Eyesibili YeziKronike 5:1-14

  • Amalungiselelo okuvulwa kwethempeli (1-14)

    • UMphongolo ulethwa ethempelini (2-10)

5  Ngakho uSolomoni wawuqeda wonke umsebenzi okwakumelwe awenzele indlu kaJehova. + Ngemva kwalokho uSolomoni wangenisa izinto uDavide uyise ayezingcwelisile, + wabeka isiliva, igolide nazo zonke izinto endaweni yokugcina ingcebo yendlu kaNkulunkulu weqiniso. +  Ngaleso sikhathi uSolomoni waqoqela ndawonye amadoda amadala akwa-Israyeli, zonke izinhloko zezizwe, izikhulu zemindeni yoyise yezizwe zakwa-Israyeli. Beza eJerusalema ukuze kukhushulwe umphongolo wesivumelwano sikaJehova ususwa eDolobheni LikaDavide, + okungukuthi, eZiyoni. +  Wonke amadoda akwa-Israyeli ahlangana phambi kwenkosi emkhosini* owenziwa ngenyanga yesikhombisa. +  Ngakho wonke amadoda amadala akwa-Israyeli eza, amaLevi awuthwala uMphongolo. +  Akhuphula uMphongolo, itende lokuhlangana + nazo zonke izinto ezingcwele ezazisetendeni. Abapristi namaLevi* bakukhuphula.  INkosi uSolomoni nayo yonke inhlangano ka-Israyeli eyayibizelwe ukuzohlangana nayo babephambi koMphongolo. Kwenziwa imihlatshelo yezimvu nezinkomo eziningi + ezingenakubalwa.  Ngemva kwalokho abapristi bangenisa umphongolo wesivumelwano sikaJehova endaweni yawo, bawubeka ekamelweni elingaphakathi lendlu, eNgcwelengcwele, ngaphansi kwamaphiko amakherubi. +  Ngakho amaphiko amakherubi ayelulekele endaweni yoMphongolo, amakherubi amboza uMphongolo nezinduku zawo + ngaphezulu.  Izinduku zawo zazizinde kangangokuba izihloko zazo zazibonakala eNgcwele phambi kwekamelo elingaphakathi, kodwa zazingabonakali ngaphandle. Ziselapho kuze kube namuhla. 10  Kwakungekho lutho eMphongolweni ngaphandle kwamatshe amabili ayizicaba uMose ayewafake kuwo eHorebe, + lapho uJehova enza isivumelwano + nama-Israyeli ngesikhathi ephuma eGibhithe. + 11  Lapho abapristi bephuma endaweni engcwele (ngoba bonke abapristi ababekhona babezingcwelisile, + kungakhathaliseki ukuthi babekusiphi isigaba), + 12  bonke abahlabeleli bamaLevi + ababengabaka-Asafa, + abakaHemani, + abakaJeduthuni + nabamadodana abo nabafowabo babegqoke indwangu esezingeni eliphezulu, bephethe amasimbali, izinsimbi zomculo ezinezintambo, namahabhu; babemi empumalanga ye-altare, kumi kanye nabo abapristi abangu-120 beshaya amacilongo. + 13  Lapho abashaya amacilongo nabahlabeleli bedumisa futhi bebonga uJehova ndawonye, njengoba kwakunyuka umsindo uvela emacilongweni, kumasimbali nakwezinye izinsimbi zomculo ngesikhathi bedumisa uJehova, “ngoba muhle; uthando lwakhe oluqotho luhlala kuze kube phakade,” + indlu yagcwala ifu, yona kanye indlu kaJehova. + 14  Abapristi abakwazanga ukuma bakhonze ngenxa yaleli fu, ngoba inkazimulo kaJehova yagcwala indlu kaNkulunkulu weqiniso. +

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, uMkhosi Wamadokodo.
Noma, “Abapristi abangamaLevi.”