AbaHluleli 15:1-20

  • USamsoni uyaziphindiselela kumaFilisti (1-20)

15  Ngemva kwesikhathi esithile, ngezinsuku zokuvunwa kukakolweni, uSamsoni wahamba wayovakashela umkakhe ephethe izinyane lembuzi. Wathi: “Ngifisa ukuya kumkami ekamelweni.”* Kodwa umukhwe wakhe akazange amvumele ukuba angene.  Umukhwe wakhe wathi: “Ngangicabanga ukuthi awumthandi. + Ngakho ngamnika insizwa eyayikukhaphile. + Udadewabo omncane akamuhle yini kunaye? Ngicela uthathe yena esikhundleni sakhe.”  Nokho, uSamsoni wathi kuye: “Kulokhu amaFilisti akumelwe angisole ngokuwalimaza.”  Ngakho uSamsoni wahamba wabamba izimpungushe ezingu-300. Ngemva kwalokho wathatha izibani, wahlukanisa izimpungushe ngambili wabe esezibopha ngemisila zifulathelene, wafaka izibani phakathi kwemisila yazo.  Ngemva kwalokho wokhela izibani wayesethumela izimpungushe emasimini amaFilisti okudla okusanhlamvu okungakavunwa. Washisa yonke into kusukela esithungwini kuya ekudleni okusanhlamvu okungakavunwa, kanye namasimu amagilebhisi nawezihlahla zeminqumo.  AmaFilisti athi: “Ubani owenze lento?” Kwathiwa: “NguSamsoni umkhwenyana womThimna, ngoba uthathe umkakhe wamnika enye yezinsizwa ebezimkhaphile.” + Lapho ezwa lokhu, amaFilisti akhuphuka afike ashisa umkakhe noyise ngomlilo. +  USamsoni wathi kuwo: “Uma nenza kanje, ngeke nginiyeke ngingakaziphindiseleli kini.” +  Wawabulala kwalala uyaca,* ngemva kwalokho wehla wayohlala emhumeni* wedwala lase-Etamu.  Kamuva amaFilisti akhuphuka amisa amatende kwaJuda, ayelokhu ezulazula eLehi. + 10  Amadoda akwaJuda athi: “Kungani nikhuphukele ukuzolwa nathi?” wona athi: “Sizobamba* uSamsoni, ukuze simenze lokho akwenze kithi.” 11  Ngakho amadoda akwaJuda angu-3 000 ehlela emhumeni* wedwala lase-Etamu afike athi kuSamsoni: “Awazi yini ukuthi amaFilisti ayasibusa? + Pho kungani usenze le nto?” Wathi kuwo: “Ngenze kuwo njengoba nje enzile kimi.” 12  Kodwa athi kuye: “Sizokubamba* ukuze sikunikele kumaFilisti.” USamsoni wathi: “Fungani kimi ukuthi nina ngeke ningihlasele.” 13  Athi kuye: “Cha, sizomane sikubophe bese sikunikela kuwo, kodwa ngeke sikubulale.” Ngakho ambopha ngezindophi ezimbili ezintsha amkhipha edwaleni. 14  Lapho efika eLehi, amaFilisti amemeza ngenjabulo lapho embona. Umoya kaJehova wamnika amandla, + izindophi ezazisezingalweni zakhe zaba njengemicu yelineni ehangulwe ngumlilo, zancibilika ezandleni zakhe. + 15  Wathola ithambo eliselisha lomhlathi wembongolo yeduna; + welula isandla walithatha, wabulala ngalo amadoda angu-1 000. 16  Ngemva kwalokho uSamsoni wathi: “Ngethambo lomhlathi wembongolo—inqwaba eyodwa, izinqwaba ezimbili! Ngethambo lomhlathi wembongolo ngibulale amadoda angu-1 000.” + 17  Lapho eqeda ukusho lokho, walilahla lelo thambo lomhlathi, wayeseqamba leyo ndawo ngokuthi iRamati-lehi. *+ 18  Ngemva kwalokho woma kakhulu, wayesebiza uJehova wathi: “Nguwe onike isandla senceku yakho le nsindiso enkulu kangaka. Kodwa manje ingabe sekufanele ngibulawe ukoma, bese ngiwela ezandleni zabangasokile?” 19  Ngakho uNkulunkulu wenza umgodi owawuseLehi wavuleka, kwaphuma amanzi. + Lapho ephuza, umoya wakhe wabuya,* wavuseleleka. Yingakho aqamba leyo ndawo ngokuthi i-Eni-hakore,* iseLehi kuze kube namuhla. 20  USamsoni waba umahluleli kwa-Israyeli iminyaka engu-20 ngesikhathi amaFilisti ebusa izwe. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ekamelweni elingaphakathi.”
NgesiHebheru, “Wawashaya umlenze phezu kwethanga.”
Noma, “emfantwini.”
Noma, “Sizobopha.”
Noma, “emfantwini.”
Noma, “Sizokubopha.”
Incazelo: “Indawo Ephakeme Yethambo Lomhlathi.”
Noma, “amandla akhe abuya.”
Incazelo: “Isiphethu Sobizayo.”