UDaniyeli 7:1-28

 • Umbono wezilo ezine (1-8)

  • Uphondo oluncane oluqhoshayo luyavela (8)

 • OMdala Wezinsuku uvula inkantolo (9-14)

  • Indodana yomuntu iba yinkosi (13, 14)

 • UDaniyeli utshelwa incazelo (15-28)

  • Izilo ezine zingamakhosi amane (17)

  • Abangcwele bazothola umbuso (18)

  • Kuzovela izimpondo eziyishumi noma amakhosi (24)

7  Ngonyaka wokuqala wokubusa kukaBhelishazari + inkosi yaseBhabhiloni, uDaniyeli wabona iphupho nemibono yekhanda lakhe njengoba elele embhedeni wakhe. + Ngakho walibhala phansi leli phupho; + wazibhala zonke izindaba.  UDaniyeli wathi: “Ngangibhekile emibonweni yami ebusuku, bheka! imimoya emine yamazulu yayinyakazisa ulwandle olukhulu. +  Izilo ezine ezinkulu + zaphuma olwandle, ngasinye sihlukile kwezinye.  “Esokuqala sasifana nebhubesi, + sinamaphiko okhozi. + Ngabuka aze ahluthwa amaphiko aso, saphakanyiswa emhlabeni samiswa ngezinyawo ezimbili njengomuntu, sanikwa inhliziyo yomuntu.  “Bheka! Esinye isilo sesibili sasifana nebhere. + Olunye uhlangothi lwaso lwaphakanyiswa, kwakukhona izimbambo ezintathu emlonyeni waso sizibambe ngamazinyo; kwathiwa kuso, ‘Sukuma udle inyama eningi.’ +  “Ngemva kwalokhu ngaqhubeka ngibuka, bheka! esinye isilo, esifana nengwe, + emhlane waso sasinamaphiko amane afana nawenyoni. Lesi silo sasinamakhanda amane, + sanikwa igunya lokubusa.  “Ngemva kwalokhu ngaqhubeka ngibhekile emibonweni yasebusuku, ngabona isilo sesine, esasesabeka, sethusa futhi sinamandla ngokungajwayelekile, sasinamazinyo amakhulu ensimbi. Sasishwabadela siphihliza, okusele sasikunyathela ngezinyawo. + Sasihlukile kwezinye izilo ezazingaphambi kwaso, sasinezimpondo eziyishumi.  Njengoba ngibuka lezi zimpondo, kwavela olunye uphondo phakathi kwazo, oluncane, + izimpondo ezintathu zokuqala zabhonculwa lapho luvela. Lolu phondo lwalunamehlo afana namehlo omuntu, lunomlomo okhuluma ngokuqhosha. *+  “Ngaqhubeka ngibuka kwaze kwabekwa izihlalo zobukhosi, oMdala Wezinsuku + wahlala phansi. + Izingubo zakhe zazimhlophe njengeqhwa, + izinwele zekhanda lakhe zazinjengoboya obuhlanzekile. Isihlalo sakhe sobukhosi sasingamalangabi omlilo; amasondo aso ayengumlilo ovuthayo. + 10  Umfudlana womlilo wawugeleza uphuma phambi kwakhe. + Izinkulungwane eziyinkulungwane zazilokhu zimkhonza, nezinkulungwane eziyishumi eziphindwe kazinkulungwane eziyishumi zazimi phambi kwakhe. + INkantolo + yahlala, kwavulwa izincwadi. 11  “Ngaqhubeka ngibhekile ngaleso sikhathi ngenxa yomsindo wamazwi okuqhosha* uphondo olwaluwakhuluma; + ngabuka saze sabulawa lesi silo, isidumbu saso sabhujiswa sashiswa emlilweni. 12  Kodwa zonke ezinye izilo, + ukubusa kwazo kwasuswa, futhi ukuphila kwazo kwelulwa isikhathi nenkathi. 13  “Ngaqhubeka ngibhekile emibonweni yasebusuku, futhi bheka! kwakuza kanye namafu amazulu, othile onjengendodana yomuntu; + wathola ilungelo lokungena koMdala Wezinsuku, + bamsondeza phambi kwaKhe. 14  Wanikwa ubukhosi, + udumo + nombuso, ukuze abantu, izizwe nezilimi zimkhonze. + Ubukhosi bakhe bungubukhosi obumi kuze kube phakade obungayikudlula, nombuso wakhe awusoze wachithwa. + 15  “Kodwa mina, Daniyeli, ngangicindezelekile* ngenxa yokuthi imibono yekhanda lami yangethusa. + 16  Ngasondela komunye walabo ababemi lapho ukuze ngimbuze ukuthi kwakusho ukuthini ngempela lokhu. Ngakho wangiphendula wangitshela incazelo yalezi zinto. 17  “ ‘Lezi zilo ezinkulu ezine, + zingamakhosi amane ayoma emhlabeni. + 18  Kodwa abangcwele boPhezukonke + bayokwamukela umbuso, + bayodla ifa lombuso + kuze kube phakade, yebo kuze kube phakade.’ 19  “Ngabe sengifisa ukwazi kabanzi ngalesi silo sesine, esasihlukile kuzo zonke ezinye; sasesabeka ngendlela engavamile, sinamazinyo ensimbi namazipho ethusi, sasishwabadela siphihliza, okwakusele sasikunyathela ngezinyawo zaso; + 20  nangezimpondo eziyishumi + ezazisekhanda laso, nangalolu olunye uphondo olwavela futhi okwawa ezintathu phambi kwalo, + uphondo olwalunamehlo nomlomo owawukhuluma ngokuqhosha* nolwalubonakala lulukhulu kunezinye. 21  “Ngaqhubeka ngibuka njengoba lolo phondo lulwa nabangcwele futhi lwalubanqoba, + 22  kwaze kwaba yilapho oMdala Wezinsuku + efika, ekhipha isahlulelo esivuna abangcwele boPhezukonke, + futhi kufika nesikhathi esibekiwe sokuba abangcwele badle ifa lombuso. + 23  “Yilokhu akusho: ‘Isilo sesine siyoba umbuso wesine oyoba khona emhlabeni. Uyohluka kuyo yonke eminye imibuso, uyoshwabadela wonke umhlaba, uwunyathele uwuphihlize. + 24  Ngokuqondene nezimpondo eziyishumi, kuyovela amakhosi ayishumi kulowo mbuso; kuphinde kuvele enye ngemva kwawo, yona iyohluka kwawokuqala, iyowahlaza amakhosi amathathu. + 25  Iyokhuluma amazwi amelene noPhezukonke, + iyobakhathaza ngokuqhubekayo abangcwele boPhezukonke. Iyohlosa ukushintsha izikhathi nomthetho, bayonikelwa esandleni sayo isikhathi, nezikhathi nengxenye yesikhathi. *+ 26  Kodwa iNkantolo yahlala, ekugcineni basuswa ubukhosi bayo, ukuze ibhuqwe futhi ibhujiswe ngokuphelele. + 27  “ ‘Umbuso nobukhosi nobukhulu bemibuso engaphansi kwawo wonke amazulu kwanikwa abantu abangcwele boPhezukonke. + Umbuso wabo ungumbuso omi kuze kube phakade, + yonke imibuso iyobakhonza futhi ibalalele.’ 28  “Le ndaba iphelela lapha. Mina, Daniyeli, imicabango yami yangethusa kakhulu, kangangokuba ubuso bami baphaphatheka;* kodwa le ndaba ngayigcina enhliziyweni yami.”

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngokuziphakamisa.”
Noma, “okuziphakamisa.”
NgesiHebheru, “umoya wami wawucindezelekile ngaphakathi kimi.”
Noma, “ngokuziphakamisa.”
Okuwukuthi, izikhathi ezintathu nengxenye.
Noma, “ukubukeka kwami kwashintsha.”