Eyokuqala KwabaseThesalonika 2:1-20

  • Inkonzo kaPawulu eThesalonika (1-12)

  • ÀbaseThesalonika bamukela izwi likaNkulunkulu (13-16)

  • UPawulu ulangazelela ukubona abaseThesalonika (17-20)

2  Ngokuqinisekile nina ngokwenu niyazi, bazalwane, ukuthi ukunivakashela kwethu akuzange kungabi namiphumela. +  Nakuba saqale sahlupheka futhi seyiswa eFilipi, + njengoba nje nazi, saqunga isibindi ngoNkulunkulu wethu ukuze sinitshele izindaba ezinhle zikaNkulunkulu + naphezu kokuphikiswa* okukhulu.  Ngoba isikhuthazo esisinikezayo asiveli embonweni oyiphutha noma ekungcoleni noma ngokukhohlisa,  kodwa njengoba nje sigunyazwe nguNkulunkulu ukuba siphathe izindaba ezinhle, asikhulumi ukuze sijabulise abantu kodwa uNkulunkulu, ohlola izinhliziyo zethu. +  Eqinisweni, niyazi ukuthi asikaze sisebenzise inkulumo ethophayo, noma sibe abazenzisayo ngezisusa zobugovu; + uNkulunkulu ungufakazi!  Futhi asikaze sifune ukukhazinyuliswa ngabantu, noma ngabe yinina noma abanye, nakuba sasingaba umthwalo oyizindleko ezinkulu njengabaphostoli bakaKristu. +  Kunalokho, saba mnene kini, njengalapho umama oncelisayo enakekela abantwana bakhe ngozwela.*  Njengoba sasinithanda ngokujulile, sasizimisele* ukungadluliseli kini nje kuphela izindaba ezinhle zikaNkulunkulu, kodwa nathi* uqobo, + ngoba nathandeka kakhulu kithi. +  Ngokuqinisekile niyawukhumbula bazalwane umshikashika nokukhandleka kwethu. Sasisebenza ubusuku nemini, ukuze singathwesi muntu kini umthwalo oyizindleko ezinkulu, + lapho sishumayela izindaba ezinhle zikaNkulunkulu kini. 10  Ningofakazi, noNkulunkulu ungufakazi, bendlela esaba ngayo abathembekile nabalungile nabangasoleki kini nina makholwa. 11  Nazi kahle ukuthi saqhubeka sinikhuthaza, siniduduza futhi sineluleka, *+ njengoba nje kwenza ubaba + kubantwana bakhe, 12  ukuze niqhubeke nihamba ngokufanele uNkulunkulu + onibizela eMbusweni + nasenkazimulweni yakhe. + 13  Ngempela, yingakho futhi simbonga singayeki uNkulunkulu, + ngoba ngesikhathi namukela izwi likaNkulunkulu, enalizwa ngathi, anilamukelanga njengezwi labantu kodwa njengezwi likaNkulunkulu, njengoba nje liyilo ngempela, okuyilona elisebenzayo futhi kini nina makholwa. 14  Ngoba, bazalwane, naba ngabalingisi bamabandla kaNkulunkulu aseJudiya anobunye noKristu Jesu, ngenxa yokuthi nahlupheka ezandleni zabantu bezwe lakini + ngezinto ezifanayo nalezo nawo ahlupheka ngazo ezandleni zamaJuda, 15  lawo abulala ngisho neNkosi uJesu + nabaprofethi futhi asishushisa nathi. + Ngaphezu kwalokho, awamjabulisi uNkulunkulu, kodwa alwisana nezinto ezizuzisa bonke abantu, 16  njengoba ezama ukusivimba ukuba sikhulume nabantu bezizwe ukuze basindiswe. + Ngale ndlela ahlale enezela ezonweni zawo. Kodwa ulaka lwakhe seluze lwafika phezu kwawo. + 17  Kodwa ngesikhathi sihlukanisiwe nani* okwesikhashana, bazalwane, (ngesiqu hhayi ezinhliziyweni zethu), ngenxa yokuthi sasinesifiso esikhulu, senza yonke imizamo yokunibona ubuso nobuso. 18  Ngenxa yalesi sizathu sasifuna ukuza kini, yebo, mina Pawulu, sazama hhayi kanye kodwa kabili; kodwa uSathane wayivimba indlela yethu. 19  Ngoba liyini ithemba lethu noma injabulo noma umqhele wokuthokoza phambi kweNkosi yethu uJesu ekubeni khona kwayo? Eqinisweni akunina yini? + 20  Impela niyinkazimulo nenjabulo yethu.

Imibhalo yaphansi

Noma kungaba, “phakathi nokushikashikeka.”
Noma, “ephatha abantwana bakhe ngesisa.”
NgesiGreki, “sakujabulela kakhulu.”
Noma, “nemiphefumulo yethu.”
Noma, “sifakaza kini.”
Noma, “silahlekelwe yini.”