Eyesibili KwabaseKorinte 5:1-21

  • Ukugqoka indlu evela ezulwini (1-10)

  • Inkonzo yokubuyisana (11-21)

    • Indalo entsha (17)

    • Amanxusa kaKristu (20)

5  Ngoba siyazi ukuthi uma indlu yethu yasemhlabeni, leli tende, ingase idilizwe, *+ siyoba nesakhiwo esivela kuNkulunkulu, indlu engenziwanga ngezandla, + ehlala phakade emazulwini.  Ngoba kule ndlu* siyabubula impela, sifisa ngobuqotho ukugqoka leyo engeyethu* evela ezulwini, *+  ukuze kuthi lapho sesiyigqoka, singatholakali sihamba-ze.  Eqinisweni, thina esikuleli tende siyabubula, njengoba sisindwa, ngoba asifuni ukulikhumula, kodwa sifuna ukugqoka elinye, + ukuze lokho okufayo kugwinywe ukuphila. +  Lowo owasilungiselela yona kanye le nto uNkulunkulu, + owasinika umoya njengophawu* lwalokho okuzayo. +  Ngakho sinesibindi ngaso sonke isikhathi futhi siyazi ukuthi nakuba sinekhaya lethu emzimbeni, asikho eNkosini, +  ngoba sihamba ngokholo, hhayi ngokubona.  Kodwa sinesibindi futhi singancamela ukungabi khona emzimbeni nokuba sakhe ikhaya lethu eNkosini. +  Ngakho kungakhathaliseki ukuthi sisekhaya nayo noma asikho kuyo, sikwenza umgomo wethu ukuba samukeleke kuyo. 10  Ngoba sonke kumelwe sivele* phambi kwesihlalo sokwahlulela sikaKristu, ukuze ngamunye athole umvuzo ngokwezinto azenzile ngesikhathi esesemzimbeni, kungakhathaliseki ukuthi zinhle noma zimbi. + 11  Ngakho njengoba sikwazi ukwesaba iNkosi, siyaqhubeka sithonya abantu, kodwa uNkulunkulu usazi kahle.* Nokho, ngithemba ukuthi nonembeza benu basazi kahle.* 12  Akukhona ukuthi siyaphinda futhi siyaziqhayisa kini, kodwa sininika isizathu sokuziqhayisa ngathi, ukuze nikwazi ukuphendula labo abaziqhayisa ngalokho okubonakala ngaphandle + kodwa hhayi ngalokho okusenhliziyweni. 13  Ngoba uma sasihlanya, + sasihlanyela uNkulunkulu; uma sihluzekile engqondweni, sihluzekele nina. 14  Ngoba uthando uKristu analo lusibusa ngokuphelele, ngoba yilokhu esiphethe ngakho, ukuthi umuntu oyedwa wabafela bonke; + ngakho-ke, bonke bafile. 15  Wabafela bonke ukuze labo abaphilayo bangabe besaziphilela bona, + kodwa baphilele lowo owabafela wabuye wavuswa. 16  Ngakho kusukela manje kuqhubeke, asazi muntu ngokombono wabantu. + Ngisho noma sake samazi uKristu ngokombono wabantu, ngokuqinisekile asisamazi ngaleyo ndlela. + 17  Ngakho, uma umuntu emunye noKristu, uyindalo entsha; + izinto ezindala zadlula; sekukhona izinto ezintsha. 18  Kodwa zonke izinto zivela kuNkulunkulu, owasenza sabuyisana naye ngoKristu, + wasinika inkonzo yokubuyisana, + 19  ewukuthi, uNkulunkulu wayenza izwe libuyisane naye ngoKristu, + engalibaleli izono zalo, + futhi usiphathise izwi lokubuyisana. + 20  Ngakho thina singamanxusa + abambele uKristu, + njengokungathi uNkulunkulu uncenga ngathi. Njengababambele uKristu siyancenga: “Buyisanani noNkulunkulu.” 21  Lowo ongazange asazi isono + wamenza waba umhlatshelo wesono ngenxa yethu, ukuze ngaye sibe ukulunga kukaNkulunkulu. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ibhidlizwe.”
Noma, “ndlu yokuhlala.”
Noma, “eyindawo yethu yokuhlala.”
Noma, “endaweni yethu yokuhlala yasezulwini.”
Noma, “njengesiqinisekiso.”
Noma, “sibonakaliswe.”
Noma, “siyabonakaliswa kuNkulunkulu.”
Noma, “sibonakalisiwe nakonembeza benu.”