Eyesibili KwabaseKorinte 1:1-24

  • Imikhonzo (1, 2)

  • Induduzo evela kuNkulunkulu kuzo zonke izinsizi (3-11)

  • Ushintsho ezinhlelweni zohambo lukaPawulu (12-24)

1  Mina Pawulu, umphostoli kaKristu Jesu ngentando kaNkulunkulu, noThimothewu + umfowethu, ngibhalela ibandla likaNkulunkulu eliseKorinte, nabo bonke abangcwele abakulo lonke elase-Akhaya: +  Kwangathi ningathola umusa omkhulu* nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba naseNkosini uJesu Kristu.  Makadunyiswe uNkulunkulu, uYise weNkosi yethu uJesu Kristu, + uYise wesihe, + uNkulunkulu wenduduzo yonke, +  osiduduza* kuzo zonke izilingo* zethu, + ukuze sikwazi ukududuza abanye + ababhekene nanoma yiluphi uhlobo lwesilingo* ngenduduzo nathi esiyithola kuNkulunkulu. +  Ngoba njengoba nje ukuhlupheka ngenxa kaKristu kuvama kithi, + nenduduzo esiyithola ngoKristu nayo iyavama.  Uma sibhekana nezilingo,* kungokwenduduzo nensindiso yenu; uma sithola induduzo, lokhu kungenjongo yokuba nani nithole induduzo; leyo nduduzo inganisiza ukuba nikhuthazelele izinhlupheko ezifana nezethu.  Ithemba lethu ngani alintengantengi, njengoba sazi ukuthi njengoba nje nihlupheka njengathi, nani niyothola induduzo efanayo. +  Ngoba asithandi ukuba nibe abangenalwazi, bazalwane, ngosizi olwasivelela esifundazweni sase-Asiya. + Sasingaphansi kokucindezeleka okwedlulele okungaphezu kwamandla ethu, kangangokuthi sasingaqiniseki neze ngisho nangokuphila kwethu. +  Eqinisweni, saba nomuzwa wokuthi sasithole isigwebo sokufa. Lokhu kwakungenjongo yokuba singathembeli kithi ngokwethu, kodwa kuNkulunkulu + ovusa abafile. 10  Engozini yokufa enkulu kangako wasisindisa futhi uyosisindisa, ithemba lethu likuye lokuthi uzoqhubeka esisindisa. + 11  Nani ningasisiza ngokuba nisinxusele, + ukuze abaningi babonge ngenxa yethu ngomusa esiwamukelayo kuphendulwa imithandazo yabaningi. + 12  Ngoba into esiziqhayisa ngayo yile, unembeza wethu ufakazela ukuthi ezweni, ikakhulukazi phakathi kwenu, siye saziphatha ngobungcwele nangobuqotho bokuhlonipha uNkulunkulu, hhayi ngokuhlakanipha kwenyama + kodwa ngomusa omkhulu kaNkulunkulu. 13  Ngoba ngempela asinibhaleli ezinye izinto ngaphandle kwalezo enikwazi ukuzifunda* niziqonde, ngithemba ukuthi niyoqhubeka niziqonda ngokugcwele* lezi zinto, 14  njengoba nje niye naqonda ngezinga elithile ukuthi siyisizathu sokuba niziqhayise, njengoba nje niyoba yiso nani kithi ngosuku lweNkosi yethu uJesu. 15  Ngakho, nginalokhu kuqiniseka, ngangihlose ukuza kini kuqala, ukuze nithole ithuba lesibili lokujabula;* 16  ngoba ngangihlose ukunivakashela ngesikhathi ngiya eMakedoniya, ngibuyele kini ngivela eMakedoniya bese ningiphelezela ngiye eJudiya. + 17  Nokho, ngesikhathi ngisahlose lokho, angiyithathanga kancane le ndaba, akunjalo? Noma ingabe ngihlela izinto ngendlela yenyama, ukuze ngithi “Yebo kunjalo” bese ngibuye ngithi “Cha akunjalo”? 18  Kodwa uNkulunkulu kungathenjelwa kuye, esikushoyo kini akuwona “uyebo” kodwa kube “kungucha.” 19  Ngoba iNdodana kaNkulunkulu, uJesu Kristu, okwashunyayelwa ngayo phakathi kwenu kusetshenziswa thina, okuwukuthi, kusetshenziswa mina noSilvanu* noThimothewu, + ayibanga “uyebo” kodwa ibe “ingucha,” kodwa “uyebo” uye waba “uyebo” ngokuqondene nayo. 20  Ngoba kungakhathaliseki ukuthi ziningi kangakanani izithembiso zikaNkulunkulu, zibe “nguyebo” ngayo. + Ngakho “no-Amen” ushiwo ngayo kuNkulunkulu, + okumenza adunyiswe ngathi. 21  Kodwa lowo oqinisekisa ukuthi thina nani singabakaKristu, nalowo osigcobile, nguNkulunkulu. + 22  Ubeke nophawu lwakhe kithi + wasinika nophawu* lwalokho okuzayo, okungukuthi, umoya, + ezinhliziyweni zethu. 23  Manje ngibiza uNkulunkulu njengofakazi ngokumelene nami wokuthi angikezi eKorinte ngenxa yokuthi ngifuna ukuphephisa nina. 24  Akukhona ukuthi singamakhosi phezu kokholo lwenu, + kodwa siyizisebenzi ezikanye nani ukuze nijabule, ngoba nimi ngokholo lwenu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “umusa ongafanelwe.”
Noma, “osikhuthaza.”
Noma, “losizi.”
Noma, “izinsizi.”
Noma, “nezinsizi.”
Noma kungaba, “esenizazi kahle.”
NgesiGreki, “kuze kube sekupheleni.”
Noma kungaba, “ukuze nizuze kabili.”
Obizwa nangokuthi uSila.
Noma, “nesiqinisekiso.”