Eyesibili YeziKronike 36:1-23

  • UJehowahazi, inkosi yakwaJuda (1-3)

  • UJehoyakimi, inkosi yakwaJuda (4-8)

  • UJehoyakini, inkosi yakwaJuda (9, 10)

  • UZedekiya, inkosi yakwaJuda (11-14)

  • Ukubhujiswa kweJerusalema (15-21)

  • Umyalo kaKoresi wokwakha kabusha ithempeli (22, 23)

36  Ngemva kwalokho abantu bakulelo zwe bathatha uJehowahazi + indodana kaJosiya bamenza inkosi esikhundleni sikayise eJerusalema. +  UJehowahazi wayeneminyaka engu-23 lapho eba inkosi, wabusa izinyanga ezintathu eJerusalema.  Nokho, inkosi yaseGibhithe yamsusa eJerusalema, yahlawulisa izwe amathalenta* esiliva angu-100 nethalenta legolide. +  Ngaphezu kwalokho, inkosi yaseGibhithe yabeka u-Eliyakimi umfowabo kaJehowahazi waba inkosi phezu kukaJuda neJerusalema, yashintsha igama lakhe kwaba uJehoyakimi; kodwa uNekho + wathatha umfowabo uJehowahazi wamyisa eGibhithe. +  UJehoyakimi + wayeneminyaka engu-25 lapho eba inkosi, wabusa iminyaka engu-11 eJerusalema. Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe. +  UNebukhadinezari + inkosi yaseBhabhiloni wakhuphuka walwa naye ukuze ambophe ngozankosi bethusi amyise eBhabhiloni. +  UNebukhadinezari wathatha ezinye zezinto zendlu kaJehova waziyisa eBhabhiloni wazibeka esigodlweni sakhe eBhabhiloni. +  Ngokuqondene nawo wonke omunye umlando kaJehoyakimi, izinto ezinyanyekayo azenza nalokho okwatholakala okumelene naye, kulotshwe eNcwadini Yamakhosi Akwa-Israyeli NawakwaJuda; uJehoyakini indodana yakhe waba inkosi esikhundleni sakhe. +  UJehoyakini + wayeneminyaka engu-18 lapho eba inkosi, wabusa izinyanga ezintathu nezinsuku eziyishumi eJerusalema; waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova. + 10  Ekuqaleni konyaka,* iNkosi uNebukhadinezari yathumela ukuba alethwe eBhabhiloni + kanye nezinto eziyigugu zendlu kaJehova. + Wabeka uZedekiya umfowabo kayise waba inkosi phezu kukaJuda neJerusalema. + 11  UZedekiya + wayeneminyaka engu-21 lapho eba inkosi, wabusa iminyaka engu-11 eJerusalema. + 12  Waqhubeka enza okubi emehlweni kaJehova uNkulunkulu wakhe. Akazange azithobe phambi kukaJeremiya + umprofethi, owayalwa uJehova ukuba akhulume. 13  Wadlubulunda ngisho naseNkosini uNebukhadinezari, + eyayimfungise uNkulunkulu, waqhubeka enenkani futhi enenhliziyo elukhuni, wenqaba ukubuyela kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. 14  Zonke izinduna zabapristi nabantu babengathembekile ngezinga elikhulu, benza zonke izinto ezinengekayo zezizwe, bangcolisa indlu kaJehova + ayeyingcwelise eJerusalema. 15  UJehova uNkulunkulu wokhokho babo waqhubeka ebaxwayisa esebenzisa izithunywa zakhe, ebaxwayisa ngokuphindaphindiwe, ngoba waba nozwela ngabantu bakhe nangendawo yakhe yokuhlala. 16  Kodwa babelokhu behlekisa ngezithunywa zikaNkulunkulu weqiniso, + bedelela amazwi akhe, + bebenza inhlekisa abaprofethi bakhe, + kwaze kwaphela ithemba lokuthi bangaphulukiswa, uJehova wabavuthela ngolaka. + 17  Ngakho wabalethela inkosi yamaKhaledi, + eyabulala izinsizwa zabo ngenkemba + endlini yabo engcwele; + ayibanga nazwela ngensizwa noma ngentombi, ngomuntu omdala noma obuthakathaka. + UNkulunkulu wanikela konke esandleni sayo. + 18  Zonke izinto zendlu kaNkulunkulu weqiniso, ezinkulu nezincane kanye nengcebo yendlu kaJehova nengcebo yenkosi nezikhulu zayo, konke yakuletha eBhabhiloni. + 19  Yashisa indlu kaNkulunkulu weqiniso, + yadiliza udonga lwaseJerusalema, + yashisa yonke imibhoshongo yalo eqinile ngomlilo, yaqeda zonke izinto eziyigugu. + 20  Yathatha izithunjwa ezasinda enkembeni yaziyisa eBhabhiloni, + zaba yizinceku zayo + nezabantwana bayo kwaze kwaqala ukubusa umbuso* wasePheresiya, + 21  ukuze kugcwaliseke izwi likaJehova elakhulunywa ngoJeremiya, + kuze kube yilapho izwe selikhokhe amasabatha alo. + Zonke izinsuku zokuba kwalo yincithakalo laligcina isabatha, ukuze kuphelele iminyaka engu-70. + 22  Ngonyaka wokuqala kaKoresi + inkosi yasePheresiya, ukuze kufezeke izwi likaJehova elakhulunywa ngoJeremiya, + uJehova washukumisa uKoresi inkosi yasePheresiya ukuba enze isimemezelo kuwo wonke umbuso wakhe, leso asibhala naphansi, + sithi: 23  “Yilokhu uKoresi inkosi yasePheresiya akushoyo, ‘UJehova uNkulunkulu wamazulu unginike yonke imibuso yomhlaba + futhi ungiyale ukuba ngimakhele indlu eJerusalema elikwaJuda. + Ubani phakathi kwenu ongowesizwe sakhe? Kwangathi uJehova uNkulunkulu wakhe angaba naye, amvumele aye khona.’ ” +

Imibhalo yaphansi

Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.
Kungaba, sentwasahlobo.
Noma, “ubukhosi.”