Duteronomi 10:1-22

  • Kwenziwa amanye amatshe amabili ayizicaba (1-11)

  • Okufunwa uJehova (12-22)

    • Yesaba uJehova futhi umthande (12)

10  “Ngaleso sikhathi uJehova wathi kimi, ‘Zenzele amatshe amabili ayizicaba anjengawokuqala, + uze kimi entabeni; kumelwe uzenzele nomphongolo* wokhuni.  Mina ngizobhala kuwo amazwi abesematsheni okuqala owaphihlizile futhi kufanele uwabeke emphongolweni.’  Ngakho ngawenza umphongolo wokhuni lomtholo, ngenza namatshe amabili aba izicaba njengawokuqala, ngenyukela entabeni ngiphethe amatshe amabili ayizicaba. +  Wabe eseloba ematsheni ayizicaba amazwi ayewabhale ngaphambili, + iMiyalo Eyishumi, *+ uJehova ayeyikhulume kini entabeni esemlilweni + ngosuku lomhlangano; *+ uJehova wanginika wona.  Ngaphenduka ngehla entabeni + ngabeka amatshe ayizicaba emphongolweni engangiwenzile, lapho ekhona, njengoba nje uJehova ayengiyalile.  “Ama-Israyeli asuka eBeyeroti Bhene-jahakani aya eMosera. U-Aroni wafela khona, wangcwatshwa khona, + indodana yakhe u-Eleyazare yaba umpristi esikhundleni sakhe. +  Asuka lapho aya eGudigoda, asuka eGudigoda aya eJotibatha, + izwe elinemifudlana* yamanzi agelezayo.  “Ngaleso sikhathi uJehova wahlukanisa isizwe sakwaLevi + ukuba sithwale umphongolo wesivumelwano sikaJehova, + sime phambi kukaJehova ukuze simkhonze futhi sibusise abantu egameni lakhe + njengoba senza kuze kube namuhla.  Yingakho uLevi engenaso isabelo noma ifa kanye nabafowabo. UJehova uyifa lakhe, njengoba nje uJehova uNkulunkulu wakho eshilo kuye. + 10  Mina ngahlala entabeni njengasekuqaleni, izinsuku ezingu-40 nobusuku obungu-40, + nangaleso sikhathi uJehova wangilalela. + UJehova wayengafuni ukuniqothula. 11  UJehova wabe esethi kimi, ‘Hamba phambi kwalaba bantu, nilungele ukusuka ukuze bangene badle izwe engifunge kokhokho babo ukubanika lona.’ + 12  “Manje Israyeli, yini uJehova uNkulunkulu wakho ayicela kuwe? + Yilokhu kuphela: ukuba wesabe uJehova uNkulunkulu wakho, + uhambe kuzo zonke izindlela zakhe, + umthande, ukhonze uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo* wakho, + 13  nokuba ugcine imiyalo kaJehova nemithetho yakhe engikuyala ngayo namuhla, ukuze kukuhambele kahle. + 14  Bheka, amazulu angakaJehova uNkulunkulu wakho, ngisho namazulu aphakeme kakhulu,* nomhlaba nakho konke okukuwo. + 15  Kodwa uJehova wasondelana nokhokho bakho kuphela, wabathanda, waze wakhetha wena, inzalo yabo, + kuzo zonke izizwe, njengoba kunjalo namuhla. 16  Manje kumelwe nihlanze izinhliziyo zenu + niyeke nokuba nenkani kangaka. *+ 17  Ngoba uJehova uNkulunkulu wenu unguNkulunkulu wonkulunkulu + neNkosi yamakhosi, uNkulunkulu omkhulu, onamandla nowesabekayo, ongakhethi muntu + nongamukeli sifumbathiso. 18  Wenzela intandane* nomfelokazi ubulungisa + futhi uyasithanda isifiki, + usinika ukudla nokokugqoka. 19  Nani kumelwe nisithande isifiki ngoba naba izifiki ezweni laseGibhithe. + 20  “Kufanele wesabe uJehova uNkulunkulu wakho, nguye okufanele umkhonze, + nguye okufanele unamathele kuye, futhi yigama lakhe okufanele ufunge ngalo. 21  Nguye okufanele umdumise. + UnguNkulunkulu wakho, okwenzele zonke lezi zinto ezinkulu nezimangalisayo amehlo akho azibonile. + 22  Okhokho bakho behlela eGibhithe nabantu abangu-70, + manje uJehova uNkulunkulu wakho ukwenze waba mningi ngangezinkanyezi zamazulu. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “nebhokisi.”
NgesiHebheru, “aMazwi Ayishumi.”
Noma, “lwebandla.”
Noma, “elinemihosha.”
Noma, “namazulu amazulu.”
NgesiHebheru, “ningabe nisazenza lukhuni izintamo zenu.”
Noma, “ingane engenababa.”