Eyokuqala KuThimothewu 6:1-21

  • Izigqila kumelwe zihloniphe abanikazi bazo (1, 2)

  • Abafundisi bamanga nothando lwemali (3-10)

  • Iziqondiso eziya kumuntu kaNkulunkulu (11-16)

  • Cebani emisebenzini emihle (17-19)

  • Qapha okuphathisiwe (20, 21)

6  Labo abangaphansi kwejoka lobugqila mabaqhubeke bebheka abanikazi babo njengabafanelwe yinhlonipho ejulile, + ukuze kungalokothi kukhulunywe kabi ngegama likaNkulunkulu nemfundiso yakhe. +  Ngaphezu kwalokho, labo abanabanikazi abakholwayo mabangabadeleli ngoba bengabazalwane. Kunalokho, kufanele basebenze ngokuzithandela nakakhulu, ngoba labo abazuza enkonzweni yabo enhle bangamakholwa nabazalwane abathandekayo. Qhubeka ufundisa ngalezi zinto futhi unikeza lezi zikhuthazo.  Uma umuntu efundisa enye imfundiso futhi engavumelani namazwi aphilayo, *+ avela eNkosini yethu uJesu Kristu, noma nemfundiso evumelana nokuzinikela kuNkulunkulu, +  ukhukhumele futhi akaqondi lutho. + Uthanda kakhulu* izimpikiswano nokuqagulisana ngamazwi. + Lezi zinto zibangela umona, ukuxabana, ukunyundela,* izinsolo ezimbi,  zibangela nokuba labo abonakalisiwe engqondweni + nabangasaliqondi iqiniso babe nezimpikiswano ezingapheli ngezindaba eziwubala. Bacabanga ukuthi ukuzinikela kuNkulunkulu kuyindlela yokuthola inzuzo. +  Empeleni, kunenzuzo enkulu ukuzinikela kuNkulunkulu + kanye nokwaneliseka.*  Ngoba asilethanga lutho ezweni, futhi asinakuhamba nalutho. +  Ngakho, uma sinokudla nezingubo zokugqoka,* siyokwaneliswa yilezi zinto. +  Kodwa, labo abazimisele ngokuceba bawela esilingweni nasogibeni + nasezifisweni eziningi ezingenangqondo nezilimazayo, eziphonsa abantu ekubhujisweni nasencithakalweni. + 10  Ngoba uthando lwemali luyimpande yazo zonke izinhlobo zezinto ezilimazayo, futhi ngokuzama ukufinyelela lolu thando abanye baye baduka okholweni futhi bazigwaza yonke indawo ngeminjunju eminingi. + 11  Nokho, wena, muntu kaNkulunkulu, zibalekele lezi zinto. Kodwa phishekela ukulunga, ukuzinikela kuNkulunkulu, ukholo, uthando, ukukhuthazela nobumnene. + 12  Yilwa ukulwa okuhle kokholo; bambisisa ukuphila okuphakade owabizelwa kona futhi wanikeza ubufakazi obuhle obala phambi kofakazi abaningi. 13  Ngikuyala phambi kukaNkulunkulu, ogcina zonke izinto ziphila, naphambi kukaKristu Jesu, lowo njengofakazi, owanikeza ubufakazi obuhle obala phambi kukaPontiyu Pilatu, + 14  ukuba ugcine umyalo ngendlela engenabala nengasoleki kuze kube ukubonakaliswa kweNkosi yethu uJesu Kristu, + 15  okuyoboniswa nguMbusi Onamandla ojabulayo nowukuphela kwakhe ngezikhathi zako ezimisiwe. UyiNkosi yalabo ababusa njengamakhosi noMbusi walabo ababusa njengababusi, + 16  nguye yedwa ongafi, + ohlala ekukhanyeni okungekho muntu ongasondela kukho, + okungekho noyedwa umuntu ombonile noma ongambona. + Kuye makube udumo namandla aphakade. Amen. 17  Yala labo abacebile esimisweni samanje sezinto* ukuba bangaqhoshi,* futhi bangabeki ithemba labo engcebweni engaqinisekile, + kodwa kuNkulunkulu, osinika ngokucebile zonke izinto esizijabulelayo. + 18  Batshele benze okuhle, bacebe emisebenzini emihle, babe nesandla esivulekile,* belungele ukwabelana izinto nabanye, + 19  bezibekelela isisekelo esihle sesikhathi esizayo, + ukuze babambisise ukuphila kwangempela. + 20  Thimothewu, kuqaphe ophathiswe kona, + uzifulathele izinkulumo ezingenangqondo ezingcolisa okungcwele, nokuphikisana ngalokho okubizwa ngokungeyikho ngokuthi “ulwazi.” + 21  Ngokugabisa ngolwazi olunjalo, abanye baye baphambuka okholweni. Kwangathi umusa omkhulu ungaba nani.

Imibhalo yaphansi

Noma, “anempilo; azuzisayo.”
Noma, “ngendlela exakile.”
Noma, “izinkulumo eziyihlazo.”
NgesiGreki, “nokwaneliswa.”
Noma, “nendawo yokuhlala.” NgesiGreki, “nokokwemboza.”
Noma, “bangaziphakamisi.”
Noma, “kulesi sikhathi.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “baphane.”