Eyesibili KwabaseKorinte 10:1-18

  • UPawulu uvikela inkonzo yakhe (1-18)

    • Izikhali zethu akuzona ezenyama (4, 5)

10  Manje mina Pawulu, nginincenga ngobumnene nangomusa kaKristu, + nakuba ngiphansi lapho ngiphakathi kwenu sibhekene ubuso nobuso, + kodwa nginesibindi uma ngingekho nani. +  Nginethemba lokuthi lapho ngifika kini ngeke kudingeke ngibathathele izinyathelo eziqinile labo abacabanga ukuthi sihamba njengabantu baleli zwe.*  Ngoba nakuba sihamba enyameni, asilwi impi ngokwalokho esiyikho enyameni.  Ngoba izikhali zempi yethu azizona ezenyama, + kodwa ngoNkulunkulu zinamandla + okugumbuqela izinto ezimbelwe ngokuqinile.  Ngoba sigumbuqela imicabango kanye nayo yonke into ephakeme ephakanyiswe yamelana nolwazi ngoNkulunkulu, + futhi sithumba yonke imicabango ukuze siyenze ilalele uKristu;  sikulungele ukukhipha isijeziso ngakho konke ukungalaleli, + lapho nje nibonisa ukuthi nilalela ngokugcwele.  Nibheka izinto ngokubonakala kwazo kwangaphandle. Uma umuntu ezithemba yena ukuthi ungokaKristu, makaphinde acabange ngaleli qiniso: Njengoba nje engokaKristu, nathi singabakhe.  Ngisho noma ngingaziqhayisa kakhudlwana ngegunya iNkosi eyasinika lona lokuba sinakhe hhayi ukuba sinidilize, + ngeke ngihlazeke.  Ngoba angifuni kubonakale sengathi ngangizama ukunesabisa ngezincwadi zami. 10  Ngoba bathi: “Izincwadi zakhe zinesisindo futhi zinamandla, kodwa ukuba khona kwakhe ngokoqobo kubuthakathaka nokukhuluma kwakhe kudelelekile.” 11  Umuntu onjalo makacabange ngokuthi lokho esikushoyo* ngezincwadi uma singekho, yikho futhi esiyokwenza* uma sikhona. + 12  Ngoba asilokothi sizifake esigabeni sabathile noma siziqhathanise nabathile abazitusa bona. + Kodwa lapho bezikala ngabo ngokwabo futhi beziqhathanisa nabo ngokwabo, abanakho ukuqonda. + 13  Nokho, ngeke siziqhayise ngaphandle kwemingcele yethu esiyabelwe, kodwa phakathi komngcele wendawo uNkulunkulu asikalele yona, eyenza ifinyelele ngisho nakini. + 14  Ngempela, asenzi lutho ngaphandle kwemingcele esiyabelwe njengokungathi asizange sifike kini, ngoba sasingabokuqala ukuba sifike kini nezindaba ezinhle mayelana noKristu. + 15  Cha, asiziqhayisi ngaphandle kwemingcele yethu esiyabelwe ngomshikashika womunye umuntu, kodwa sinethemba lokuthi njengoba ukholo lwenu luqhubeka lwanda, lokho esikwenzile kungandiswa endaweni yethu. Khona-ke sizovama nakakhulu, 16  ukuze simemezele izindaba ezinhle emazweni angaphesheya kwenu, ukuze singaziqhayisi ngento esiyenziwe endaweni yomunye umuntu. 17  “Kodwa lowo oziqhayisayo, makaziqhayise ngoJehova.” *+ 18  Ngoba akuyena ozitusayo owamukelekayo, + kodwa yilowo otuswa uJehova. *+

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngokwenyama.”
NgesiGreki, “lokho esiyikho ngezwi.”
NgesiGreki, “esiyoba yikho ngesenzo.”