Eyokuqala KwabaseKorinte 7:1-40

  • Iseluleko sabangashadile nabashadile (1-16)

  • Qhubekani nisesimweni enabizwa nikuso (17-24)

  • Abangashadile nabafelokazi (25-40)

    • Izinzuzo zokuba ongashadile (32-35)

    • Shada “kuphela eNkosini” (39)

7  Ngokuphathelene nezinto enaloba ngazo, kungcono ukuba indoda ingamthinti* owesifazane;  kodwa ngenxa yokuvama kokuziphatha kabi ngokocansi,* yileyo naleyo ndoda mayibe nowayo umfazi, + nalowo nalowo wesifazane abe nowakhe umyeni. +  Indoda mayinikeze umkayo okumfanele, nomfazi makenze okufanayo kumyeni wakhe. +  Umfazi akanalo igunya phezu komzimba wakhe, kodwa ngumyeni wakhe onalo; ngokufanayo, indoda ayinalo igunya phezu komzimba wayo, kodwa ngumkayo onalo.  Ningagodlelani, ngaphandle uma nivumelene ukuma kancane okwesikhashana, ukuze ninikele isikhathi emthandazweni futhi niphinde nibe ndawonye, ukuze uSathane angalokhu enilinga ngenxa yokuntula kwenu ukuzithiba.  Nokho, ngininika imvume yokwenza kanjalo, angininiki umyalo.  Kodwa ngifisa sengathi ngabe bonke abantu bebenjengami. Noma kunjalo, yilowo nalowo unesipho sakhe + esivela kuNkulunkulu, omunye ngale ndlela, omunye ngaleya ndlela.  Kulabo abangashadile nabafelokazi ngithi, kungcono uma behlala benjengami. +  Kodwa uma bengenakho ukuzithiba, mabashade, ngoba kungcono ukushada kunokushiswa inkanuko. + 10  Abantu abashadile ngibanika iziyalezo, akumina kodwa yiNkosi, zokuba umfazi angahlukani nomyeni wakhe. + 11  Kodwa uma umfazi ehlukana naye, makahlale engashadile noma aphinde abuyisane nomyeni wakhe; indoda akufanele imshiye umkayo. + 12  Kodwa kwabanye ngithi, yebo kusho mina, hhayi iNkosi: + Uma kukhona umzalwane onomfazi ongakholwa, umfazi evuma ukuhlala naye, makangamshiyi; 13  uma owesifazane enomyeni ongakholwa, umyeni evuma ukuhlala naye, makangamshiyi umyeni wakhe. 14  Ngoba indoda engakholwa ingcwelisiwe ngokuqondene nomkayo, nomfazi ongakholwa ungcwelisiwe ngokuqondene nomzalwane; ngaphandle kwalokho, abantwana benu bebeyoba abangcolile, kodwa manje bangcwele. 15  Kodwa uma lona ongakholwa ekhetha ukuhamba,* makahambe; umzalwane noma udadewethu akabophekile ngaphansi kwezimo ezinjalo, kodwa uNkulunkulu unibizele ekuthuleni. + 16  Ngoba wena mfazi, wazi ngani ukuthi ngeke umsindise umyeni wakho? + Noma wena ndoda, wazi ngani ukuthi ngeke umsindise umkakho? 17  Noma kunjalo, njengoba nje uJehova* enikeze lowo nalowo isabelo esithile, yilowo nalowo makahambe njengoba uNkulunkulu embizile. + Ngakho nginikeza wonke amabandla lesi siqondiso. 18  Ingabe ukhona owabizwa esokile? + Makahlale enjalo. Ingabe ukhona obizwe engasokile? Makangasoki. + 19  Ukusoka akusho lutho, nokungasoki akusho lutho; + ukugcinwa kwemiyalo kaNkulunkulu yikho okusho utho. + 20  Noma isiphi isimo umuntu abizwa ekuso, makahlale kuso. + 21  Ingabe wabizwa uyisigqila? Makungakukhathazi lokho; + kodwa uma ungase ukwazi ukukhululeka, libambe lelo thuba. 22  Ngoba umuntu owabizwa eNkosini eyisigqila ungokhululiwe weNkosi; + ngokufanayo nalowo owabizwa engokhululekile uyisigqila sikaKristu. 23  Nathengwa ngentengo; + yekani ukuba yizigqila zabantu. 24  Noma yisiphi isimo umuntu abizwa ekuso, bazalwane, makahlale ekuso phambi kukaNkulunkulu. 25  Ngokuphathelene nabayizintombi,* anginamyalo ovela eNkosini, kodwa ngiveza umbono wami + njengomuntu iNkosi eyambonisa isihe ukuze ngibe othembekile. 26  Ngakho-ke ngicabanga ukuthi kuhle ngomuntu ukuba aqhubeke enjengoba enjalo ngenxa yobunzima obukhona manje. 27  Ingabe uboshelwe kumfazi? Yeka ukufuna ukukhululwa. + Ingabe ukhululekile kumfazi? Yeka ukufuna umfazi. 28  Kodwa ngisho noma ungashada, uyobe awenzi sono. Futhi uma umuntu oyintombi eshada, uyobe akenzi sono. Nokho, labo abashadayo bayoba nosizi enyameni yabo. Kodwa mina ngizama ukuniphephisa. 29  Ngaphezu kwalokho, ngiyakusho lokhu bazalwane, ukuthi isikhathi esesisele sinciphile. + Kusukela manje, labo abanabafazi mababe njengokungathi abanabo, 30  nalabo abakhalayo babe njengalabo abangakhali, nalabo abajabulayo babe njengalabo abangajabuli, nalabo abathenga izinto babe njengalabo abangenazo lezo zinto, 31  nalabo abasebenzisa izwe babe njengalabo abangalisebenzisi ngokugcwele; ngoba isimo saleli zwe siyashintsha. 32  Ngempela, ngifuna ukuba ningakhathazwa yilutho. Indoda engashadile ikhathazeka ngezinto zeNkosi, ukuthi ingakuthola kanjani ukwamukelwa yiNkosi. 33  Kodwa indoda eshadile ikhathazeka ngezinto zezwe, + ukuthi ingakuthola kanjani ukwamukelwa umkayo, 34  futhi ihlukene phakathi. Ngaphezu kwalokho, owesifazane ongashadile, kanye noyintombi, ukhathazeka ngezinto zeNkosi, + ukuze abe ngcwele kokubili emzimbeni wakhe nasemoyeni wakhe. Nokho, owesifazane oshadile ukhathazeka ngezinto zezwe, ukuthi angakuthola kanjani ukwamukelwa umyeni wakhe. 35  Kodwa lokhu ngikusho ukuze kuzuze nina, hhayi ukuze nginibekele imingcele, kodwa ukuze nginenze nenze okufanele nokuba nizinikele njalo eNkosini ngaphandle kokuphazamiseka. 36  Kodwa uma umuntu ecabanga ukuthi uziphatha ngokungafanele ngokuhlala engashadile,* futhi sekudlule ukuqhuma kobusha, nakhu okufanele kwenzeke: Makenze lokho akufunayo; akoni. Mabashade. + 37  Kodwa uma umuntu anelisekile enhliziyweni yakhe* futhi engenaso isidingo, kodwa ekwazi ukuzithiba futhi enze lesi sinqumo enhliziyweni yakhe, sokuba ahlale engashadile,* uyokwenza kahle. + 38  Ngakho, nalowo oshadayo* wenza kahle, kodwa lowo ongashadi uyokwenza kangcono. + 39  Umfazi uboshiwe uma nje umyeni wakhe esaphila. + Kodwa uma kungenzeka umyeni wakhe ashone, ukhululekile ukuba ashade nanoma ubani amfunayo, kuphela eNkosini. + 40  Kodwa ngokombono wami, ujabula nakakhulu uma ehlala enjengoba enjalo; futhi ngokuqinisekile ngicabanga ukuthi nami nginomoya kaNkulunkulu.

Imibhalo yaphansi

Okuwukuthi, ingalali.
Igama lesiGreki elisebuningini elithi por·neiʹa. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Noma, “ukuba kuhlukanwe.”
Noma, “nalabo abangakaze bashade.”
Noma, “ngokuqondene nobumsulwa bakhe.”
Noma, “ekwazi ukulawula izifiso zakhe.”
Noma, “agcine ubumsulwa bakhe.”
Noma, “onikela ngobumsulwa bakhe emshadweni.”