Eyokuqala KwabaseKorinte 6:1-20

  • Ukumangalelana phakathi kwabazalwane abangamaKristu (1-8)

  • Labo abangeke balizuze ifa loMbuso (9-11)

  • Khazimulisani uNkulunkulu emzimbeni wenu (12-20)

    • “Balekelani ukuziphatha kabi ngokocansi!” (18)

6  Ingabe ukhona kini oxabene nomunye + ongalokotha aye enkantolo phambi kwabantu abangalungile, angayi phambi kwabangcwele?  Noma anazi yini ukuthi abangcwele bayokwahlulela izwe? + Uma izwe liyokwahlulelwa yini, ingabe anifaneleki ukuqula izindaba ezincane kakhulu?  Anazi yini ukuthi siyokwahlulela izingelosi? + Kungani-ke singenakwahlulela izindaba zalokhu kuphila?  Uma ninazo izindaba zalokhu kuphila okumelwe ziqulwe, + ingabe ngamadoda abukelwa phansi ebandleni eniwabeka ukuba abe abahluleli?  Ngikhuluma ukuze nginibangele amahloni. Akekho noyedwa yini ohlakaniphile phakathi kwenu okwazi ukwahlulela phakathi kwabafowabo?  Kunalokho umuntu uyisa umfowabo enkantolo, phambi kwabangewona amakholwa nokwenza!  Ngempela, nisuke seninqotshiwe kakade uma nimangalelana. Kunalokho, kungani ningavumi ukuba noniwe? + Kungani ningavumi ukuba niphanjwe?  Esikhundleni salokho, niyona futhi niphambe, nenze lokho kubafowenu nokwenza!  Anazi yini ukuthi abantu abangalungile ngeke balizuze ifa loMbuso kaNkulunkulu? + Ningadukiswa.* Labo abaziphatha kabi ngokocansi, *+ abakhonza izithombe, + iziphingi, + abantu abenza izenzo zobutabane, + amadoda alala namadoda, + 10  amasela, abantu abahahayo, + izidakwa, + abathuka inhlamba,* nabaphangi ngeke balizuze ifa loMbuso kaNkulunkulu. + 11  Kodwa nokho yilokho abanye kini ababeyikho. Kodwa seniye nagezwa nahlanzeka; + seniye nangcweliswa; + sekuthiwe nilungile + egameni leNkosi uJesu Kristu nangomoya kaNkulunkulu wethu. 12  Zonke izinto zingokomthetho* kimi, kodwa akuzona zonke izinto ezisizayo. + Zonke izinto zingokomthetho kimi, kodwa ngeke ngivume ukuba noma yini ingilawule. 13  Ukudla okwesisu, nesisu esokudla, kodwa uNkulunkulu uyokwenza kokubili kube yize. + Umzimba awuwona owokuziphatha kabi ngokocansi,* kodwa oweNkosi, + neNkosi eyomzimba. 14  Kodwa uNkulunkulu wavusa iNkosi + futhi uzosivusa nathi ekufeni + ngamandla akhe. + 15  Anazi yini ukuthi imizimba yenu ingamalungu kaKristu? + Ingabe kufanele ngithathe amalungu kaKristu ngiwahlanganise namalungu esifebe? Lutho neze! 16  Anazi yini ukuthi noma ubani ohlanganiswe nesifebe, umzimba munye naso? Ngoba, “laba ababili,” kusho yena, “bayoba nyamanye.” + 17  Kodwa noma ubani ohlanganiswe neNkosi munye nayo emoyeni. + 18  Balekelani ukuziphatha kabi ngokocansi! *+ Zonke ezinye izono umuntu angase azenze zingaphandle komzimba wakhe, kodwa noma ubani oziphatha kabi ngokocansi wona owakhe umzimba. + 19  Anazi yini ukuthi umzimba wenu uyithempeli + lomoya ongcwele ongaphakathi kini, eniwuthole kuNkulunkulu? + Nokuthi anibona abenu, + 20  ngoba nathengwa ngentengo. + Khazimulisani uNkulunkulu + emzimbeni wenu + ngazo zonke izindlela.

Imibhalo yaphansi

Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama, “Ukuziphatha kabi ngokocansi.”
Noma, “Ningakhohliswa.”
Noma, “abahlukumeza ngamazwi.”
Noma, “zivumelekile.”
NgesiGreki, i-por·neiʹa. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
NgesiGreki, i-por·neiʹa. Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.