Eyokuqala KaPetru 1:1-25

  • Ukubingelela (1, 2)

  • Ukuzalwa okusha ethembeni eliphilayo (3-12)

  • Yibani ngcwele njengabantwana abalalelayo (13-25)

1  UPetru, umphostoli + kaJesu Kristu, kwabayizakhamuzi zesikhashana ezihlakazekele ePhontu, eGalathiya, eKhaphadosiya, + e-Asiya naseBhithiniya, kulabo abakhethwe  ngokokwazi kusengaphambili kukaNkulunkulu uBaba, + nangokungcweliswa ngomoya, + ngenjongo yokuba balalele futhi bafafazwe ngegazi likaJesu Kristu: + Kwangathi ningandiselwa umusa omkhulu nokuthula.  Makadunyiswe uNkulunkulu noYise weNkosi yethu uJesu Kristu, ngoba ngesihe sakhe esikhulu wasipha ukuzalwa okusha + ethembeni eliphilayo + ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafile, +  efeni elingenakonakala nelingangcolile nelingabuni. + Ligcinelwe nina ezulwini, +  nina enilondwa ngamandla kaNkulunkulu ngenxa yokholo ngenjongo yensindiso elungele ukwambulwa esikhathini sokuphela.  Nijabula kakhulu ngalokhu, nakuba okwamanje kudingekile ukuba nibhekane nosizi ngenxa yezilingo ezihlukahlukene, +  ukuze ukholo lwenu oluvivinyiwe + lwenani elikhulu kakhulu kunegolide elishabalalayo naphezu kokuvivinywa* kwalo ngomlilo, lutholakale luyisizathu sendumiso nenkazimulo nodumo ekwambulweni kukaJesu Kristu. +  Nakuba ningakaze nimbone, niyamthanda. Nakuba ningamboni manje, nibonisa ukholo kuye futhi nijabula kakhulu ngenjabulo engachazeki nekhazimulayo,  njengoba nifinyelela umgomo wokholo lwenu, insindiso* yenu. + 10  Abaprofethi abaprofetha ngomusa omkhulu ohloselwe nina, baphenya ngenkuthalo ngale nsindiso futhi bahlola ngokucophelela. + 11  Baqhubeka behlola ukuthi umoya okubo ukhomba kusiphi isikhathi ngokukhethekile noma kuyiphi inkathi ngokuphathelene noKristu + njengoba wafakaza kusengaphambili ngezinhlupheko uKristu ayezobhekana nazo + nangenkazimulo eyayizolandela. 12  Bambulelwa ukuthi babengazikhonzi bona, kodwa babekhonza nina, ngezinto manje eniye nazaziswa kusetshenziswa labo abaye bamemezela kini izindaba ezinhle ngomoya ongcwele othunywe uvela ezulwini. + Izingelosi zifisa ukubona zona lezi zinto. 13  Ngakho lungisani izingqondo zenu ngenjongo yokusebenza; + hlalani nisanguluke ngokuphelele; + bekani ithemba lenu emseni omkhulu oyolethwa kini ekwambulweni kukaJesu Kristu. 14  Njengabantwana abalalelayo, yekani ukulolongwa* yizifiso enaninazo ngaphambili ekungazini kwenu, 15  kodwa njengoNgcwele owanibiza, nani yibani ngcwele kukho konke ukuziphatha kwenu, + 16  ngoba kulotshiwe ukuthi: “Kumelwe nibe ngcwele, ngoba mina ngingcwele.” + 17  Uma nibiza uBaba owahlulela umsebenzi womuntu ngamunye ngokungakhethi, + ziphatheni ngokwesaba + phakathi nesikhathi sokuba kwenu yizakhamuzi zesikhashana. 18  Ngoba niyazi ukuthi anikhululwanga *+ ngezinto ezonakalayo, ngesiliva noma ngegolide, endleleni yenu yokuphila engenanzuzo eyadluliselwa kini okhokho* benu. 19  Kodwa nakhululwa ngegazi eliyigugu, + njengalelo lewundlu elingenasici nelingenabala, + lelo likaKristu. + 20  Yiqiniso, waziwa kusengaphambili ngaphambi kokusungulwa kwezwe, + kodwa wabonakaliswa ekupheleni kwezikhathi ngenxa yenu. + 21  Ngenxa yakhe nikholwa kuNkulunkulu, + yena owamvusa kwabafile + futhi wamnika inkazimulo, + ukuze ukholo lwenu nethemba kube kuNkulunkulu. 22  Njengoba senizihlanzile ngokulalela kwenu iqiniso, umphumela waba uthando lobuzalwane lokungazenzisi, + thandanani kakhulu ngokusuka enhliziyweni. + 23  Ngoba nizalwe kabusha, + hhayi ngembewu enokonakala, kodwa ngembewu* engenakonakala, + ngezwi likaNkulunkulu ophilayo nohlala njalo. + 24  Ngoba “bonke abantu* banjengotshani, futhi yonke inkazimulo yabo injengembali yasendle; utshani buyabuna, imbali iwe, 25  kodwa izwi likaJehova* lihlala phakade.” + Futhi leli “zwi” liyizindaba ezinhle ezamenyezelwa kini. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “kokucwengisiswa.”
Noma, “insindiso yemiphefumulo.”
Noma, “ukubunjwa.”
NgesiGreki, “anihlengwanga.”
Noma, “ngesiko lokhokho.”
Okuwukuthi, imbewu ekwazi ukukhiqiza noma ukuthela isithelo.
Noma, “inyama.”