Eyesibili KuThimothewu 1:1-18

  • Ukubingelela (1, 2)

  • UPawulu ubonga uNkulunkulu ngokholo lukaThimothewu (3-5)

  • Sigcine sivutha isipho sikaNkulunkulu (6-11)

  • Qhubeka ubambelele emazwini anempilo (12-14)

  • Izitha zikaPawulu nabangane bakhe (15-18)

1  UPawulu, umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu ngokuvumelana nesithembiso sokuphila esikuthola ngoKristu Jesu, +  kuThimothewu, umntwana othandekayo: + Kwangathi ungathola umusa omkhulu,* isihe nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba nakuKristu Jesu iNkosi yethu.  Ngiyambonga uNkulunkulu, enginikela kuye inkonzo engcwele njengoba kwenza okhokho, ngonembeza ohlanzekile futhi angikukhohlwa ekunxuseni kwami ubusuku nemini.  Njengoba ngikhumbula izinyembezi zakho, ngilangazelela ukukubona ukuze inhliziyo yami ichichime injabulo.  Ngoba ngiyalukhumbula ukholo lwakho olungenabo ubuzenzisi, + olwahlala kuqala kugogo wakho uLowisi nakumama wakho u-Evnike, kodwa engiqinisekayo ukuthi lukhona nakuwe.  Ngenxa yalesi sizathu ngikukhumbuza ukuba usivuthele njengomlilo isipho sikaNkulunkulu esikuwe owasithola ngokukubeka kwami izandla. +  Ngoba uNkulunkulu akasinikanga umoya wobugwala, + kodwa owamandla + nowothando nowokuhluzeka kwengqondo.  Ngakho-ke, ungabi namahloni ngokufakaza mayelana neNkosi yethu + noma ngami, engiyisiboshwa ngenxa yayo, kodwa nawe khuthazelela ubunzima + ngenxa yezindaba ezinhle ngokuthembela emandleni kaNkulunkulu. +  Wasisindisa futhi wasibiza ngobizo olungcwele, + hhayi ngenxa yemisebenzi yethu, kodwa ngenxa yenjongo yakhe nomusa omkhulu. + Lo musa sawuphiwa ngoKristu Jesu kudala kakhulu, 10  kodwa manje wenziwe wabonakala ngokucacile ngokubonakaliswa koMsindisi wethu, uKristu Jesu, + oqede ukufa + futhi wenza ukuphila + nokungonakali + kwakhanya ngezindaba ezinhle, + 11  engabekwa ukuba ngibe umshumayeli wazo nomphostoli nomfundisi. + 12  Yingakho ngihlupheka ngalezi zinto, + kodwa anginamahloni. + Ngoba ngiyamazi Lowo engiye ngakholwa nguye, futhi ngiyaqiniseka ukuthi uyakwazi ukukuqapha lokho engikubeke kuye kuze kube yilolo suku. + 13  Qhubeka ubambelele esibonelweni samazwi* anempilo *+ owawezwa kimi, njengoba ubonisa ukholo nothando oluwumphumela wobunye noKristu Jesu. 14  Lokhu okuhle okuphathisiwe, kuqaphe ngomoya ongcwele ohlezi kithi. + 15  Uyakwazi lokhu, ukuthi bonke abantu esifundazweni sase-Asiya + bangifulathele, kuhlanganise uFigelu noHermogene. 16  Kwangathi iNkosi* ingapha indlu ka-Onesiforu isihe, + ngoba wayengilethela ukuqabuleka kaningi futhi akabanga namahloni ngokuba kwami semaketangeni. 17  Kunalokho, ngesikhathi eseRoma, wangifuna ngenkuthalo wangithola. 18  Kwangathi iNkosi* ingamupha ukuba athole isihe kuJehova* ngalolo suku. Wena ukwazi kahle konke angenzela kona e-Efesu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “umusa ongafanelwe.”
Noma, “emazwini okuqala.”
Noma, “aphilayo; azuzisayo.”
Okuwukuthi, uJehova.
Okuwukuthi, uJehova.