UDaniyeli 9:1-27

 • Umthandazo kaDaniyeli wokuvuma izono (1-19)

  • Iminyaka engu-70 yencithakalo (2)

 • UGabriyeli uza kuDaniyeli (20-23)

 • Ukubikezelwa kwamasonto angu-70 ayisiprofetho (24-27)

  • UMesiya uyobonakala ngemva kwamasonto angu-69 (25)

  • UMesiya uzonqunywa (26)

  • Idolobha nendawo engcwele kuzobhujiswa (26)

9  Ngonyaka wokuqala kaDariyu + indodana ka-Ahashiveroshi—wenzalo yamaMede, owayebekwe waba yinkosi phezu kombuso wamaKhaledi +  ngonyaka wokuqala wokubusa kwakhe, mina Daniyeli, ngaqonda ngezincwadi* isibalo seminyaka esashiwo yizwi likaJehova kuJeremiya umprofethi, sokuphela kokuba yincithakalo kweJerusalema, + okungukuthi, iminyaka engu-70. +  Ngabhekisa ubuso bami kuJehova uNkulunkulu weqiniso, ngimncenga ngomthandazo, ngokuzila ukudla + nangendwangu yesaka nangomlotha.  Ngathandaza kuJehova uNkulunkulu wami ngavuma izono ngathi: “Jehova Nkulunkulu weqiniso, Omkhulu nowesabekayo, ogcina isivumelwano sakhe nobonisa uthando oluqotho + kulabo abamthandayo nabagcina imiyalo yakhe, +  sonile senza okungalungile futhi senza ngokonakala sadlubulunda; + siphambukile emiyalweni yakho nasezahlulelweni zakho.  Asizilalelanga izinceku zakho abaprofethi, + ezikhulume egameni lakho emakhosini ethu, ezikhulwini zethu, kokhokho bethu nakubo bonke abantu bezwe.  O Jehova, ukulunga kungokwakho, kodwa thina, amadoda akwaJuda nezakhamuzi zaseJerusalema, nawo wonke u-Israyeli, abaseduze nabakude, kuwo wonke amazwe obahlakazele kuwo, sihlazekile* namuhla ngoba asithembekanga kuwe. +  “O Jehova, thina, amakhosi ethu, izikhulu zethu nokhokho bethu, sihlazekile* ngoba sonile kuwe.  Jehova Nkulunkulu wethu, uyathethelela + unesihe kodwa thina sidlubulundile kuwe. + 10  Asililalelanga izwi likaJehova uNkulunkulu wethu ngokugcina imithetho yakhe ayibeka phambi kwethu ngezinceku zakhe, abaprofethi. + 11  Wonke u-Israyeli uweqile uMthetho wakho, wakufulathela ngokungalilaleli izwi lakho, kangangokuba uthulule phezu kwethu isiqalekiso nesifungo esilotshwe eMthethweni KaMose inceku kaNkulunkulu weqiniso, + ngoba sonile kuwe. 12  Uwafezile amazwi akhe awakhuluma ngathi + nangababusi bethu ababesibusa,* ngokusilethela inhlekelele enkulu; ayikho into eyake yenziwa ngaphansi kwamazulu enjengaleyo eyenziwa eJerusalema. + 13  Njengoba nje kulotshiwe eMthethweni KaMose, yonke le nhlekelele isehlele, + kodwa asizange sicele umusa* kaJehova uNkulunkulu wethu ngokuthi siphenduke esiphambekweni sethu + nangokubonisa ukuqonda iqiniso lakho.* 14  “UJehova wahlala eqaphile futhi wasilethela le nhlekelele, ngoba uJehova uNkulunkulu wethu ulungile emisebenzini yakhe yonke ayenzile; kodwa thina asililalelanga izwi lakhe. + 15  “Manje, Jehova Nkulunkulu wethu, wena owakhipha abantu bakho ezweni laseGibhithe ngesandla esinamandla, + wazenzela igama kuze kube namuhla, + sonile senza ngokonakala. 16  O Jehova, ngokuvumelana nazo zonke izenzo zakho ezilungile, + siyacela, kwangathi intukuthelo yakho nolaka lwakho kungasuka edolobheni lakho iJerusalema, intaba yakho engcwele; ngoba ngenxa yezono zethu neziphambeko zokhokho bethu, iJerusalema nabantu bakho kuyihlazo kubo bonke abasizungezile. + 17  Manje Nkulunkulu wethu, lalela umthandazo wenceku yakho nokuncenga kwayo, uyibonise umusa indlu yakho engcwele + eyincithakalo, + ngenxa yakho Jehova. 18  O Nkulunkulu wami, lalela uzwe! Vula amehlo akho ubone incithakalo eliyiyo idolobha lethu elibizwe ngegama lakho; ngoba asikunxusi ngenxa yezenzo zethu ezilungile kodwa ngenxa yesihe sakho esikhulu. + 19  O Jehova, yizwa. O Jehova, thethelela. + O Jehova, naka futhi uthathe isinyathelo! Ungalibali, ngenxa yegama lakho Nkulunkulu wami, ngoba idolobha lakho nabantu bakho kubizwa ngegama lakho.” + 20  Lapho ngisakhuluma, ngithandaza ngivuma isono sami nesono sabantu bakithi u-Israyeli futhi ngenza isicelo sami somusa phambi kukaJehova uNkulunkulu wami ngokuphathelene nentaba engcwele kaNkulunkulu wami, + 21  impela, lapho ngisathandaza, leyo ndoda uGabriyeli, + engangiyibone embonweni ekuqaleni, + yafika kimi lapho ngifile ukukhathala, ngesikhathi somnikelo wesipho wakusihlwa. 22  Yangenza ngaqonda yathi: “O Daniyeli, manje ngize ukuzokunika ukuhlakanipha nokuqonda. 23  Lapho uqala ukuncenga kuphume izwi, ngakho mina ngize ukuzokubikela ngalo, ngoba ungumuntu oyigugu kakhulu. *+ Ngakho cabangisisa ngale ndaba uqonde umbono. 24  “Kunamasonto* angu-70 anqunyelwe abantu bakini nedolobha lakini elingcwele, + ukuze kuqedwe iseqo, kuqedwe isono, + kwenziwe isihlawulelo ngenxa yesiphambeko, + kungeniswe ukulunga kwaphakade, + kuqinisekiswe umbono nesiprofetho, *+ nokuba kugcotshwe iNgcwelengcwele. 25  Kufanele wazi futhi uqonde ukuthi kusukela ekuphumeni kwezwi lokuba kuvuselelwe futhi kwakhiwe kabusha iJerusalema + kuze kufike uMesiya *+ uMholi, + kuyoba ngamasonto ayisikhombisa, namasonto angu-62. + Liyovuselelwa lakhiwe kabusha, libe nesigcawu nomsele wamanzi olizungezile, kodwa lokhu kuyokwenzeka ezikhathini ezinzima. 26  “Ngemva kwamasonto angu-62, uMesiya uyonqunywa *+ angasalelwa lutho. + “Abantu bomholi ozayo bayocekela phansi idolobha nendawo engcwele. + Isiphelo salo siyoba ngesikhukhula. Kuyoba nempi kuze kube sekupheleni; uNkulunkulu unqumile ukuthi kuyoba nencithakalo. + 27  “Uyogcina isivumelwano sisebenza ngenxa yabaningi isonto elilodwa; esikhathini esiyingxenye yesonto uyobangela ukuba kukhawuke umhlatshelo nomnikelo wesipho. + “Obangela incithakalo uyoza egibele iphiko lezinto ezinyanyekayo; + okwanqunywa kuyothululelwa naphezu koyincithakalo kuze kufike ukuqothula.”

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, izincwadi ezingcwele.
NgesiHebheru, “sinobuso obunamahloni.”
NgesiHebheru, “sinobuso obunamahloni.”
NgesiHebheru, “nabahluleli bethu ababesahlulela.”
Noma, “sibuthambise ubuso.”
Noma, “ukwethembeka kwakho.”
Noma, “ofiseleka kakhulu; ohlonishwa kakhulu.”
NgesiHebheru, “nomprofethi.”
Okuwukuthi, amasonto eminyaka.
Noma, “oGcotshiwe.”
Noma, “uyobulawa.”