Eyesibili YeziKronike 4:1-22

  • I-altare, uLwandle nezindishi (1-6)

  • Izinti zezibani, amatafula namagceke (7-11a)

  • Kuphothulwa impahla yasethempelini (11b-22)

4  Ngemva kwalokho wenza i-altare lethusi, + ubude balo buyizingalo ezingu-20, ububanzi balo buyizingalo ezingu-20, ukuphakama kwalo kuyizingalo eziyishumi.  Wenza uLwandle *+ lwensimbi. Lwaluyindilinga, lungamamitha amane ukusuka kolunye unqenqema lwalo kuya kolunye unqenqema, ukuphakama kwalo kungamamitha amabili, kwakuthatha intambo yokukala engamamitha angu-13 ukulujikeleza lonke. +  Kwakunemihlobiso emise okwamaselwa *+ ngaphansi konqenqema lwalo olungaphezulu iluzungezile, iyishumi engalweni eyodwa nxazonke zoLwandle. Amaselwa ayeyizinhlu ezimbili, kubunjwe kanye nalo.  Lwaluphezu kwezinkunzi ezingu-12, + ezintathu zibheke enyakatho, ezintathu zibheke entshonalanga, ezintathu zibheke eningizimu nezintathu zibheke empumalanga; uLwandle lwaluhlezi phezu kwazo, zonke izinkunzi zazilufulathele.  Lwalulingana nobubanzi besandla* ukuba wugqinsi; unqenqema lwalo lwalwenziwe njengonqenqema lwenkomishi, lumise okwembali yomnduze. Lwalungamumatha amalitha angu-66 000.*  Ngaphezu kwalokho, wenza izindishi zokugeza, wabeka ezinhlanu kwesokudla nezinhlanu kwesobunxele. + Babeyakaza kuzo izinto ezazisetshenziselwa umnikelo oshiswayo. + Kodwa uLwandle kwakugezela kulo abapristi. +  Wabe esenza izinti zezibani zegolide, + njengoba kushiwo, + wazibeka ethempelini, ezinhlanu ngakwesokudla nezinhlanu ngakwesobunxele. +  Wenza namatafula ayishumi wawabeka ethempelini, amahlanu ngakwesokudla namahlanu ngakwesobunxele; + wenza izitsha zegolide ezingu-100.  Wabe esenza igceke + labapristi + negceke* elikhulu + neminyango yegceke, iminyango yalo wayinameka ngethusi. 10  Wabeka uLwandle ohlangothini olungakwesokudla, ngaseningizimu-mpumalanga. + 11  UHiramu wenza namakani, amahalavu nezitsha. + Ngakho uHiramu wawuqeda umsebenzi ayewenzela iNkosi uSolomoni endlini kaNkulunkulu weqiniso: + 12  izinsika ezimbili + nezihloko ezimise okwendishi ezaziphezu kwezinsika ezimbili; okusasisefo okubili + okumboza izihloko ezimbili ezimise okwendishi ezaziphezu kwezinsika; 13  amahalananda angu-400 + alokhu okusasisefo okubili, izinhlu ezimbili zamahalananda esisefweni ngasinye ukuze zimboze izihloko ezimbili ezimise okwendishi ezaziphezu kwezinsika; + 14  izinqola* eziyishumi nezindishi eziyishumi phezu kwezinqola; + 15  uLwandle nezinkunzi ezingu-12 ngaphansi kwalo; + 16  amakani, amafosholo, izimfologo + nazo zonke ezinye izinto, uHiramu-abivi + wakwenzela iNkosi uSolomoni ngethusi elicwebezelayo ukuba kube okwendlu kaJehova. 17  Inkosi yakubumbela esifundeni saseJordani endaweni ewubumba phakathi kweSukoti + neZereda. 18  Zonke lezi zinto uSolomoni wazenza zaba ziningi kakhulu; isisindo sethusi asizange sitholakale. + 19  USolomoni wenza zonke izinto + zendlu kaNkulunkulu weqiniso: i-altare legolide; + amatafula + ayenesinkwa sokubukwa phezu kwawo; + 20  izinti zezibani nezibani zazo zegolide elihlanzekile, + ukuze zikhanyiswe phambi kwekamelo elingaphakathi ngokwalokho okwakudingeka; 21  izimbali, izibani nezindlawu* kwegolide, igolide elihlanzeke kunalo lonke; 22  izinto zokucisha umlilo, izitsha, izindebe nemicengezi yomlilo, kwegolide elihlanzekile; nomnyango wendlu, izicabha zayo zangaphakathi zeNgcwelengcwele + nezicabha zendlu yethempeli, kwegolide. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ithange.”
Noma, “okwezithelo zamaselwa.”
Cishe lwalungu-7,4 cm. Bheka iSithasiselo B14.
Amabhathi angu-2 000. Ibhathi lalilingana no-22 L. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “nendawo ebiyelwe.”
Noma, “amakalishi.”
Noma, “nethuluzi lazo lokucisha.”