U-Amose 5:1-27

  • U-Israyeli unjengentombi nto ewile (1-3)

  • Funani uNkulunkulu, niqhubeke niphila (4-17)

    • Zondani okubi, nithande okuhle (15)

  • Usuku lukaJehova, usuku lobumnyama (18-27)

    • Imihlatshelo ka-Israyeli iyenqatshwa (22)

5  “O nina ndlu ka-Israyeli, yizwani leli zwi engilisho ngokumelene nani njengengoma yokulila:   ‘Intombi nto, u-Israyeli, iwile;Ayikwazi ukuphinde ivuke. Ishiywe phezu komhlabathi wayo;Akekho oyivusayo.’  “Ngoba yilokhu iNkosi EnguMbusi uJehova ekushoyo: ‘Idolobha elithumele amasosha ayinkulungwane empini liyosalelwa ayikhulu;Eliphuma nayikhulu liyosalelwa ayishumi. Lokhu kuyokwenzeka endlini ka-Israyeli.’ +  “Ngoba yilokhu uJehova akushoyo endlini ka-Israyeli: ‘Ngifuneni, niqhubeke niphila. +   Ningalifuni iBhethele, +Ningayi eGiligali + noma niwelele eBheri-sheba, +Ngoba nakanjani iGiligali liyodingiswa, +IBhethele libe yize.*   Funani uJehova, niqhubeke niphila +Ukuze angabi njengomlilo endlini kaJosefaOshwabadela iBhethele kungabi namuntu ozowucima.   Niphendula ubulungisa bube umhlonyane,*Niphonsa ukulunga emhlabathini. +   Lowo owenza iqoqo lezinkanyezi iKhima neKhesili, +Lowo ophendula ithunzi elimnyama libe ukusa,Lowo owenza imini ibe mnyama njengobusuku, +Lowo obiza amanzi olwandleUkuze awathulule phezu komhlaba +—NguJehova igama lakhe.   Uyobangela ukuba onamandla ehlelwe imbubhiso,Abhubhise izindawo ezinezivikelo eziqinile. 10  Bayabazonda abahluleli ababasolayo esangweni ledolobha,Bayabazonda labo abakhuluma iqiniso. + 11  Ngenxa yokuthi nibiza intela yepulazi* kohluphekayo,Nithatha ukudla kwakhe okusanhlamvu kube inkokhiso, +Ngeke niqhubeke nihlala ezindlini zetshe eliqoshiwe enizakhile +Noma niphuze iwayini elivela emasimini amagilebhisi ekhethelo eniwatshalile. + 12  Ngoba ngiyazi ukuthi kuningi kangakanani ukuvukela* kwenuNokuthi zinkulu kangakanani izono zenu—Nihlukumeza abalungile,Nithatha izifumbathiso,*Nigodlela abahluphekayo amalungelo abo esangweni ledolobha. + 13  Ngakho labo abanokuqondisisa bayothula ngaleso sikhathiNgoba kuyobe kuyisikhathi senhlekelele. + 14  Funani okuhle, hhayi okubi +Ukuze niqhubeke niphila. + UJehova uNkulunkulu wamabutho uyoba naniNjengoba nje nisho. + 15  Zondani okubi, nithande okuhle, +Abahluleli mababonise ubulungisa esangweni ledolobha. + Kungase kwenzeke uJehova uNkulunkulu wamabuthoAbonise umusa kwabasele bakaJosefa.’ + 16  “Ngakho yilokhu uJehova uNkulunkulu wamabutho, uJehova, akushoyo: ‘Kuzo zonke izigcawu kuyoba khona ukubangalasa,Kuzo zonke izitaladi bayothi, “Awu! Awu!” Bayobiza abalimi ukuze balileNalabo abaqashelwe ukulila ukuba babangalase.’ 17  ‘Kuwo wonke amasimu amagilebhisi kuyoqhuma isililo; +Ngoba ngiyodabula phakathi kwenu,’ kusho uJehova. 18  ‘Maye kulabo abalangazelela usuku lukaJehova! + Luyosho ukuthini usuku lukaJehova kini? + Luyoba ubumnyama, hhayi ukukhanya. + 19  Luyoba njengomuntu othi ebalekela ibhubesi ahlangane nebhere,Kuthi lapho engena endlini yakhe ebeka isandla odongeni alunywe inyoka. 20  Ngeke yini usuku lukaJehova lube ubumnyama, hhayi ukukhanya;Ngeke yini lube ubumnyama obukhulu, hhayi ukukhanya okukhulu? 21  Imikhosi yenu ngiyayizonda futhi ngiyayenyanya, +Alingijabulisi iphunga lemihlangano yenu ekhethekile. 22  Ngisho noma ninikela kimi iminikelo eshiswayo ephelele neminikelo yesiphoNgeke ngiyijabulele; +Ngeke ngiyibheke ngomusa imihlatshelo yenu ehlanganyelwayo yezilwane ezikhuluphele. + 23  Yekani ukungiculela izingoma zenu eziklabalasayo;Angifuni ukuzwa iminkenenezo yezinsimbi zenu zomculo ezinezintambo. + 24  Ubulungisa mabugeleze njengamanzi, +Nokulunga njengomfudlana ogeleza njalo. 25  Nangilethela yini imihlatshelo neminikelo yesiphoKuleyo minyaka engu-40 nisehlane nina ndlu ka-Israyeli? + 26  Manje sekuzodingeka nithwale uSakuti inkosi yenu noKhayiwani* nihambe nabo,Izithombe zenu, inkanyezi kankulunkulu wenu, enizenzele zona, 27  Ngiyonithumela ekudingisweni ngaphesheya kweDamaseku,’ + kusho yena ogama lakhe linguJehova uNkulunkulu wamabutho.” +

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “libe yinto engaqondakali.”
Noma, “yinto ebabayo.”
Noma, “yezwe.”
Noma, “ubugebengu.”
Noma, “imvala-mlomo.”
Zombili lezi zithixo zingase zibhekisele kuyiplanethi iSaturn, eyayikhonzwa njengonkulunkulu.