Eyesibili KuThimothewu 4:1-22

  • “Uyifeze ngokugcwele inkonzo yakho” (1-5)

    • Shumayela izwi unomuzwa wokuphuthuma (2)

  • “Ngikulwile ukulwa okuhle” (6-8)

  • Ukuphawula (9-18)

  • Imikhonzo (19-22)

4  Ngiyakuyala nokukuyala phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu, oyokwahlulela + abaphilayo nabafile, + nangokubonakaliswa + kwakhe noMbuso wakhe, + ngithi:  Shumayela izwi; + ukwenze unomuzwa wokuphuthuma ngenkathi evumayo nangenkathi enzima; usole, + ukhuze, ukhuthaze, ngaso sonke isineke nekhono lokufundisa. +  Ngoba kuyokuba khona inkathi lapho bengeke bayibekezelele khona imfundiso ephilayo, *+ kodwa ngokuvumelana nezifiso zabo, bayozihlanganisa nabafundisi ukuze babakitaze izindlebe. *+  Bayoyeka ukulalela iqiniso, banake izindaba ezingamanga.  Nokho, wena hlala usangulukile kuzo zonke izinto, ukhuthazelele ubunzima, + wenze umsebenzi womvangeli,* uyifeze ngokugcwele inkonzo yakho. +  Ngoba kakade sengithululwa njengomnikelo ophuzwayo, + futhi isikhathi sokukhululwa + kwami sesiseduze.  Ngikulwile ukulwa okuhle, + ngiwugijimile umncintiswano ngaze ngayoqeda, + ngilugcinile ukholo.  Kusukela manje kuqhubeke, ngigcinelwe umqhele wokulunga, + lowo iNkosi, umahluleli olungile, + eyonginika wona njengomvuzo ngalolo suku, + nokho kungemina ngedwa, kodwa nabo bonke abakuthandile ukubonakaliswa kwayo.  Yenza konke okusemandleni akho ukuba uze kimi ngokushesha. 10  UDema + ungishiyile ngoba ethanda isimiso samanje sezinto,* waya eThesalonika, uKreske waya eGalathiya, uThithu waya eDalmathiya. 11  NguLuka yedwa onami. Uze noMarku ngoba uwusizo kimi enkonzweni. 12  Kodwa uThikhiku + ngimthume e-Efesu. 13  Lapho uza, uze nesambatho engasishiya eTrowa kuKarpu, nemiqulu, ikakhulukazi eyesikhumba. 14  U-Aleksandru osebenza ngethusi wangenza izinto eziningi ezimbi. UJehova* uyombuyisela ngokwezenzo zakhe. + 15  Nawe kufanele umqaphele ngoba wawuphikisa kakhulu umyalezo wethu. 16  Ekuzivikeleni kwami kokuqala akekho oweza ezongilwela kodwa bonke bangishiya—sengathi bangejeziswe ngenxa yalokho. 17  Kodwa iNkosi yama eduze kwami, yangipha amandla, ukuze ukushumayela kufezwe ngokugcwele ngami nazo zonke izizwe zikuzwe; + futhi ngakhululwa emlonyeni webhubhesi. + 18  INkosi iyongikhulula kuyo yonke imisebenzi emibi, ingisindisele uMbuso wayo wasezulwini. + Inkazimulo mayibe kuyo kuze kube phakade naphakade. Amen. 19  Ungikhonzele kuPriska no-Akhwila + nomndeni ka-Onesiforu. + 20  U-Erastu + wasala eKorinte, uTrofimu + ngamshiya egula eMilethu. 21  Yenza konke okusemandleni ukuba ufike ngaphambi kobusika. Uyakhonza u-Evubulu, kanjalo noPhude noLinu noKlawudiya nabo bonke abazalwane. 22  INkosi mayibe nomoya owubonisayo. Umusa wayo omkhulu ube nani.

Imibhalo yaphansi

Noma, “enempilo; ezuzisayo.”
Noma, “ukuze babatshele lokho abafuna ukukuzwa.”
Noma, “uqhubeke ushumayela izindaba ezinhle.”
Noma, “lesi sikhathi.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.