Eyesibili KwabaseKorinte 6:1-18

  • Akumelwe usetshenziswe kabi umusa kaNkulunkulu (1, 2)

  • Kuchazwa inkonzo kaPawulu (3-13)

  • Ningaboshelwa ejokeni (14-18)

6  Njengoba sisebenza kanye naye, + siyanincenga nokuba ningawamukeli umusa omkhulu kaNkulunkulu bese nilahlekelwa injongo yawo. +  Ngoba yena uthi: “Ngesikhathi esamukelekayo ngakuzwa, nangosuku lwensindiso ngakusiza.” + Bhekani! Manje yiso isikhathi esamukeleka ngokukhethekile. Bhekani! Manje yilo usuku lwensindiso.  Asinikezi sizathu sokukhubeka nangayiphi indlela, ukuze kungatholakali phutha enkonzweni yethu; +  kodwa ngazo zonke izindlela sibonisa ukuthi siyizikhonzi zikaNkulunkulu, + ngokukhuthazelela izinto eziningi, ngezinsizi, ngezikhathi zokuswela, ngobunzima, +  ngokushaywa, ngokuboshwa, + ngeziyaluyalu, ngokusebenza kanzima, ngokuqwasha ebusuku, ngezikhathi zokungabi nakudla; +  ngokuhlanzeka, ngolwazi, ngokubekezela, + ngomusa, + ngomoya ongcwele, ngothando olungenabuzenzisi, +  ngenkulumo eyiqiniso, ngamandla kaNkulunkulu; + ngezikhali zokulunga + ezisesandleni sokudla* nakwesobunxele,*  ngenkazimulo nehlazo, ngombiko omubi nombiko omuhle. Sibhekwa njengabakhohlisi kodwa sibe sineqiniso,  njengabangaziwa kodwa sibe saziwa, njengabafayo* kodwa sibe siphila, + njengabajeziswayo* kodwa asinikelwa ekufeni, + 10  njengabadabukile kodwa sibe sijabula njalo, njengabampofu kodwa sibe senza abaningi bacebe, njengabangenalutho kodwa sibe sinazo zonke izinto. + 11  Sivule umlomo wethu ukuze sikhulume nani* bantu baseKorinte nenhliziyo yethu siyivule kakhulu. 12  Indlela esinibonisa ngayo uthando ayinamingcele, *+ kodwa olwenu uthando lunemingcele. 13  Ngenxa yalokho—ngikhuluma njengokungathi ngikhuluma nabantwana bami—nani vulani izinhliziyo zenu. *+ 14  Ningaboshelwa ejokeni* nabangakholwa. + Ngoba kunabudlelwane buni ukulunga nokungalungi? + Noma, ukukhanya kunabudlelwane buni nobumnyama? + 15  Ngaphezu kwalokho, kunakuvumelana kuni phakathi kukaKristu noBheliyali? *+ Noma, umuntu okholwayo* uhlanganiswa yini nongakholwa? + 16  Linakuvumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nezithixo? + Ngoba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo; + njengoba nje uNkulunkulu athi: “Ngiyohlala phakathi kwabo + ngihambe phakathi kwabo, ngiyoba uNkulunkulu wabo, bona bayoba abantu bami.” + 17  “ ‘Ngakho-ke phumani phakathi kwabo, nizihlukanise,’ kusho uJehova,* ‘niyeke ukuthinta into engcolile’ ”; + “ ‘ngizonamukela.’ ” + 18  “ ‘Mina ngiyoba uyihlo, + nina nibe amadodana namadodakazi kimi,’ + kusho uJehova,* uMninimandla Onke.”

Imibhalo yaphansi

Mhlawumbe zokuzivikela.
Mhlawumbe zokuhlasela.
Noma, “ababhekwa njengabafanelwe ukufa.”
Noma, “njengabayalwayo.”
Noma, “Sikhulume nani ngokukhululekile.”
Noma, “ayiminyene.”
Noma, “nani yanulekani.”
Noma, “Ningahlanganiswa.”
Noma, “othembekile.”
Livela egameni lesiHebheru elisho ukuthi “Ukungabi Lusizo Lwalutho.” Libhekisela kuSathane.