaba uJehova uNkulunkulu wayo, igcine wonke amazwi alo Mthetho nalezi ziqondiso ngokuzenza. + 20  Ngaleyo ndlela inhliziyo yayo ngeke iziphakamise ngaphezu kwabafowabo futhi ngeke iphambuke kulowo myalo iye kwesokudla noma kwesobunxele, ukuze ihlale isikhathi eside embusweni wayo, yona nabantwana bayo phakathi kuka-Israyeli.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ngomlomo.”
Noma, “emqulwini.”