Duteronomi 1:1-46

  • Ukushiya iNtaba iHorebe (1-8)

  • Kumiswa izinduna nabahluleli (9-18)

  • Ukungalaleli eKadeshi-barineya (19-46)

    • Ukwenqaba kuka-Israyeli ukungena ezweni (26-33)

    • Ukwehluleka ukunqoba iKhanani (41-46)

1  Yilawa amazwi uMose awakhuluma kuwo wonke u-Israyeli esifundeni saseJordani ehlane, emathafeni awugwadule phambi kweSufi, phakathi kwePharanu, iThofeli, iLabani, iHazeroti neDizahabi.  Kuthatha izinsuku ezingu-11 ukusuka eHorebe uye eKadeshi-barineya + ngendlela yaseNtabeni iSeyiri.  Ngonyaka ka-40, + ngenyanga ka-11, ngosuku lokuqala lwenyanga, uMose wakhuluma nama-Israyeli* ngokuqondene nakho konke uJehova ayemyale ukuba awatshele khona.  Lokhu kwakungemva kokuba enqobe uSihoni + inkosi yama-Amori, owayehlala eHeshibhoni, no-Ogi + inkosi yaseBhashani, owayehlala e-Ashitaroti, e-Edireyi. +  UMose waqala ukuwuchaza lo Mthetho + esifundeni saseJordani ezweni lakwaMowabi, wathi:  “UJehova uNkulunkulu wethu wathi kithi eHorebe, ‘Senihlale isikhathi eside ngokwanele kulesi sifunda esinezintaba. +  Jikani niye esifundeni esinezintaba sama-Amori + nakubo bonke omakhelwane bawo e-Araba, + isifunda esinezintaba, iShefela, iNegebhi, ugu lolwandle, + izwe lamaKhanani neLebhanoni, *+ nize nifike emfuleni omkhulu, umfula i-Ewufrathe. +  Bhekani ngibeke leli zwe phambi kwenu. Ngenani nilithathe izwe uJehova afunga koyihlo, u-Abrahama, u-Isaka + noJakobe, + ukubanika lona bona nenzalo* yabo.’ +  “Nganitshela ngaleso sikhathi ngathi, ‘Angikwazi ukunithwala ngedwa. + 10  UJehova uNkulunkulu wenu unandisile, namuhla nibaningi ngangezinkanyezi zamazulu. + 11  Kwangathi uJehova, uNkulunkulu wokhokho benu, anganandisa nibe baningi + ngokuphindwe izikhathi eziyinkulungwane, futhi kwangathi anganibusisa njengoba nje enithembisile. + 12  Nginganithwala kanjani ngedwa ngoba niwumthwalo osindayo futhi ngingazithwala kanjani izingxabano zenu? + 13  Khethani amadoda ahlakaniphile, aqondayo nanolwazi ezizweni zenu, ngizowamisa abe izinhloko phezu kwenu.’ + 14  Nangiphendula nathi, ‘Into othe masiyenze yinhle.’ 15  Ngakho ngathatha izinhloko zezizwe zenu, amadoda ahlakaniphile nanolwazi, ngawabeka aba izinhloko phezu kwenu, izinduna zabayizinkulungwane, izinduna zabangamakhulu, izinduna zabangamashumi ayisihlanu, izinduna zabangamashumi nezikhulu zezizwe zenu. + 16  “Ngayala abahluleli benu ngaleso sikhathi, ngathi, ‘Lapho nilalela icala phakathi kwabafowenu, kufanele nahlulele ngokulunga + phakathi komuntu nomfowabo noma phakathi komuntu noyisifiki. + 17  Akumelwe nikhethe lapho nahlulela. + Kufanele nilalele omncane njengomkhulu. + Akumelwe nethuswe abantu + ngoba ukwahlulela kungokukaNkulunkulu; + uma icala linzima kakhulu kini, kufanele nilethule kimi, ngilizwe.’ + 18  Ngaleso sikhathi nganiyala ngazo zonke izinto okufanele nizenze. 19  “Sabe sesisuka eHorebe sadabula lonke leliya hlane elikhulu nelesabekayo + enalibona endleleni eya esifundeni esinezintaba sama-Amori, + njengoba nje uJehova uNkulunkulu wethu ayesiyalile, ekugcineni safika eKadeshi-barineya. + 20  Ngabe sengithi kini, ‘Senifike esifundeni esinezintaba sama-Amori, uJehova uNkulunkulu wethu asinika sona. 21  Bhekani, uJehova uNkulunkulu wenu uninike lona leli zwe. Yenyukani nilithathe, njengoba nje uJehova uNkulunkulu wokhokho benu enitshelile. + Ningesabi noma nethuke.’ 22  “Nokho, nonke neza kimi nathi, ‘Masithumele amadoda phambi kwethu ayosihlolela izwe, abuye azositshela ukuthi sihambe ngayiphi indlela nokuthi hlobo luni lwamadolobha esiya kuwo.’ + 23  Lokho kwaba kuhle kimi, ngakho ngakhetha amadoda angu-12 kini, eyodwa esizweni ngasinye. + 24  Ahamba enyukela esifundeni esinezintaba + aze afika eSigodini* Sase-Eshikoli asihlola. 25  Aphatha ezinye zezithelo zezwe asilethela zona, afike athi kithi, ‘Izwe uJehova uNkulunkulu wethu asinika lona lihle.’ + 26  Kodwa nenqaba ukwenyuka, nadlubulunda emyalweni kaJehova uNkulunkulu wenu. + 27  Nanilokhu nikhononda ematendeni enu nithi, ‘UJehova wasikhipha ezweni laseGibhithe ngoba esizonda ukuze asinikele esandleni sama-Amori ukuba asiqothule. 28  Siya endaweni enjani? Abafowethu basiqeda amandla + ngokuthi bathi: “Bayisizwe esikhulu nesinabantu abade kunathi, amadolobha abo makhulu futhi anezivikelo eziqinile ezifinyelela ezulwini, *+ sabona namadodana ama-Anaki + lapho.”’ 29  “Ngakho ngathi kini, ‘Ningethuki noma nesabe ngenxa yabo. + 30  UJehova uNkulunkulu wenu uzohamba phambi kwenu anilwele, + njengoba nje enza eGibhithe phambi kwenu. + 31  Nayibona indlela uJehova uNkulunkulu wenu anithwala ngayo ehlane njengoba nje ubaba ethwala indodana yakhe, kuyo yonke indlela enayihamba naze nafika kule ndawo.’ 32  Kodwa naphezu kwakho konke lokho, anizange nibe nokholo kuJehova uNkulunkulu wenu, + 33  owayehamba phambi kwenu endleleni ukuze anihlolele indawo enizomisa kuyo amatende. Wayebonakala ewumlilo ebusuku, eyifu emini ukuze anibonise indlela okufanele nihambe ngayo. + 34  “Sonke leso sikhathi uJehova wayekuzwa enanikusho futhi wathukuthela wafunga, wathi, + 35  ‘Akekho noyedwa phakathi kwala madoda alesi sizukulwane esibi oyobona izwe elihle engafunga ukulinika oyihlo, + 36  ngaphandle kukaKalebi indodana kaJefune. Yena uyolibona futhi izwe anyathela kulo, ngiyolinika yena namadodana akhe ngoba uye walandela uJehova ngenhliziyo ephelele. *+ 37  (Nami uJehova waze wangithukuthelela ngenxa yenu, wathi, “Nawe ngeke ungene khona. + 38  UJoshuwa indodana kaNuni, + omi phambi kwakho, nguye oyongena kuleli zwe. + Mqinise *+ ngoba uyokwenza ukuba u-Israyeli alizuze njengefa.”) 39  Ngaphezu kwalokho, izingane zenu enathi ziyophangwa, + kanye namadodana enu namuhla angakwazi okuhle nokubi, zona ziyongena, ngiyolinika zona libe elazo. + 40  Kodwa nina jikani niye ehlane ngendlela yasoLwandle Olubomvu.’ + 41  “Nina nathi kimi, ‘Sonile kuJehova. Manje sizokwenyuka siyolwa, njengoba nje uJehova uNkulunkulu wethu esiyalile!’ Ngamunye kini wahloma ngezikhali zakhe zempi futhi nanicabanga ukuthi kuzoba lula ukwenyukela entabeni. + 42  Kodwa uJehova wathi kimi, ‘Yithi kubo: “Akumelwe nenyuke niyolwa ngoba ngeke ngibe nani. + Uma nenyuka, izitha zenu zizoninqoba.”’ 43  Ngakho ngakhuluma nani kodwa anilalelanga. Kunalokho neqa umyalo kaJehova futhi nathukuthela, nazama ukwenyukela entabeni ngenkani. 44  Kwabe sekuphuma ama-Amori ayehlala kuleyo ntaba eza kini afike anixosha njengoba kwenza izinyosi, anihlakaza eSeyiri kwaze kwafika eHorma. 45  Nabe senibuya naqala ukukhala phambi kukaJehova, kodwa uJehova akanilalelanga futhi akaninakanga. 46  Yingakho nahlala eKadeshi sonke leso sikhathi.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “nabantwana bakwa-Israyeli.”
Ngokusobala undi lwezintaba zaseLebhanoni.
NgesiHebheru, “nembewu.”
Noma, “eMhosheni.”
Okuwukuthi, anezindonga eziphakeme.
NgesiHebheru, “ngokugcwele; ngokuphelele.”
Noma kungaba, “UNkulunkulu umenze waba namandla.”