Eyokuqala KuThimothewu 5:1-25

  • Indlela yokuphatha abasebasha nabadala (1, 2)

  • Ukusekelwa kwabafelokazi (3-16)

    • Ukondla umndeni (8)

  • Ukudumisa abadala abasebenza kanzima (17-25)

    • “Iwayini elincane ngenxa yesisu sakho” (23)

5  Ungayikhaci indoda endala. + Kunalokho, khuluma nayo ngomusa njengoyihlo, amadoda asemasha njengabafowenu,  abesifazane abadala njengonyoko, abesifazane abasebasha njengodadewenu, ngabo bonke ubumsulwa.  Cabangela* abafelokazi abangabafelokazi ngempela. *+  Kodwa uma umfelokazi enabantwana noma abazukulu, mabafunde ukunakekela labo abasendlini yakwabo kuqala, + bebonisa ukuthi bazinikele kuNkulunkulu futhi babuyisele abazali babo nabazali babazali babo okubafanele, + ngoba lokhu kuyamukeleka phambi kukaNkulunkulu. +  Owesifazane ongumfelokazi ngempela futhi osele dengwane, ubeke ithemba lakhe kuNkulunkulu, + uyaqhubeka enxusa futhi ethandaza ubusuku nemini. +  Kodwa lowo ophilela ukwanelisa inkanuko ufile nakuba ephila.  Ngakho qhubeka unikeza le miyalo,* ukuze babe abangasoleki.  Ngokuqinisekile uma umuntu engabondli abakubo, ikakhulukazi labo abangamalungu omndeni wakhe, uluphikile ukholo futhi mubi kakhulu kunomuntu ongenalo ukholo. +  Umfelokazi kufanele afakwe ohlwini uma engekho ngaphansi kweminyaka engu-60 ubudala, ayengumfazi wendoda eyodwa, 10  enedumela lokwenza imisebenzi emihle, + uma akhulisa abantwana, + uma ayengenisa izihambi, + uma ayegeza izinyawo zabangcwele, + uma ayesiza abasosizini, + uma ayenza yonke imisebenzi emihle ngenkuthalo. 11  Ngakolunye uhlangothi, ungabafaki ohlwini abafelokazi abasebasha, ngoba lapho izinkanuko zabo zocansi sezingene phakathi kwabo noKristu, bafuna ukushada. 12  Bayothola isahlulelo ngoba bakuyekile ukubonakalisa kwabo ukholo kokuqala.* 13  Ngesikhathi esifanayo bafunda nokuvilapha, begcogcoma umuzi nomuzi; bengavilaphi nje kuphela kodwa futhi beyizinhlebi nogaxekile ezindabeni zabanye abantu, + bekhuluma ngezinto okungafanele bakhulume ngazo. 14  Ngakho-ke, ngifisa ukuba abafelokazi abasebasha bashade, + bazale abantwana, + baphathe umuzi, bangamniki umphikisi ithuba lokugxeka. 15  Eqinisweni, vele abanye sebeye baphambukiswa ukuba balandele uSathane. 16  Uma owesifazane okholwayo enezihlobo ezingabafelokazi, makazisize, ukuze ibandla lingathweswa umthwalo. Khona-ke lizokwazi ukusiza labo abangabafelokazi bange­mpela. *+ 17  Abadala abengamela ngendlela enhle + mababhekwe njengabafanelwe udumo oluphindiwe, + ikakhulukazi labo abasebenza kanzima ekukhulumeni nasekufundiseni. + 18  Ngoba umbhalo uthi, “Ungayivali umlomo ngesifonyo inkabi lapho ibhula ukudla okusanhlamvu,” + uthi futhi, “Isisebenzi sifanelwe umholo waso.” + 19  Ungalamukeli icala elibekwa indoda endala,* ngaphandle uma kunobufakazi bofakazi ababili noma abathathu. + 20  Abantu abenza isono + basole + phambi kwabo bonke ababukele, ukuze bonke bathole isexwayiso.* 21  Ngiyakuyala nokukuyala phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu nezingelosi ezikhethiwe ukuba ugcine le miyalo ngaphandle kokubandlulula noma ukukhetha. + 22  Ungalokothi usheshe ube­ke izandla zakho kunoma imuphi umuntu; *+ futhi ungabi umhlanganyeli ezonweni zabanye; zigcine umsulwa. 23  Ungabe usawaphuza amanzi,* kodwa phuza iwayini elincane ngenxa yesisu sakho nokugula kwakho kaningi. 24  Izono zabanye abantu zaziwa yibo bonke, ziholela ngokuqondile ekwahlulelweni, kodwa ezabanye abantu zibonakala kamuva. + 25  Ngendlela efanayo, nemisebenzi emihle yaziwa yibo bonke + naleyo engemihle ayinakuhlala ifihlekile. +

Imibhalo yaphansi

NgesiGreki, “Hlonipha.”
Noma, “abafelokazi abaswele ngempela”; okuwukuthi, abangenamuntu obasekelayo.
Noma, “lezi ziqondiso.”
Noma, “basishiyile isithembiso ababesenzile.”
Noma, “abangabafelokazi abaswele ngempela”; okuwukuthi, abangenamuntu obasekelayo.
Noma, “umdala.”
NgesiGreki, “ukuze bonke besabe.”
Okuwukuthi, ungasheshi ukumisa noma imuphi umuntu.
Noma, “Yeka ukuphuza amanzi kuphela.”