UDaniyeli 8:1-27

  • Umbono wenqama nempongo (1-14)

    • Uphondo oluncane luyaziphakamisa (9-12)

    • Kuze kube izikhathi zokuhlwa nokusa ezingu-2 300 (14)

  • UGabriyeli uchaza umbono (15-27)

    • Incazelo yenqama nempongo (20, 21)

    • Inkosi enolaka iyama (23-25)

8  Ngonyaka wesithathu wokubusa kweNkosi uBhelishazari, + mina Daniyeli ngabona omunye umbono, ngemva kwalowo engangiwubonile. +  Ngabona umbono, njengoba ngangibhekile ngisesigodlweni* saseShushani, *+ esisesifundazweni* sase-Elamu; + ngabona umbono ngingasemfuleni i-Ulayi.  Lapho ngiphakamisa amehlo, ngabona inqama + imi phambi komfula, inezimpondo ezimbili. + Lezi zimpondo ezimbili zazizinde, kodwa olunye lwalulude kunolunye, lolu olude lwaluvele kamuva. +  Ngabona inqama igadla entshonalanga, enyakatho naseningizimu, akukho zilwane zasendle ezazikwazi ukuma phambi kwayo, akukho muntu owayekwazi ukukhulula noma yini emandleni* ayo. + Yayenza ekuthandayo, iziphakamisa.  Njengoba ngangibhekile, ngabona impongo + iza ivela entshonalanga inqamula umhlaba wonke ingawuthinti umhlabathi. Le mpongo yayinophondo olugqamile phakathi kwamehlo ayo. +  Yayiza enqameni enezimpondo ezimbili engangiyibone imi phambi komfula; yayigijima iza kuyo ngolaka.  Ngayibona isondela eduze kwenqama, igcwele ulaka. Yayishaya inqama yephula izimpondo zayo ezimbili, inqama ayibanga namandla okumelana nayo. Yayilahla phansi emhlabathini inqama yayinyathela, akekho owayengayikhulula emandleni* ayo.  Impongo yaziphakamisa ngokwedlulele, kodwa ngokushesha lapho isinamandla, uphondo olukhulu lwaphuka; kwavela ezine ezigqamile esikhundleni salo, zibheke emimoyeni yomine yamazulu. +  Kolunye lwazo kwamila olunye uphondo, oluncane, lwakhula lwaba lukhulu kakhulu lwabheka ngaseningizimu nangasempumalanga nangaseMhlobisweni. *+ 10  Lwakhula kakhulu lwaze lwafinyelela ebuthweni lamazulu, lwabangela abanye balelo butho nezinye zezinkanyezi ukuba bawele emhlabeni futhi lwabanyathela. 11  Lwaziphakamisa ngisho nangokumelene neSikhulu sebutho, kwasuswa kuso umnikelo owawenziwa njalo, indawo yendlu yaso engcwele yadilizwa. + 12  Ibutho lanikelwa, kanye nomnikelo owawenziwa njalo ngenxa yesiphambeko; lwaqhubeka luphonsa iqiniso emhlabathini futhi lwaphumelela ekwenzeni kwalo. 13  Ngezwa ongcwele ekhuluma, nomunye ongcwele wathi kulo owayekhuluma: “Uyothatha isikhathi esingakanani umbono womnikelo owenziwa njalo nowesiphambeko esibangela incithakalo, + ukuze indawo engcwele nebutho kwenziwe izinto zokunyathelwa?” 14  Ngakho wathi kimi: “Kuze kube izikhathi zokuhlwa nokusa ezingu-2 300; ngokuqinisekile indawo engcwele iyobuyiselwa esimweni sayo esifanele.” 15  Lapho mina Daniyeli ngibona lo mbono futhi ngifuna ukuwuqonda, kungazelelwe ngabona kumi phambi kwami othile obukeka njengendoda. 16  Ngabe sengizwa izwi lomuntu phakathi kwe-Ulayi, + wamemeza wathi: “Gabriyeli, + yenza lowo aqonde into ayibonile.” + 17  Ngakho wasondela lapho engangimi khona, kodwa lapho eza ngethuka kakhulu kangangokuba ngawa ngobuso. Wathi kimi: “O ndodana yomuntu, qonda ukuthi lo mbono ungowesikhathi sokuphela.” + 18  Kodwa lapho esakhuluma nami, ngaquleka ubuso bami bubheke phansi emhlabathini. Ngakho wangithinta wangimisa lapho engangimi khona. + 19  Wathi: “Ngikwenza wazi lokho okuyokwenzeka engxenyeni yokugcina yesahlulelo sokulahla, ngoba lo mbono ungowesikhathi esimisiwe sokuphela. + 20  “Inqama oyibonile enezimpondo ezimbili imelela amakhosi aseMediya nasePheresiya. + 21  Impongo enoboya obude imelela inkosi yaseGrisi; + uphondo olukhulu olwaluphakathi kwamehlo ayo, lumelela inkosi yokuqala. + 22  Ngokuphathelene nophondo olwaphuka, kwamila ezine esikhundleni salo, + kukhona imibuso emine eyokuma ivela esizweni sayo, kodwa ngeke ibe namandla afana nawayo. 23  “Engxenyeni yokugcina yombuso wayo, njengoba izenzo zezeqamthetho sezifinyelele ekugcineni, kuyobusa* inkosi enolaka eqonda izisho ezididayo.* 24  Iyoba namandla amakhulu, kodwa hhayi ngamandla ayo. Iyobangela incithakalo ngendlela engajwayelekile,* futhi iyophumelela kwekwenzayo. Iyochitha abanamandla, nesizwe esakhiwa ngabangcwele. + 25  Ngobuqili bayo iyosebenzisa inkohliso ukuze iphumelele; iyoziphakamisa enhliziyweni yayo; ngesikhathi sokulondeka* iyochitha abaningi. Iyomelana ngisho neSikhulu sezikhulu, iyophulwa kodwa hhayi ngesandla somuntu. 26  “Okushiwo embonweni ngokuphathelene nokuhlwa nokusa kuyiqiniso kodwa kufanele uwugcine uyimfihlo lo mbono, ngoba ubhekisela ezinsukwini eziningi ezizayo kusukela manje.” *+ 27  Mina Daniyeli, ngazizwa ngiphelelwa amandla futhi ngagula izinsuku ezithile. + Ngemva kwalokho ngavuka ngenza umsebenzi wenkosi; + kodwa ngangindikindiki ngenxa yale nto engangiyibonile, kwakungekho muntu ongayiqonda. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngisenqabeni.”
Noma, “saseSusa.”
Noma, “esisesifundeni sombuso.”
NgesiHebheru, “esandleni.”
NgesiHebheru, “esandleni.”
Noma, “nangaseBuhleni.”
NgesiHebheru, “kuyoma.”
Noma, “enolaka nenekhono lokuphica.”
Noma, “Iyoletha incithakalo eyesabekayo.”
Noma kungaba, “ingazange ixwayise.”
Noma, “ubhekisela esikhathini esikude esizayo.”