Eyokuqala KwabaseThesalonika 4:1-18

  • Isixwayiso ngokuziphatha kabi ngokocansi (1-8)

  • Thandanani kakhulu (9-12)

    • ‘Nakani izindaba zenu siqu’ (11)

  • Labo abafe bemunye noKristu bayovuka kuqala (13-18)

4  Ekugcineni, bazalwane, njengoba nje namukela umyalo ovela kithi mayelana nendlela okufanele nihambe ngayo ukuze nijabulise uNkulunkulu, + njengoba nje eqinisweni nihamba, siyanicela futhi siyanikhuthaza ngeNkosi uJesu ukuba niqhubeke nikwenza ngokugcwele.  Ngoba niyayazi imiyalo* esaninika yona evela eNkosini uJesu.  Ngoba yilokhu uNkulunkulu akuthandayo, ukuba nibe ngcwele + nokuba nidede ekuziphatheni kabi ngokocansi. *+  Ngamunye wenu kufanele azi ukuthi angawulawula kanjani umzimba* wakhe siqu + ukuze awugcine ungcwele + futhi unodumo,  kungabi ngokushisa kwenkanuko yokuya ocansini engalawuleki + enjengaleyo izizwe ezingamazi uNkulunkulu ezinayo. +  Akukho muntu okufanele adlulele ngale kwemingcele yokuziphatha futhi alimaze umfowabo kule ndaba, ngoba uJehova* ukhipha isijeziso ngenxa yazo zonke lezi zinto, njengoba nje sanitshela esikhathini esidlule futhi sanixwayisa ngokuqinile.  Ngoba uNkulunkulu wasibizela ubungcwele + hhayi ukungcola.  Ngakho-ke, umuntu ongakunaki lokhu, akabonisi ukunganaki umuntu, kodwa uNkulunkulu, + osinika umoya wakhe ongcwele. +  Nokho, mayelana nothando lobuzalwane, + anidingi ukuba sinibhalele ngoba nina ngokwenu nifundiswa uNkulunkulu ukuba nithandane. + 10  Eqinisweni, lokhu niyakwenza kubo bonke abazalwane kulo lonke elaseMakedoniya. Kodwa siyaninxusa, bazalwane, ukuba niqhubeke nikwenza ngisho nakakhulu. 11  Kwenzeni umgomo wenu ukuphila ngokuthula + nokunaka izindaba zenu siqu + futhi nisebenze ngezandla zenu, + njengoba nje saniyala, 12  ukuze nihambe ngokufanele phambi kwabantu bangaphandle + futhi ningasweli lutho. 13  Ngaphezu kwalokho, bazalwane, asifuni ukuba nibe abangenalwazi ngalabo abalele ekufeni, + ukuze ningadabuki njengabo bonke abanye abangenalo ithemba. + 14  Ngoba uma sinokholo lokuthi uJesu wafa wabuye wavuka, + kanjalo futhi uNkulunkulu uyobanika ukuphila kanye noJesu labo asebalala ekufeni ukuze babe naye. + 15  Ngoba nakhu esinitshela khona ngezwi likaJehova,* ukuthi labo phakathi kwethu abayobe besaphila phakathi nokuba khona kweNkosi ngeke nangayiphi indlela babandulele labo asebalala ekufeni; 16  ngoba iNkosi ngokwayo iyokwehla ezulwini ngezwi elinegunya, ngezwi lengelosi enkulu + nangecilongo likaNkulunkulu, futhi labo abafe bemunye noKristu bayovuka kuqala. + 17  Ngemva kwalokho thina esiphilayo esisekhona siyothathwa kanye nabo ngamafu + ukuze sihlangabeze iNkosi + emoyeni; kanjalo siyoba neNkosi ngaso sonke isikhathi. + 18  Ngakho, qhubekani niduduzana ngala mazwi.

Imibhalo yaphansi

Noma, “iziqondiso.”
NgesiGreki, i-por·neiʹa. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiGreki, “isitsha.”