Eyokuqala KaPetru 5:1-14

  • Yalusani umhlambi kaNkulunkulu (1-4)

  • Thobekani niqaphe (5-11)

    • Phonsani zonke izinkathazo zenu kuNkulunkulu (7)

    • UDeveli unjengebhubesi elibhongayo (8)

  • Amazwi okuphetha (12-14)

5  Ngakho-ke, njengomdala okanye nani, ufakazi wezinhlupheko zikaKristu nomhlanganyeli wenkazimulo eyokwambulwa, + nginxusa* abadala phakathi kwenu, ngithi:  Yalusani umhlambi kaNkulunkulu + eniwuphathisiwe, niwuqaphe ngokucophelela,* kungabi ngokucindezelwa kodwa ngokuzithandela phambi kukaNkulunkulu; + kungabi ngenxa yothando lwenzuzo yokungathembeki, + kodwa ngokulangazela;  ningabi yizingqongqo phezu kwalabo abayifa likaNkulunkulu, + kodwa nibe yizibonelo emhlanjini. +  Lapho umalusi omkhulu + esebonakalisiwe, niyokwamukela umqhele wenkazimulo ongabuni. +  Ngendlela efanayo, nina zinsizwa, zithobeni emadodeni amadala. + Kodwa nonke gqokani* ukuthobelana,* ngoba uNkulunkulu uyamelana nabaziphakamisayo, kodwa abathobekile ubapha umusa omkhulu. +  Ngakho zithobeni ngaphansi kwesandla sikaNkulunkulu esinamandla, ukuze aniphakamise ngesikhathi esifanele, +  niphonse zonke izinkathazo zenu kuye, + ngoba uyanikhathalela. +  Hlalani nisangulukile, qaphani! + Isitha senu, uDeveli, sizulazula njengebhubesi elibhongayo, sifuna esingamshwabadela. +  Kodwa melanani naye, + niqine okholweni, nazi ukuthi izinhlupheko ezifanayo zehlela yonke inhlangano yabazalwane benu* emhlabeni. + 10  Kodwa ngemva kokuba senihluphekile isikhashana, uNkulunkulu wawo wonke umusa omkhulu, owanibizela enkazimulweni yakhe yaphakade + ngoKristu, yena ngokwakhe uyoqedela ukuqeqeshwa kwenu. Uyonenza niqine, + uyonenza nibe namandla, + uyonisekela. 11  Amandla mawabe kuye kuze kube phakade. Amen. 12  NgoSilvanu, *+ engimbheka njengomzalwane othembekile, nginibhalele amazwi ambalwa ukuze nginikhuthaze nokuba nginiqinisekise ukuthi lo yiwo ngempela umusa omkhulu kaNkulunkulu. Yimani niqine kuwo. 13  Owesifazane oseBhabhiloni, okhethiwe njengani, uyakhonza kini, kanjalo noMarku + indodana yami. 14  Bingelelanani ngokuqabulana ngothando. Kwangathi nonke nina enimunye noKristu ningaba nokuthula.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngiyala.”
Noma, “nibe ababonisi.”
Noma, “isimo sengqondo sokuthobelana.”
Noma, “bhincani.”
NgesiGreki, “bonke abafowenu.”
Ubizwa nangokuthi uSila.