UDaniyeli 12:1-13

  • “Isikhathi sokuphela” nangale kwaso (1-13)

    • UMikayeli uyokuma (1)

    • Abahlakaniphile bayokhanya kakhulu (3)

    • Ulwazi lweqiniso luyoba luningi (4)

    • UDaniyeli uyosukuma ukuze athole isabelo sakhe (13)

12  “Ngaleso sikhathi uMikayeli, *+ isikhulu esiphakeme + esimele abantu* bakini, uyosukuma.* Kuyoba khona isikhathi sosizi olungakaze lube khona selokhu kwaba khona isizwe kuze kube yileso sikhathi. Ngaleso sikhathi abantu bakini bayophunyuka, + bonke abatholakala belotshiwe encwadini. +  Abaningi balabo abalele othulini lomhlaba bayovuka, abanye bavukele ekuphileni okuphakade abanye bavukele esihlambeni nasekuhlazekeni phakade.  “Abahlakaniphile bayokhanya njengokukhanya komkhathi wezulu, nalabo abaletha abaningi ekulungeni, bakhanye njengezinkanyezi kuze kube phakade naphakade.  “Kepha wena Daniyeli, gcina la mazwi eyimfihlo, uyivale incwadi kuze kube isikhathi sokuphela. + Abaningi bayoyihlola ngokucophelela* futhi ulwazi lweqiniso luyoba luningi.” +  Ngemva kwalokho mina Daniyeli, ngabheka ngabona abanye ababili bemi lapho, omunye emi osebeni lomfula olunganeno omunye emi osebeni lomfula olungaphesheya. +  Omunye wathi kumuntu owayembethe ilineni, + owayengaphezu kwamanzi omfula: “Kuyothatha isikhathi esingakanani ngaphambi kokuba lezi zinto ezimangalisayo zigcwaliseke?”  Ngakho ngezwa umuntu owayembethe ilineni, owayengaphezu kwamanzi omfula, njengoba ayephakamisela isandla sakhe sokudla nesandla sakhe sobunxele emazulwini, efunga Lowo ophila kuze kube phakade ethi: + “Kuyodlula isikhathi esimisiwe, izikhathi ezimisiwe nengxenye yesikhathi.* Ngokushesha nje lapho sekuqediwe ukuphahlazwa kwamandla abangcwele, + zonke lezi zinto ziyopheleliswa.”  Mina ngezwa, kodwa ngangingaqondi; + ngakho ngathi: “O nkosi yami, uyoba yini umphumela walezi zinto?”  Wathi: “Hamba, Daniyeli, ngoba la mazwi kufanele agcinwe eyimfihlo futhi evaliwe kuze kube sesikhathini sokuphela. + 10  Abaningi bayozihlanza bazenze mhlophe futhi bayocwengwa. + Ababi bayokwenza kabi futhi abekho nhlobo ababi abayoqonda; kodwa abahlakaniphile bayoqonda. + 11  “Kusukela esikhathini okuyosuswa ngaso umnikelo owenziwa njalo + futhi kubekwe into enyanyekayo ebangela incithakalo, + kuyoba izinsuku ezingu-1 290. 12  “Uyajabula ohlala elindile* nofinyelela ezinsukwini ezingu-1 335! 13  “Kodwa wena, hamba uye ekupheleni. Uzophumula kodwa uyosukuma ukuze uthole umvuzo* wakho ekupheleni kwezinsuku.” +

Imibhalo yaphansi

Incazelo: “Ubani OnjengoNkulunkulu?”
NgesiHebheru, “amadodana abantu.”
Noma, “uyophakama.”
Noma, “bayozulazula.”
Okuwukuthi, izikhathi ezintathu nengxenye.
Noma, “elinde ngokulangazela.”
Noma, “isabelo.”