Eyokuqala KaPetru 4:1-19

  • Philelani intando kaNkulunkulu, njengoba kwenza uKristu (1-6)

  • Ukuphela kwazo zonke izinto sekusondele (7-11)

  • Ukuhlupheka ngoba ungumKristu (12-19)

4  Njengoba uKristu ahlupheka enyameni, + nani hlomani ngesimo sengqondo esifanayo;* ngoba umuntu oye wahlupheka enyameni uziyekile izono, +  ukuze ngesikhathi sakhe esisele esenyameni, angabe esaphilela izifiso zabantu, + kodwa aphilele intando kaNkulunkulu. +  Ngoba sanele isikhathi esidlule enisichithe nenza intando yezizwe + lapho niqhubeka ezenzweni zokuziphatha kabi okuhambisana nendelelo,* inkanuko engalawuleki, ukuphuza ngokweqile, imicimbi* exokozelayo, imicimbi* yokuzitika ngotshwala nokukhonza izithombe okunyanyekayo. *+  Ziyakhungatheka ngenxa yokuthi aniqhubeki nigijima nazo enkambweni efanayo eyonakele yokuzitika ngamanyala, ngakho ziyanihlambalaza. +  Kodwa laba bantu bayolandisa kulowo olungele ukwahlulela abaphilayo nabafile. +  Eqinisweni, yingakho izindaba ezinhle zamenyezelwa nakwabafile, + ukuze nakuba bahlulelwa ngokwenyama ngokombono wabantu, baphile ngokuvumelana nomoya ngokombono kaNkulunkulu.  Kodwa ukuphela kwezinto zonke sekusondele. Ngakho-ke, yibani abahluzekile engqondweni + futhi niphaphamele ukuthandaza. +  Ngaphezu kwakho konke, thandanani kakhulu, + ngoba uthando lumboza izono eziningi. +  Ngenisanani* ngaphandle kokukhononda. + 10  Ngokwezinga ngamunye amukele ngalo isipho, sisebenziseni ekukhonzaneni njengabaphathi abahle bomusa omkhulu kaNkulunkulu oboniswa ngezindlela ezihlukahlukene. + 11  Uma umuntu ekhuluma, makakhulume njengokungathi ukhuluma amazwi avela kuNkulunkulu; uma umuntu ekhonza, makakhonze njengoncike emandleni anikezwa nguNkulunkulu; + ukuze kukho konke uNkulunkulu akhazinyuliswe + ngoJesu Kristu. Inkazimulo namandla kungokwakhe kuze kube phakade naphakade. Amen. 12  Bathandekayo, lunganimangazi uvivinyo olunjengomlilo enibhekene nalo, + njengokungathi nehlelwa yinto eyinqaba.* 13  Ngokuphambene nalokho, qhubekani nijabula + ngokwezinga enihlanganyela ngalo ezinhluphekweni zikaKristu, + ukuze nithokoze futhi nichichime injabulo naphakathi kokwambulwa kwenkazimulo yakhe. + 14  Uma nihlanjalazwa* ngenxa yegama likaKristu, niyajabula, + ngoba umoya wenkazimulo, yebo, umoya kaNkulunkulu, uhlezi phezu kwenu. 15  Nokho, makungabikho noyedwa kini ohlupheka ngoba engumbulali noma eyisela noma engumenzi wokubi noma ngoba engugaxekile ezindabeni zabanye abantu. + 16  Kodwa uma noma ubani ehlupheka ngoba engumKristu, makangabi namahloni, + kodwa makaqhubeke ekhazimulisa uNkulunkulu njengoba ebizwa ngaleli gama. 17  Ngoba lesi yisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu. + Manje uma kuqala ngathi kuqala, + kuyokwenzekani kulabo abangazilaleli izindaba ezinhle zikaNkulunkulu? + 18  “Futhi uma umuntu olungile esindiswa kanzima, kuyokwenzekani ngomuntu ongamhloniphi uNkulunkulu nesoni?” + 19  Ngakho-ke, labo abahlupheka ngokuvumelana nentando kaNkulunkulu mabaqhubeke bezibeka kuMdali othembekile kuyilapho benza okuhle. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ngokuzimisela okufanayo.”
NgesiGreki, “okuphambene nomthetho.”
Noma, “amaphathi.”
Noma, “imibuthano.”
Noma, “ezenzweni zokuziphatha okuyichilo.” Inkulumo esebuningini yegama lesiGreki elithi a·selʹgei·a. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “Bonisanani umusa.”
Noma, “engajwayelekile.”
Noma, “nithukwa.”