Eyokuqala KaSamuweli 28:1-25

  • USawule uya kosebenzelana nemimoya e-⁠Eni-dori (1-25)

28  Ngalezo zinsuku amaFilisti aqoqa amabutho awo ukuze ayolwa no-Israyeli. + Ngakho u-Akhishi wathi kuDavide: “Angithi uyazi ukuthi wena namadoda akanye nawe kufanele nihambe nami siye empini?” +  UDavide wathi ku-Akhishi: “Wazi kahle ukuthi yini inceku yakho ezoyenza.” U-Akhishi wathi kuDavide: “Yingakho ngizokumisa ube umqaphi wami njalo.” *+  Ngaleso sikhathi uSamuweli wayesefile, wonke u-Israyeli wayemlilele futhi wamngcwaba edolobheni lakubo, eRama. + USawule wayebasusile kwa-Israyeli abasebenzelana nemimoya nababikezeli bekusasa. +  AmaFilisti aqoqana, ahamba afike amisa ikamu eShunemi. + Ngakho uSawule waqoqa wonke u-Israyeli, bamisa ikamu eGilibowa. +  Lapho uSawule ebona ikamu lamaFilisti wesaba, inhliziyo yakhe yathuthumela kakhulu. +  Nakuba uSawule ayebuza kuJehova, + uJehova akazange amphendule, ngamaphupho noma nge-Urimi + noma ngabaprofethi.  Ekugcineni uSawule wathi ezincekwini zakhe: “Ngifuneleni owesifazane osebenzelana nemimoya, + ngizoya kuye ngiyobhula.” Izinceku zakhe zathi kuye: “Kukhona owesifazane osebenzelana nemimoya e-Eni-dori.” +  Ngakho uSawule wazenza omunye umuntu wagqoka ezinye izingubo, wahamba waya kulowo wesifazane ebusuku, ehamba namadoda amabili. Wafike wathi: “Ngicela ungibhulele, + unginyusele lowo engizomusho kuwe.”  Nokho, owesifazane wathi kuye: “Angithi uyakwazi lokho uSawule akwenzile, indlela aqede ngayo abasebenzelana nemimoya nababikezeli bekusasa kwa-Israyeli. + Pho kungani uzama ukungicupha ukuze ngibulawe?” + 10  USawule wafunga uJehova kuye, wathi: “Ngifunga uJehova, ngeke ube nacala kule ndaba!” 11  Owesifazane wabe esethi: “Ngikwenyusele bani?” Wathi: “Ngenyusele uSamuweli.” 12  Lapho owesifazane ebona uSamuweli *+ wamemeza ngalo lonke izwi lakhe, wathi kuSawule: “Ungikhohliseleni? UnguSawule!” 13  Inkosi yathi kuye: “Ungesabi, ngitshele ukuthi ubonani.” Owesifazane wathi kuSawule: “Ngibona kuphuma umuntu okungathi unkulunkulu emhlabathini.” 14  USawule wathi kuye: “Ubukeka kanjani?” owesifazane wathi: “Kukhuphuka ikhehla eligqoke ijazi elingenamikhono.” + USawule wabona ukuthi kwakunguSamuweli, waguqa ubuso bakhe bubheke phansi wakhothama. 15  USamuweli wathi kuSawule: “Ungiphazamiselani ngokucela ukuba ngenyuswe?” USawule waphendula wathi: “Ngisenkingeni enkulu. AmaFilisti alwa nami, noNkulunkulu ungishiyile, akasangiphenduli ngabaprofethi noma ngamaphupho; + yingakho ngibiza wena ukuze ungazise okumelwe ngikwenze.” + 16  USamuweli wathi: “Kungani ubuza kimi njengoba uJehova esekushiyile + futhi emelene nawe? 17  UJehova uzozenzela lokho akubikezela ngami: uJehova uzowuhlwitha umbuso ezandleni zakho awunike umuntu wakini, uDavide. + 18  Ngenxa yokuthi awulilalelanga izwi likaJehova futhi awuwaqothulanga ama-Amaleki ayemcasulile, + yingakho uJehova enza lokhu kuwe namuhla. 19  UJehova uzonikela u-Israyeli kanye nawe esandleni samaFilisti, + kusasa wena + namadodana akho + nizobe nikanye nami. UJehova uzonikela nebutho lakwa-Israyeli ezandleni zamaFilisti.” + 20  USawule wavele wawela phansi, wesaba kakhulu ngenxa yamazwi kaSamuweli. Waphelelwa amandla ngoba wayengadlanga kudla usuku lonke nobusuku bonke. 21  Lapho owesifazane eza kuSawule ebona ukuthi wayekhathazeke kakhulu, wathi kuye: “Incekukazi yakho ililalelile izwi lakho, ngabeka ukuphila kwami engozini, + ngenza lokho okushilo. 22  Manje, ngicela ulalele incekukazi yakho. Ngivumele ngibeke phambi kwakho ucezu lwesinkwa; udle ukuze uthole amandla okuqhubeka nendlela yakho.” 23  Kodwa wenqaba, wathi: “Ngeke ngidle.” Nokho, izinceku zakhe nalona wesifazane babelokhu bemncenga. Ekugcineni wabalalela, wasukuma wahlala embhedeni. 24  Lona wesifazane wayenethole elikhuluphele kwakhe, ngakho washesha walihlaba* wathatha ufulawa waxova inhlama wabhaka isinkwa esingenamvubelo. 25  Waphakela uSawule nezinceku zakhe, badla. Ngemva kwalokho basukuma bahamba ebusuku. +

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “umqaphi wekhanda lami nsuku zonke.”
Noma, “lokho okwakubonakala sengathi uSamuweli.”
Noma, “walenza umhlatshelo.”