Duteronomi 12:1-32

  • Khonza uNkulunkulu endaweni ayikhethayo (1-14)

  • Nivunyelwe ukudla inyama kodwa hhayi igazi (15-28)

  • Ningacushwa abanye onkulunkulu (29-32)

12  “Yilezi iziqondiso nezimiso zokwahlulela okufanele niqikelele ukuthi niyazifeza ngazo zonke izinsuku eniphila ngazo ezweni uJehova uNkulunkulu wokhokho benu azoninika lona.  Kufanele nizibhubhise ngokuphelele zonke izindawo izizwe enizoziphuca ifa eziye zakhonzela kuzo onkulunkulu bazo, + kungakhathaliseki ukuthi kusezintabeni eziphakeme noma emagqumeni noma ngaphansi kwanoma yisiphi isihlahla esihle esiluhlaza.  Kufanele nidilize ama-altare azo, niphihlize izinsika zazo ezingcwele, + nishise izigxobo* zazo ezingcwele emlilweni niphihlize nemifanekiso ebaziwe yonkulunkulu bazo, + niwaqede nya amagama abo kuleyo ndawo. +  “Akumelwe nimkhonze ngaleyo ndlela uJehova uNkulunkulu wenu. +  Kunalokho, funani uJehova uNkulunkulu wenu nomaphi lapho akhetha ukuba igama lakhe lihlale khona, nifune nendawo yakhe yokuhlala kuzo zonke izizwe zenu, niye khona. +  Kumelwe niyilethe lapho iminikelo yenu eshiswayo, + imihlatshelo yenu, okweshumi kwenu, *+ umnikelo ovela esandleni senu, + iminikelo yenu yesifungo, iminikelo yenu yokuzithandela + namazibulo omhlambi wenu wezinkomo nawomhlambi wenu wezimvu nezimbuzi. +  Nina nemindeni yenu kumelwe nidlele lapho phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu + futhi nijabule kuyo yonke imizamo yenu, + ngoba uJehova uNkulunkulu wenu unibusisile.  “Akumelwe nenze njengoba senza lapha namuhla, wonke umuntu ezenzela akuthandayo,*  ngoba anikafiki endaweni yokuphumula + nasefeni uJehova uNkulunkulu wenu aninika lona. 10  Lapho niwela iJordani + futhi nihlala ezweni uJehova uNkulunkulu wenu aninika lona njengefa, nakanjani uyoniphumuza kuzo zonke izitha zenu ezinizungezile, nihlale ngokulondeka. + 11  Niyoletha konke enginiyala ngakho endaweni uJehova uNkulunkulu wenu akhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo +—iminikelo yenu eshiswayo, imihlatshelo yenu, okweshumi kwenu, + iminikelo evela esandleni senu nayo yonke iminikelo yesifungo enifunga ngayo kuJehova. 12  Niyojabula phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu, + nina namadodana enu, amadodakazi enu, izigqila nezigqilakazi zenu nomLevi osemadolobheni* enu, ngoba akanasabelo nafa kanye nani. + 13  Qaphelani ukuba ninganikeli iminikelo yenu eshiswayo kwenye indawo eningase niyibone. + 14  Iminikelo yenu eshiswayo kufanele niyinikele kuphela endaweni uJehova ayikhethayo endaweni yesinye sezizwe zenu, futhi yilapho okufanele nenze khona konke enginiyala ngakho. + 15  “Noma nini lapho nihalela ukudla inyama, ningasihlaba isilwane + ngokuvumelana nesibusiso uJehova uNkulunkulu wenu aninike sona kuwo wonke amadolobha* enu. Umuntu ongcolile nohlanzekile bangayidla, ngendlela ebeningadla ngayo insephe noma indluzele. 16  Kodwa yigazi kuphela okungamelwe nilidle; + kufanele nilithululele emhlabathini njengamanzi. + 17  Ngeke nivunyelwe ukuba nidlele emadolobheni* enu okweshumi kokudla kwenu okusanhlamvu, iwayini lenu elisha, amafutha enu, amazibulo omhlambi wenu wezinkomo noma omhlambi wenu wezimvu nezimbuzi + nanoma yimiphi iminikelo yenu yesifungo enifunga ngayo, iminikelo yenu yokuzithandela noma umnikelo ovela esandleni senu. 18  Lokhu kufanele nikudle phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu, endaweni uJehova uNkulunkulu wenu ayoyikhetha +—nina namadodana enu, amadodakazi enu, izinceku nezincekukazi zenu nomLevi osemadolobheni* enu; futhi niyojabula phambi kukaJehova uNkulunkulu wenu kuyo yonke imizamo yenu. 19  Qaphelani ukuba ningamlahli umLevi + uma nje nisahlala ezweni lenu. 20  “Lapho uJehova uNkulunkulu wenu enweba indawo yenu, + njengoba nje enithembisile, + futhi nithi, ‘Sifuna ukudla inyama,’ ngoba nihalela ukudla inyama, ningayidla inyama noma nini lapho niyifuna. + 21  Uma indawo uJehova uNkulunkulu wenu akhetha ukubeka igama lakhe kuyo + ikude nani, kufanele nihlabe emhlanjini wenu wezinkomo noma emhlanjini wenu wezimvu noma wezimbuzi uJehova aninike wona, njengoba nje nginiyalile, futhi kufanele nidlele emadolobheni* enu noma nini lapho nifuna inyama. 22  Ningayidla ngendlela ebeningadla ngayo insephe nendluzele; + umuntu ongcolile nohlanzekile bangayidla. 23  Nina nje ningalokothi nidle igazi + ngoba igazi liwukuphila *+ futhi akumelwe nidle ukuphila kanye nenyama. 24  Ningalidli. Kufanele nilithululele emhlabathini njengamanzi. + 25  Ningalidli, ukuze kunihambele kahle nina nabantwana benu, ngoba nenza okulungile emehlweni kaJehova. 26  Kufanele nithathe izinto zenu ezingcwele neminikelo yenu yesifungo kuphela lapho niya endaweni uJehova ayoyikhetha. 27  Niyoyinikela lapho iminikelo yenu eshiswayo, inyama negazi, + e-altare likaJehova uNkulunkulu wenu, igazi lemihlatshelo yenu kufanele lithululwe ngase-altare + likaJehova uNkulunkulu wenu, kodwa inyama ningayidla. 28  “Qikelelani ukuthi niwalalela wonke la mazwi enginiyala ngawo, ukuze kuhlale kunihambela kahle nina nabantwana benu, ngoba nenza okuhle nokulungile emehlweni kaJehova uNkulunkulu wenu. 29  “Lapho uJehova uNkulunkulu wenu eqothula izizwe enizoziphuca ifa + futhi senihlala ezweni lazo, 30  kufanele niqaphele ningacushwa ngemva kokuqothulwa kwazo phambi kwenu. Ningabuzi ngonkulunkulu bazo, nithi, ‘Zazibakhonza kanjani lezi zizwe onkulunkulu bazo? Nathi sizokwenza okufanayo.’ + 31  Ningenzi kanjalo kuJehova uNkulunkulu wenu ngoba lezi zizwe zenzela onkulunkulu bazo yonke into enengekayo uJehova ayizondayo, zize zishise amadodana namadodakazi azo emlilweni ziwashisela onkulunkulu bazo. + 32  Wonke amazwi enginiyala ngawo yiwo okufanele niqikelele ukuthi niyawenza. + Ninganezeli kuwo noma nisuse okuthile kuwo. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “izingxenye zeshumi.”
Noma, “lokho acabanga ukuthi kulungile.”
NgesiHebheru, “osemasangweni.”
NgesiHebheru, “amasango.”
NgesiHebheru, “emasangweni.”
NgesiHebheru, “osemasangweni.”
NgesiHebheru, “emasangweni.”
Noma, “liwumphefumulo.”