Eyesibili YeziKronike 6:1-42

  • USolomoni ukhuluma nabantu (1-11)

  • Umthandazo kaSolomoni wokuvulwa kwe-altare (12-42)

6  Ngaleso sikhathi uSolomoni wathi: “UJehova wathi uzohlala efwini elimnyama. +  Manje ngikwakhele indlu ephakeme, indawo eyohlale ikhona ukuba uhlale kuyo kuze kube phakade.” +  Inkosi yaphenduka yabusisa lonke ibandla lika-Israyeli ngesikhathi lonke ibandla lika-Israyeli limile. +  Yathi: “Makadunyiswe uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli, lowo ngomlomo wakhe owathembisa uDavide ubaba futhi okugcwalisile ngezandla zakhe ethi,  ‘Kusukela ngosuku engakhipha ngalo abantu bami ezweni laseGibhithe, kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli angizange ngikhethe dolobha okuzokwakhelwa kulo igama lami indlu ukuze lihlale khona, + futhi angizange ngikhethe muntu ukuba abe umholi phezu kwabantu bami u-Israyeli.  Kodwa ngikhethe iJerusalema + ukuze igama lami lihlale khona futhi ngikhethe uDavide ukuba engamele abantu bami u-Israyeli.’ +  Kodwa kwakuyisifiso senhliziyo kaDavide ubaba ukwakhela igama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu. +  Kodwa uJehova wathi kuDavide ubaba, ‘Kwakuyisifiso senhliziyo yakho ukwakhela igama lami indlu futhi wenza kahle ngokufisa lokhu enhliziyweni yakho.  Nokho ngeke yakhiwe nguwe indlu, kodwa indodana yakho ozozalelwa yona* yiyo ezokwakhela igama lami indlu.’ + 10  UJehova usigcwalisile isithembiso asenza, ngoba ngibe yinkosi esikhundleni sikaDavide ubaba ngahlala esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli, + njengoba nje uJehova athembisa. + Ngakhele negama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu, 11  ngabeka khona uMphongolo okugcinwe kuwo isivumelwano + uJehova asenza nabantu bakwa-Israyeli.” 12  Ngemva kwalokho wama phambi kwe-altare likaJehova phambi kwalo lonke ibandla lika-Israyeli, welula izandla zakhe. + 13  (Ngoba uSolomoni wayenze isiteji sethusi wayesesibeka maphakathi negceke. *+ Ubude baso babuyizingalo* ezinhlanu, ububanzi baso buyizingalo ezinhlanu, ukuphakama kwaso kuyizingalo ezintathu; wama phezu kwaso.) Waguqa phambi kwalo lonke ibandla lika-Israyeli, welulela izandla zakhe emazulwini, + 14  wathi: “O Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli, akekho uNkulunkulu onjengawe emazulwini noma emhlabeni, ugcina isivumelwano ubonisa nothando oluqotho ezincekwini zakho ezihamba phambi kwakho ngayo yonke inhliziyo yazo. + 15  Usigcinile isithembiso owasenza encekwini yakho uDavide ubaba. + Wenza isithembiso ngomlomo wakho, namuhla usigcwalisile ngesandla sakho. + 16  Manje Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli, gcina isithembiso owasenza encekwini yakho uDavide ubaba lapho uthi: ‘Akusoze kwenzeka ukuba kungabi namuntu wozalo lwakho oyohlala esihlalweni sobukhosi sika-Israyeli, uma nje amadodana akho eyonaka indlela ahamba ngayo ngokuhamba emthethweni wami, + njengoba nje wena uhambile phambi kwami.’ + 17  Manje Jehova Nkulunkulu ka-Israyeli, masifezeke isithembiso osenze encekwini yakho uDavide. 18  “Kodwa ingabe ngempela uNkulunkulu uyohlala nesintu emhlabeni? + Bheka! Amazulu, yebo, izulu lamazulu, awakwazi ukukuthwala; + kangakanani-ke le ndlu engiyakhile! + 19  Manje lalela umthandazo wenceku yakho nesicelo sayo somusa, Jehova Nkulunkulu wami, lalela ukukhalela kwayo usizo nomthandazo inceku yakho ewuthandaza phambi kwakho. 20  Kwangathi amehlo akho angayiqapha imini nobusuku le ndlu, endaweni owathi uyobeka igama lakho kuyo + ukuze ulalele umthandazo inceku yakho ewuthandaza ibheke kule ndawo. 21  Yizwa ukukhalela usizo kwenceku yakho nokwabantu bakho u-Israyeli lapho bethandaza bebheke kule ndawo, + kwangathi ungezwa usendaweni yakho yokuhlala, usemazulwini; + yebo, kwangathi ungezwa futhi uthethelele. + 22  “Uma umuntu ona omunye umuntu bese efungiswa,* bese eba ngaphansi kwaleso sifungo, kuthi ngesikhathi esengaphansi kwaleso sifungo* eze phambi kwe-altare lakho kule ndlu, + 23  kwangathi ungezwa usemazulwini, uthathe isinyathelo wahlulele izinceku zakho ngokubuyisela omubi ngakwenzile nangokumjezisa ngokubi akwenzile, + nangokuba uthi olungile umsulwa* bese umvuza ngokulunga kwakhe. + 24  “Uma abantu bakho u-Israyeli benqotshwa yisitha ngenxa yokuthi bebelokhu bona kuwe, + bese bebuya badumise igama lakho, + bathandaze + bacele ukuboniswa umusa phambi kwakho kule ndlu, + 25  kwangathi ungezwa usemazulwini, + uthethelele isono sabantu bakho u-Israyeli ubabuyisele ezweni owalinika bona nokhokho babo. + 26  “Lapho amazulu evalekile nemvula ingani + ngenxa yokuthi bebelokhu bona kuwe, + bese bethandaza bebheke kule ndawo, badumise igama lakho, baphenduke esonweni sabo ngoba ubathobisile, *+ 27  kwangathi ungezwa usemazulwini, uthethelele isono sezinceku zakho, sabantu bakho u-Israyeli, ngoba uyobafundisa indlela enhle okufanele bahambe ngayo; + ulethe imvula + ezweni lakho olinike abantu bakho njengefa. 28  “Uma kuba khona indlala ezweni + noma isifo esiwumshayabhuqe, + ukushisa okuhangulayo, isikhunta, + izinkumbi noma isikhonyane; *+ noma uma izitha zabo zibavimbezela kunoma yiliphi idolobha ezweni *+ noma uma kuba khona noma yiluphi uhlobo lwenhlupho noma lwesifo, + 29  kungakhathaliseki ukuthi yimuphi umthandazo, + kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isicelo somusa + esingase senziwe yinoma yimuphi umuntu noma yibo bonke abantu bakho u-Israyeli (ngoba yilowo nalowo uyayazi inhlupho yakhe nobuhlungu bakhe) + lapho belulela izandla zabo bebheke kule ndlu, + 30  kwangathi ungezwa usemazulwini, endaweni yakho yokuhlala, + uthethelele; + uvuze ngamunye ngokuvumelana nazo zonke izindlela zakhe, ngoba uyayazi inhliziyo yakhe (nguwe wedwa oyazi kahle inhliziyo yomuntu), + 31  ukuze bakwesabe ngokuhamba ezindleleni zakho zonke izinsuku abaziphila ezweni owalinika okhokho bethu. 32  “Ngokuqondene nowesinye isizwe ongeyona ingxenye yabantu bakho u-Israyeli, ovela ezweni elikude ngenxa yegama lakho elikhulu *+ nesandla sakho esinamandla nengalo yakho eyeluliwe, ofike athandaze ebheke kule ndlu, + 33  kwangathi ungamlalela usemazulwini, endaweni yakho yokuhlala, ukwenze konke lokho lowo muntu wesinye isizwe akucela kuwe, ukuze zonke izizwe zomhlaba zilazi igama lakho + futhi zikwesabe, njengoba nje isizwe sakho u-Israyeli sikwesaba, zazi ukuthi igama lakho libizwe kule ndlu engiyakhile. 34  “Uma abantu bakho beya empini beyolwa nezitha zabo ngendlela obathuma ngayo, + bese bethandaza + kuwe bebheke kuleli dolobha olikhethile nakule ndlu engiyakhele igama lakho, + 35  yizwa usemazulwini umthandazo wabo nesicelo sabo somusa, ubakhiphele isahlulelo. + 36  “Uma bona kuwe (ngoba akekho umuntu ongoni), + bese ubathukuthelela ubanikele esitheni, abathumbi babo babathumbe babayise ezweni elikude noma eliseduze, + 37  bese besanguluka besezweni abathunjelwe kulo, babuyele kuwe bacele ukuba ubabonise umusa ezweni abayizithunjwa kulo, bathi, ‘Sonile senza okungalungile; senze ngokukhohlakala,’ + 38  babuyele kuwe ngayo yonke inhliziyo yabo + nangawo wonke umphefumulo* wabo ezweni abayizithunjwa kulo + abayiswa kulo, bese bethandaza bebheke ezweni labo owalinika okhokho babo nasedolobheni olikhethile + nasendlini engiyakhele igama lakho, 39  yizwa usemazulwini, endaweni yakho yokuhlala, umthandazo wabo nesicelo sabo sokuba ubabonise umusa, ubakhiphele isahlulelo, + uthethelele abantu bakho abonile kuwe. 40  “Manje Nkulunkulu wami ngiyacela, kwangathi amehlo akho angavuleka nezindlebe zakho zilalele umthandazo owenziwa kule ndawo. + 41  Manje Jehova Nkulunkulu, woza ungene endaweni yakho yokuphumula, + wena noMphongolo wamandla akho. Abapristi bakho, Jehova Nkulunkulu, mabembathe insindiso, abaqotho bakho mabajabule ngobuhle. + 42  O Jehova Nkulunkulu, ungamfulatheli ogcotshiwe wakho. + Kwangathi ungalukhumbula uthando lwakho oluqotho owalubonisa uDavide inceku yakho.” +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “ephuma ezinkalweni zakho.”
Noma, “nendawo ebiyelwe.”
Ingalo elingana no-44,5 cm. Bheka iSithasiselo B14.
Okuwukuthi, isifungo esihambisana nesiqalekiso esiyisijezizo uma ofungile eqambe amanga noma esephulile leso sifungo.
NgesiHebheru, “siqalekiso.”
NgesiHebheru, “ulungile.”
Noma, “ubajezisile.”
NgesiHebheru, “ezweni lamasango akhe.”
Noma, “izintethe.”
Noma, “yedumela lakho.”