Eyokuqala KaSamuweli 18:1-30

  • Ubungani bukaDavide noJonathani (1-4)

  • Ukunqoba kukaDavide kwenza uSawule abe nomona (5-9)

  • USawule uzama ukubulala uDavide (10-19)

  • UDavide ushada nendodakazi kaSawule, uMikhali (20-30)

18  Kwathi nje lapho uDavide eqeda ukukhuluma noSawule, uJonathani + noDavide baba abangane abakhulu, uJonathani waqala ukumthanda njengoba ezithanda yena. +  Kusukela ngalolo suku, uSawule wamthatha uDavide, akamvumelanga ukuba abuyele emzini kayise. +  UJonathani noDavide benza isivumelwano, + ngenxa yokuthi wayemthanda njengoba ezithanda yena. +  UJonathani wakhumula ijazi elingenamikhono ayelembethe walinika uDavide, kanye nezingubo zakhe, inkemba yakhe, umnsalo wakhe kanye nebhande lakhe.  UDavide waqala ukuphuma imikhankaso yempi. Wayephumelela *+ nomaphi lapho uSawule ayemthuma khona. Ngakho uSawule wamenza induna yebutho, + lokhu kwabajabulisa bonke abantu nezinceku zikaSawule.  Kwakuthi lapho uDavide nabanye bebuya ukuyobulala amaFilisti, kuphume abesifazane kuwo wonke amadolobha akwa-Israyeli becula, + bedansa bezohlangabeza iNkosi uSawule, beshaya amathamborini, + bejabula beshaya neziginci.  Abesifazane ababehalalisela ukunqoba babecula bethi: “USawule ubulele izinkulungwane zakhe, UDavide yena ubulele amashumi ezinkulungwane zakhe.” +  USawule wathukuthela kakhulu, + nale ngoma ayimjabulisanga ngoba wathi: “Banike uDavide amashumi ezinkulungwane, kodwa mina banginike izinkulungwane. Ukuphela kwento esele ukuba bamnike yona, ubukhosi!” +  Kusukela ngalolo suku kuqhubeke, uSawule wayengasamethembi uDavide. 10  Ngosuku olulandelayo uSawule wahlaselwa umoya omubi + ovela kuNkulunkulu, waqala ukwenza izinto eziyinqaba* endlini, ngesikhathi uDavide edlala umculo ngehabhu + njengenhlalayenza. USawule wayephethe umkhonto ngesandla, + 11  wawujikijela umkhonto + ethi enhliziyweni yakhe: ‘Ngizomhlanganisa nodonga uDavide!’ Kodwa uDavide waphunyuka izikhathi ezimbili. 12  Ngemva kwalokho, uSawule wayesemesaba uDavide ngoba uJehova wayenaye, + kodwa esemshiyile uSawule. + 13  Ngakho uSawule wamsusa kuye wamenza induna yenkulungwane, uDavide wayehola ibutho uma liya empini. *+ 14  UDavide waqhubeka ephumelela *+ kukho konke ayekwenza, noJehova wayenaye. + 15  Lapho uSawule ebona ukuthi wayephumelela kakhulu, wamesaba. 16  Kodwa wonke u-Israyeli noJuda babemthanda uDavide, ngoba wayebahola emikhankasweni yabo yempi. 17  Kamuva uSawule wathi kuDavide: “Nansi indodakazi yami endala uMerabi. + Ngizokunika yona ibe ngumkakho. + Wena nje kufanele uqhubeke ungikhonza ngesibindi, ulwe izimpi zikaJehova.” + Ngoba uSawule wayezitshela ukuthi: ‘Makungabi isandla sami esimelana naye. Makube isandla samaFilisti esimbulalayo.’ + 18  UDavide wathi kuSawule: “Ngingubani mina futhi zingobani izihlobo zami, umndeni kababa kwa-Israyeli, ukuba ngibe umkhwenyana wenkosi?” + 19  Nokho, lapho kufika isikhathi sokuba uMerabi indodakazi kaSawule anikwe uDavide, wayeseganiselwe u-Adriyeli + waseMehola. 20  UMikhali indodakazi kaSawule + wayemthanda uDavide, kwabikwa kuSawule, yamjabulisa le ndaba. 21  Ngakho uSawule wathi: “Ngizomnika yena, abe ugibe kuye ukuze amaFilisti ambulale.” + Ngakho uSawule wathi kuDavide okwesibili: “Namuhla uzoba umkhwenyana wami.” 22  Ngaphezu kwalokho, uSawule wayala izinceku zakhe wathi: “Khulumani noDavide ngasese, nithi, ‘Bheka! Inkosi iyakuthanda, nazo zonke izinceku zayo ziyakuthanda. Ngakho shada nendodakazi yenkosi.’ ” 23  Lapho izinceku zikaSawule zitshela uDavide lezi zinto, uDavide wathi: “Ingabe kuyinto encane kini ukuba ngishade nendodakazi yenkosi ngibe ngingumuntu ompofu nodelelekile?” + 24  Izinceku zikaSawule zambikela, zathi: “Yilawa amazwi uDavide awashilo.” 25  USawule waphendula wathi: “Yilokhu okufanele nikusho kuDavide, ‘Inkosi ayifune lobolo + ngaphandle kwamajwabu + amaFilisti angu-100, ukuze uphindiselele inkosi ezitheni zayo.’ ” Kodwa uSawule wayeceba ukuba uDavide afe ngesandla samaFilisti. 26  Ngakho izinceku zakhe zawabika la mazwi kuDavide, le ndaba yokushada nendodakazi yenkosi yathandeka kuDavide. + Singakafiki isikhathi esibekiwe, 27  uDavide wahamba namadoda ayekanye naye babulala amaFilisti angu-200, uDavide wawaletha wonke lawo majwabu enkosini ukuze ashade nendodakazi yenkosi. Ngakho uSawule wamganisela uMikhali indodakazi yakhe. + 28  USawule wabona ukuthi uJehova wayenoDavide + nokuthi indodakazi yakhe uMikhali iyamthanda. + 29  Lokhu kwenza uSawule wamesaba nakakhulu uDavide, uSawule waba yisitha sikaDavide ukuphila kwakhe konke. + 30  Izikhulu zamaFilisti zaziphuma ziye empini kodwa kwakuthi njalo lapho ziphuma, uDavide aphumelele* ukuzedlula zonke izinceku zikaSawule; + igama lakhe lalihlonishwa kakhulu. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “Wayenza ngokuhlakanipha.”
Noma, “waziphathisa okomprofethi.”
NgesiHebheru, “wayephuma engena phambi kwabantu.”
Noma, “enza ngokuhlakanipha.”
Noma, “enze ngokuhlakanipha.”