UDaniyeli 11:1-45

 • Inkosi yasePheresiya neyaseGrisi (1-4)

 • Amakhosi aseningizimu nawasenyakatho (5-45)

  • Kuyovuka owaba umsebenzi (20)

  • UMholi wesivumelwano uphihliziwe (22)

  • Unkulunkulu wezinqaba uyakhazinyuliswa (38)

  • Ukungqubuzana kwenkosi yaseningizimu nenkosi yasenyakatho (40)

  • Imibiko ephazamisayo evela empumalanga nasenyakatho (44)

11  “Ngonyaka wokuqala kaDariyu + umMede, ngasukuma ukuze ngimnike amandla futhi ngimqinise.*  Lokhu engizokutshela kona manje kuyiqiniso: “Bheka! Kuzoba namakhosi amathathu azomela iPheresiya, eyesine izoqongelela ingcebo eningi kunawo wonke amanye. Lapho iba namandla ngenxa yengcebo yayo, iyokwenza ukuba konke kuvukele umbuso waseGrisi. +  “Inkosi enamandla iyoma ibuse ngamandla amakhulu, + yenze ekuthandayo.  Kodwa lapho isimile, umbuso wayo uyophihlizwa uhlukaniselwe emimoyeni emine yamazulu, + kodwa ngeke unikwe inzalo* yayo futhi ngeke ube namandla anjengalawo eyabusa ngawo; ngoba umbuso wayo uyosishulwa unikwe abanye.  “Inkosi yaseningizimu iyoba namandla, okuwukuthi esinye sezikhulu zayo; kodwa kukhona eyoyinqoba ibuse ngamandla amakhulu, ngaphezu kwamandla okubusa kwalena enye.  “Ngemva kweminyaka ethile bayokwakha umfelandawonye, indodakazi yenkosi yaseningizimu iyoza enkosini yasenyakatho ukuze benze isivumelwano esikahle. Kodwa le ndodakazi ngeke iwalondoloze amandla engalo yayo; futhi le nkosi ngeke ime, nengalo yayo ngeke ime; indodakazi iyonikelwa, yona nalabo abayilethayo, nalowo owayizala, nalowo owayenza ukuba ibe namandla ngalezo zikhathi.  Othile oyilungu lomndeni wendodakazi uyoma esikhundleni sayo, uyoza ebuthweni lempi amelane nenqaba yenkosi yasenyakatho futhi uyobathathela isinyathelo anqobe.  Uyoza eGibhithe nonkulunkulu babo, nezithombe zabo zensimbi,* nezinto zabo eziyigugu* zesiliva nezegolide, kanye nezithunjwa. Uyodeda enkosini yasenyakatho iminyaka ethile,  yona iyoza ihlasele umbuso wenkosi yaseningizimu kodwa iyobuyela ezweni layo. 10  “Amadodana ayo, ayohloma abuthe ibutho elikhulu kakhulu lempi. Nakanjani iyoza ikhukhule njengezikhukhula. Kodwa iyophindela emuva, ihambe ihlasela ize ifike enqabeni yayo. 11  “Inkosi yaseningizimu iyovutha ngolaka iphume ilwe nayo, okungukuthi, nenkosi yasenyakatho; inkosi yasenyakatho iyobutha isixuku esikhulu, kodwa leso sixuku siyonikelwa esandleni salena enye. 12  Lesi sixuku siyothathwa. Inhliziyo yenkosi iyokhukhumala, ibulale amashumi ezinkulungwane; kodwa ngeke isisebenzise isikhundla sayo esinamandla. 13  “Inkosi yasenyakatho iyobuya, ibuthe isixuku esikhulu kunesokuqala; ekupheleni kwezikhathi, ngemva kweminyaka ethile, nakanjani iyoza nebutho elikhulu lempi nempahla eningi. 14  Ngalezo zikhathi abaningi bayomelana nenkosi yaseningizimu. “Abanodlame* kubantu bakini, bayothatheka ukuba bazame ukwenza umbono ugcwaliseke; kodwa bayokhubeka. 15  “Inkosi yasenyakatho iyoza yakhe udonga lokuvimbezela futhi inqobe idolobha elinezivikelo eziqinile. Amabutho* aseningizimu ngeke ame, namadoda ayo ekhethelo ngeke ame; ngeke babe nawo amandla okuma. 16  Lena ezoyihlasela iyokwenza ekuthandayo, akekho oyomelana nayo. Iyoma ezweni loMhlobiso, *+ amandla okuqothula ayoba sesandleni sayo. 17  Iyozimisela ukuza* nalo lonke ibutho lempi lombuso wayo, kuyokwenziwa izivumelwano ezikahle nayo; iyokwenza ngokuphumelelayo. Iyovunyelwa ukuba ichithe indodakazi yowesifazane. Le ndodakazi ngeke ime, futhi ngeke iqhubeke ingeyayo. 18  Iyophendukela emazweni asogwini inqobe amazwe amaningi. Umkhuzi webutho uyolisusa ihlazo elenziwe yiyo, ukuze lingabi bikho ihlazo kuye. Uyolibuyisela kuyo. 19  Iyobuyela ezinqabeni zezwe layo, iyokhubeka iwe, ingabe isatholakala. 20  “Esikhundleni sayo kuyokuma obangela ukuba lowo owaba umsebenzi* adabule embusweni owubukhazikhazi, kodwa ezinsukwini ezimbalwa uyophuka, kodwa hhayi ngentukuthelo noma ngempi. 21  “Esikhundleni sakhe kuyoma odelelekile,* ngeke bamnike isithunzi sombuso; uyofika ngesikhathi sokulondeka* athathe umbuso ngobuqili.* 22  Amabutho* anjengezikhukhula ayokhukhulwa ngenxa yakhe, aphihlizwe; njengoba kuyoba njalo nangoMholi + wesivumelwano. + 23  Ngenxa yesivumelwano esenziwe naye, uyoqhubeka ekhohlisa futhi asukume abe namandla esebenzisa isizwe esincane. 24  Ngesikhathi sokulondeka uyoza* ezindaweni ezicebile* zesifundazwe,* enze lokho oyise nokhokho bakhe abangazange bakwenze. Uyobabela impango nezimpahla; uyoceba amacebo ngezindawo ezinezivikelo eziqinile, kodwa okwesikhashana. 25  “Uyoqunga isibindi ukuba alwe nenkosi yaseningizimu ngebutho elikhulu lempi; inkosi yaseningizimu iyohlomela impi ngebutho elikhulu kakhulu nelinamandla. Kodwa inkosi yasenyakatho ngeke ime, ngoba bayoyakhela uzungu. 26  Labo abadla izibiliboco zakhe bayomwisa. “Ibutho lakhe lempi liyokhukhulwa, abaningi bayobulawa. 27  “Izinhliziyo zala makhosi amabili ziyofuna ukwenza okubi, ayokhuluma amanga ehlezi etafuleni elilodwa. Kodwa akukho lutho oluyophumelela, ngoba isiphelo siyofika ngesikhathi esimisiwe. + 28  “Iyophindela* emuva ezweni layo nempahla eningi, inhliziyo yayo iyomelana nesivumelwano esingcwele. Iyokwenza ngokuphumelelayo bese iphindela ezweni layo. 29  “Ngesikhathi esimisiwe iyobuya imelane neningizimu. Kodwa kulokhu ngeke kube njengasekuqaleni, 30  ngoba imikhumbi yaseKitimi + iyoyihlasela, futhi yona iyothotshiswa. “Iyophindela emuva ikhiphele ulaka lwayo* esivumelwaneni esingcwele, + yenze ngokuphumelelayo; iyophindela emuva inake labo abashiya isivumelwano esingcwele. 31  Amabutho* ayoma, evela kuyo; ayongcolisa indlu engcwele, + inqaba, aqede umnikelo owenziwa njalo. + “Ayobeka into enyanyekayo ebangela incithakalo. + 32  “Labo abenza ngokonakala bemelene nesivumelwano, iyobaholela ekuhlubukeni ngamazwi ayengayo.* Kodwa abantu abamaziyo uNkulunkulu wabo, bayonqoba futhi benze ngokuphumelelayo. 33  Labo abahlakaniphile + phakathi kwabantu bayodlulisela ukuqonda kwabaningi. Bayokuwa ngenkemba nangelangabi, ngokuthunjwa nangokuphangwa, izinsuku ezithile. 34  Kodwa lapho bewa bayonikwa usizo olungatheni; abaningi bayozihlanganisa nabo ngenkulumo eyengayo.* 35  Abanye balabo abahlakaniphile bayowa, ukuze kwenziwe umsebenzi wokucwenga futhi ukuze kwenziwe ukuhlanza, kwenziwe mhlophe, + kuze kube sesikhathini sokuphela; ngoba kuyoba sesikhathini esimisiwe. 36  “Inkosi yasenyakatho iyokwenza ekuthandayo, iyoziphakamisa izikhulise ngaphezu kwabo bonke onkulunkulu; iyokhuluma izinto ezishaqisayo ngoNkulunkulu wonkulunkulu. + Iyophumelela kuze kube yilapho ukulahlwa sekuphelelisiwe; ngoba okunqunyiwe kumelwe kwenzeke. 37  Ngeke imhloniphe uNkulunkulu woyise; ngeke isinake nesifiso sabesifazane noma ihloniphe noma yimuphi unkulunkulu, kodwa iyoziphakamisa ngaphezu kwawo wonke umuntu. 38  Kunalokho* iyokhazimulisa unkulunkulu wezinqaba; iyokhazimulisa unkulunkulu oyise abangazange bamazi, ngegolide nangesiliva nangamatshe ayigugu nangezinto ezifiselekayo.* 39  Iyokwenza ngokuphumelelayo imelane neziphephelo ezinezivikelo eziqine kunazo zonke, ikanye nonkulunkulu* wezinye izizwe. Iyobakhazimulisa kakhulu labo abayiqaphelayo,* iyobenza babuse phakathi kwabaningi; iyokwaba* umhlaba ngentengo. 40  “Esikhathini sokuphela inkosi yaseningizimu iyongqubuzana nayo, futhi inkosi yasenyakatho iyoyihlasela ngezinqola nangabagibeli bamahhashi nangemikhumbi eminingi; iyongena emazweni ikhukhule njengesikhukhula. 41  Iyongena nasezweni loMhlobiso, *+ amazwe amaningi ayowa. Kodwa yilawa ayophunyuka esandleni sayo: u-Edomi noMowabi nengxenye eyinhloko yabakwa-Amoni. 42  Iyoqhubeka yelulela isandla sayo emazweni; izwe laseGibhithe ngeke liphunyuke. 43  Iyobusa phezu komcebo ofihliwe wegolide nesiliva naphezu kwazo zonke izinto eziyigugu* zaseGibhithe. AbaseLibhiya nabaseTopiya bayoba sezithendeni zayo.* 44  “Kodwa iyophazanyiswa yimibiko evela empumalanga nasenyakatho, iyophuma ngolaka olukhulu ukuze ibhuqe futhi iqothule abaningi. 45  Iyomisa amatende ayo asebukhosini* phakathi kolwandle olukhulu nentaba engcwele yoMhlobiso; *+ kuyophela ngayo futhi akekho oyoyisiza.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngibe njengenqaba kuye.”
Noma, “isizukulwane.”
Noma, “ezenziwe ngokuncibilikisiwe.”
Noma, “ezifiselekayo.”
Noma, “Amadodana abaphangi.”
Noma, “Izingalo.”
Noma, “loBuhle.”
Noma, “Iyomisa ubuso bayo ukuze ize.”
“Umqoqi,” mhlawumbe umqoqi wentela.
Noma, “onyanyekayo.”
Noma kungaba, “uyofika ngaphandle kwesixwayiso.”
Noma, “ngokusebenzisa amazwi abushelelezi.”
Noma, “Izingalo.”
Noma kungaba, “Uyoza ngaphandle kwesixwayiso.”
NgesiHebheru, “emanonini.”
Noma, “zesifunda sombuso.”
Cishe kubhekiselwa enkosini yasenyakatho.
Noma, “iqondise intukuthelo yayo.”
Noma, “Izingalo.”
Noma, “abushelelezi; okukhohlisa.”
Noma, “ebushelelezi; ekhohlisayo.”
Noma, “Kodwa esikhundleni sayo.”
Noma, “eziyigugu.”
Noma, “isizwa unkulunkulu.”
Noma kungaba, “labo ebaqaphelayo.”
Noma, “iyohlukanisa.”
Noma, “loBuhle.”
Noma, “ezifiselekayo.”
Noma, “bayoyilandela.”
Noma, “asesigodlweni.”
Noma, “yoBuhle.”