Eyesibili YeziKronike 3:1-17

  • USolomoni uqala ukwakha ithempeli (1-7)

  • INgcwelengcwele (8-14)

  • Izinsika ezimbili zethusi (15-17)

3  Ngemva kwalokho uSolomoni waqala ukwakha indlu kaJehova + eJerusalema eNtabeni iMoriya, + lapho uJehova ayebonakale khona kuDavide uyise, + endaweni uDavide ayeyilungiselele esibuyeni* sika-Orinani + umJebusi.  Waqala ukwakha ngosuku lwesibili enyangeni yesibili, ngonyaka wesine wokubusa kwakhe.  Isisekelo sokwakha indlu kaNkulunkulu weqiniso esabekwa uSolomoni sasiyizingalo ezingu-60 ubude, siyizingalo ezingu-20 ububanzi + ngokwesikali esasisetshenziswa kuqala.*  Umpheme ongaphambili wawuyizingalo ezingu-20 ubude, ulingana nobubanzi bendlu,* ukuphakama kwawo kwakungu-120;* ngaphakathi wawunameka ngegolide elihlanzekile. +  Indlu enkulu wayihlobisa ngokhuni lomjunipha, okwathi ngemva kwalokho wayimboza ngegolide elisezingeni eliphezulu, + wabe eseyihlobisa ngemidwebo yezihlahla zesundu + namaketanga. +  Ngaphezu kwalokho, wanameka indlu ngamatshe amahle ayigugu; + igolide + alisebenzisa lalivela eParivayimi.  Wamboza indlu, izingodo zophahla, izindonga zayo nezicabha zayo ngegolide; + waqopha umfanekiso wamakherubi ezindongeni. +  Wabe esenza ikamelo* leNgcwelengcwele; + ubude balo babuhambisana nobubanzi bendlu, buyizingalo ezingu-20, ububanzi balo buyizingalo ezingu-20. Walimboza ngegolide elisezingeni eliphezulu elingamathalenta* angu-600. +  Isisindo segolide lezipikili sasingamashekeli* angu-50; wamboza amagumbi asophahleni ngegolide. 10  Ngemva kwalokho, wenza imifanekiso emibili yamakherubi ekamelweni* leNgcwelengcwele, wayinameka ngegolide. + 11  Ubude bamaphiko amakherubi + babuyizingalo ezingu-20; elinye iphiko lekherubi lokuqala laliyizingalo ezinhlanu ubude lithinta udonga lwendlu, elinye iphiko lalo liyizingalo ezinhlanu ubude lithinta iphiko lelinye ikherubi. 12  Iphiko laleli elinye ikherubi laliyizingalo ezinhlanu ubude lithinta olunye udonga lwendlu, elinye iphiko lalo liyizingalo ezinhlanu ubude lithinta iphiko lekherubi lokuqala. 13  Amaphiko ala makherubi ayeluleka abe izingalo ezingu-20; ayemi ngezinyawo zawo ubuso bawo bubheke eNgcwele. 14  Wenza nekhethini + lentambo eliluhlaza okwesibhakabhaka, uboya obuphephuli, obubomvu, nendwangu esezingeni eliphezulu, wathungela imifanekiso yamakherubi kulo. + 15  Wabe esenza izinsika ezimbili + phambi kwendlu, ubude bazo buyizingalo ezingu-35, isihloko esasiphezu kwensika ngayinye sasiyizingalo ezinhlanu. + 16  Wenza namaketanga anjengemigexo, wawabeka phezu kwezihloko zezinsika, wenza amahalananda* angu-100 wawafaka emaketangeni. 17  Wamisa lezi zinsika phambi kwethempeli, enye ngakwesokudla* enye ngakwesobunxele;* waqamba engakwesokudla ngokuthi uJakini,* engakwesobunxele wayiqamba ngokuthi uBhowazi.*

Imibhalo yaphansi

Indawo okubhulelwa kuyo ukudla okusanhlamvu.
Ingalo evamile yayilingana no-44,5 cm, kodwa abanye bacabanga ukuthi “isikali esasisetshenziswa kuqala” sibhekisela engalweni ende elingana no-51,8 cm. Bheka iSithasiselo B14.
Noma, “wawuyizingalo ezingu-20 ukunqamula ububanzi bendlu.”
Isikali akuqinisekwa ngaso.
NgesiHebheru, “indlu.”
Ithalenta lalilingana no-34,2 kg. Bheka iSithasiselo B14.
Ishekeli lalilingana no-11,4 g. Bheka iSithasiselo B14.
NgesiHebheru, “endlini.”
Noma, “amahananadi.”
Noma, “ngaseningizimu.”
Noma, “ngasenyakatho.”
Incazelo: “Kwangathi Yena [okuwukuthi, uJehova] Angakumisa Kuqine.”
Kungenzeka kusho ukuthi “Ngamandla.”