Dlulela kokuphakathi

Dlulela ohlwini lokuphathi

UHezekeli

Izahluko

Okuphakathi

 • 1

  • UHezekeli ubona imibono kaNkulunkulu eBhabhiloni (1-3)

  • Umbono wenqola kaJehova yasezulwini (4-28)

   • Isiphepho, ifu nomlilo (4)

   • Izidalwa ezine eziphilayo (5-14)

   • Amasondo amane (15-21)

   • Umkhathi ocwebezela njengeqhwa (22-24)

   • Isihlalo sobukhosi sikaJehova (25-28)

 • 2

  • UHezekeli uthunywa njengomprofethi (1-10)

   • “Kungakhathaliseki ukuthi bayalalela noma cha” (5)

   • Waboniswa umqulu wezingoma zokulila (9, 10)

 • 3

  • UHezekeli kumele adle umqulu awunikwe uNkulunkulu (1-15)

  • UHezekeli kumele abe umlindi (16-27)

   • Ukunganaki kuholela ekubeni necala legazi (18-21)

 • 4

  • Kufanekiselwa ukuvinjezelwa kweJerusalema (1-17)

   • Icala liyothwalwa izinsuku ezingu-390 nezinsuku ezingu-40 (4-7)

 • 5

  • Kufanekiselwa ukuwa kweJerusalema (1-17)

   • Izinwele zomprofethi ezigundiwe zihlukaniswa zibe izingxenye ezintathu (1-4)

   • IJerusalema libi ngaphezu kwezinye izizwe (7-9)

   • Izindlela ezintathu okusingathwa ngazo abadlubulundayo (12)

 • 6

  • Ngokumelene nezintaba zakwa-Israyeli (1-14)

   • Izithixo ezinyanyekayo zizophihlizwa (4-6)

   • “Nizokwazi ukuthi nginguJehova” (7)

 • 7

  • Ukuphela kufikile (1-27)

   • Inhlekelele engavamile (5)

   • Imali iphonswa emigwaqweni (19)

   • Ithempeli lizongcoliswa (22)

 • 8

  • UHezekeli uyiswa eJerusalema ngombono (1-4)

  • Kubonakala izinto ezinengekayo ethempelini (5-18)

   • Abesifazane bakhalela uTamuzi (14)

   • Amadoda akhothamela ilanga (16)

 • 9

  • Ababulali abayisithupha nendoda yophondo lukayinki (1-11)

   • Ukwahlulela kuyoqala endlini engcwele (6)

 • 10

  • Kuthathwa umlilo phakathi kwamasondo (1-8)

  • Kuchazwa amakherubi namasondo (9-17)

  • Inkazimulo kaNkulunkulu iyasuka ethempelini (18-22)

 • 11

  • Izikhulu ezimbi ziyalahlwa (1-13)

   • Idolobha lifaniswa nebhodwe lokupheka (3-12)

  • Isithembiso sokubuyiselwa (14-21)

   • Banikezwa “umoya omusha” (19)

  • Inkazimulo kaNkulunkulu iyasuka eJerusalema (22, 23)

  • UHezekeli ubuyela eKhalideya ngombono (24, 25)

 • 12

  • Ukudingiswa kubikezelwa ngezenzo ezingokomfanekiso (1-20)

   • Umthwalo wasekudingisweni (1-7)

   • Isikhulu siyohamba ngobumnyama (8-16)

   • Isinkwa sokukhathazeka, amanzi okwesaba (17-20)

  • Isaga esikhohlisayo asibanga iqiniso (21-28)

   • “Engikushoyo kuyokwenziwa ngokushesha” (28)

 • 13

  • Ngokumelene nabaprofethi bamanga (1-16)

   • Izindonga ezicakiwe zizowa (10-12)

  • Ngokumelene nabaprofethikazi bamanga (17-23)

 • 14

  • Abakhonza izithombe bayalahlwa (1-11)

  • Ukwahlulelwa kweJerusalema akunakubalekelwa (12-23)

   • UNowa, uDaniyeli noJobe abalungile (14, 20)

 • 15

  • IJerusalema, isihlahla samagilebhisi esingenamsebenzi walutho (1-8)

 • 16

  • Ukuthanda kukaNkulunkulu iJerusalema (1-63)

   • Latholwa njengengane elahliwe (1-7)

   • UNkulunkulu uyalihlobisa, enze isivumelwano somshado nalo (8-14)

   • Alithembeki (15-34)

   • Liyahlulelwa njengesiphingi (35-43)

   • Liqhathaniswa neSamariya neSodoma (44-58)

   • UNkulunkulu ukhumbula isivumelwano sakhe (59-63)

 • 17

  • Isiphicaphicwano sezinkozi ezimbili nesihlahla samagilebhisi (1-21)

  • Isithombo esithambile siyoba umsedari omkhulu (22-24)

 • 18

  • Ngamunye uyozithwalela izono zakhe (1-32)

   • Umphefumulo owonayo uyokufa (4)

   • Indodana ngeke ibe necala ngenxa yesono sikayise (19, 20)

   • Angijabuli ngokufa komuntu omubi (23)

   • Ukuphenduka kulonda ukuphila (27, 28)

 • 19

  • Ingoma yokulila yezikhulu zakwa-Israyeli (1-14)

 • 20

  • Umlando wokudlubulunda kuka-Israyeli (1-32)

  • U-Israyeli uthenjiswa ukuthi uzobuyiselwa (33-44)

  • Isiprofetho ngokumelene neningizimu (45-49)

 • 21

  • Kukhishwa inkemba kaNkulunkulu yokwahlulela emgodleni wayo (1-17)

  • Inkosi yaseBhabhiloni iyohlasela iJerusalema (18-24)

  • Isikhulu esikhohlakele sakwa-Israyeli sizosuswa (25-27)

   • ‘Susa umqhele’ (26)

   • “Aze afike lowo onelungelo elingokomthetho” (27)

  • Inkemba imelene nabakwa-Amoni (28-32)

 • 22

  • IJerusalema, idolobha elinecala legazi (1-16)

  • U-Israyeli unjengodoti ongenamsebenzi (17-22)

  • Kulahlwa abaholi nabantu bakwa-Israyeli (23-31)

 • 23

  • Izelamani ezimbili ezingathembekile (1-49)

   • U-Ohola ne-Asiriya (5-10)

   • U-Oholiba neBhabhiloni neGibhithe (11-35)

   • Ukujeziswa kwezelamani ezimbili (36-49)

 • 24

  • IJerusalema linjengebhodwe lokupheka eligqwalile (1-14)

  • Ukufa komkaHezekeli kuwuphawu (15-27)

 • 25

  • Isiprofetho ngokumelene no-Amoni (1-7)

  • Isiprofetho ngokumelene noMowabi (8-11)

  • Isiprofetho ngokumelene no-Edomi (12-14)

  • Isiprofetho ngokumelene neFilistiya (15-17)

 • 26

  • Isiprofetho ngokumelene neThire (1-21)

   • “Igceke lokweneka amanetha okudoba” (5, 14)

   • Amatshe nenhlabathi kuphonswa emanzini (12)

 • 27

  • Ingoma yokulilela umkhumbi ocwilayo waseThire (1-36)

 • 28

  • Isiprofetho ngokumelene nenkosi yaseThire (1-10)

   • “Ngingunkulunkulu” (2, 9)

  • Ingoma yokulilela inkosi yaseThire (11-19)

   • “Wawuse-Edene” (13)

   • “Ikherubi eligcotshiwe eliyisivikelo” (14)

   • ‘Kwatholakala ukungalungi kuwe’ (15)

  • Isiprofetho ngokumelene neSidoni (20-24)

  • Kuzobuyiselwa u-⁠Israyeli (25, 26)

 • 29

  • Isiprofetho ngokumelene noFaro (1-16)

  • IGibhithe lizonikelwa eBhabhiloni libe imbuyiselo (17-21)

 • 30

  • Isiprofetho ngokumelene neGibhithe (1-19)

   • Kubikezelwa ukuhlasela kukaNebukhadinezari (10)

  • Kuqedwa amandla kaFaro (20-26)

 • 31

  • Ukuwa kweGibhithe, umsedari omkhulu (1-18)

 • 32

  • Ingoma yokulilela uFaro neGibhithe (1-16)

  • AbaseGibhithe bangcwatshwa nabangasokile (17-32)

 • 33

  • Imisebenzi yomlindi (1-20)

  • Izindaba ezimayelana nokuwa kweJerusalema (21, 22)

  • Umyalezo oya kubantu abasezindaweni ezibhuqiwe (23-29)

  • Abantu abawulaleli umyalezo (30-33)

   • UHezekeli “ufana nengoma yothando” (32)

   • “Bekukhona umprofethi phakathi kwabo” (33)

 • 34

  • Isiprofetho ngabelusi bakwa-Israyeli (1-10)

  • UJehova unakekela izimvu zakhe (11-31)

   • “Inceku yami uDavide” iyozelusa (23)

   • “Isivumelwano sokuthula” (25)

 • 35

  • Isiprofetho ngezintaba zaseSeyiri (1-15)

 • 36

  • Isiprofetho esimayelana nezintaba zakwa-Israyeli (1-15)

  • Ukubuyiselwa kuka-Israyeli (16-38)

   • “Ngizolingcwelisa igama lami elikhulu” (23)

   • “Selifana nensimu yase-Edene” (35)

 • 37

  • Umbono wesigodi samathambo omile (1-14)

  • Kuzohlanganiswa izinduku ezimbili (15-28)

   • Isizwe esisodwa ngaphansi kwenkosi eyodwa (22)

   • Isivumelwano sokuthula saphakade (26)

 • 38

  • UGogi uhlasela u-⁠Israyeli (1-16)

  • Ulaka lukaJehova ngoGogi (17-23)

   • ‘Izizwe ziyokwazi ukuthi nginguJehova’ (23)

 • 39

  • Ukubhujiswa kukaGogi namasosha akhe (1-10)

  • Ukungcwatshwa eSigodini SaseHamoni-Gogi (11-20)

  • Ukubuyiselwa kuka-Israyeli (21-29)

   • Umoya kaNkulunkulu uthululelwa phezu kuka-Israyeli (29)

 • 40

  • UHezekeli ulethwa kwa-Israyeli ngombono (1, 2)

  • UHezekeli ubona umbono wethempeli (3, 4)

  • Amagceke namasango (5-47)

   • Isango elingaphandle lasempumalanga (6-16)

   • Igceke elingaphandle; amanye amasango (17-26)

   • Igceke elingaphakathi namasango (27-37)

   • Amagumbi emisebenzi yasethempelini (38-46)

   • I-altare (47)

  • Umpheme wethempeli (48, 49)

 • 41

  • Igumbi eliNgcwele neliNgcwelengcwele lethempeli (1-4)

  • Udonga namagumbi asemaceleni (5-11)

  • Isakhiwo esisentshonalanga (12)

  • Kukalwa izakhiwo (13-15a)

  • Ingaphakathi legumbi eliNgcwele neliNgcwelengcwele (15b-26)

 • 42

  • Amagumbi okudlela (1-14)

  • Kukalwa izinhlangothi ezine zethempeli (15-20)

 • 43

  • Inkazimulo kaJehova igcwala ethempelini (1-12)

  • I-altare (13-27)

 • 44

  • Isango elisempumalanga liyohlale livaliwe (1-3)

  • Iziqondiso ezimayelana nabantu bakwezinye izizwe (4-9)

  • Iziqondiso zamaLevi nabapristi (10-31)

 • 45

  • Umnikelo ongcwele nedolobha (1-6)

  • Isabelo sesikhulu (7, 8)

  • Izikhulu kufanele zithembeke (9-12)

  • Iminikelo yabantu nesikhulu (13-25)

 • 46

  • Iminikelo yangezikhathi ezithile (1-15)

  • Ifa lendawo yesikhulu (16-18)

  • Izindawo zokubilisela iminikelo (19-24)

 • 47

  • Umfudlana ogeleza uvela ethempelini (1-12)

   • Amanzi aya ngokuya ejula (2-5)

   • Amanzi oLwandle Olufile enziwa abe mtoti (8-10)

   • Izindawo ezinamanzi amaningi azishintshi (11)

   • Izihlahla zokudla nokwelapha (12)

  • Imingcele yezwe (13-23)

 • 48

  • Ukuhlukaniswa kwezwe (1-29)

  • Amasango edolobha angu-12 (30-35)

   • Idolobha liqanjwa ngokuthi “uJehova Ulapho” (35)