Eyokuqala KwabaseKorinte 4:1-21

  • Abaphathi kufanele bathembeke (1-5)

  • Ukuthobeka kwezikhonzi ezingamaKristu (6-13)

    • “Ungeqeli ngale kwezinto ezilotshiwe” (6)

    • AmaKristu awumbukwane wasenkundleni yemidlalo (9)

  • UPawulu unakekela izingane zakhe ezingokomoya (14-21)

4  Umuntu kufanele asibheke njengezikhonzi zikaKristu nabaphathi bezimfihlo ezingcwele zikaNkulunkulu. +  Ngenxa yalokho, okulindelekile kubaphathi ukuthi batholakale bethembekile.  Kuyinto engabalulekile kangako kimi ukuthi ngihlolwe yinina noma yinkantolo yabantu.* Empeleni, kwamina angizihloli.  Ngokwazi kwami akukho okubi engikwenzile. Kodwa lokho akufakazeli ukuthi ngilungile; ongihlolayo uJehova. *+  Ngakho, ningahluleli + lutho ngaphambi kwesikhathi esifanele, kuze kufike iNkosi. Iyoletha izinto ezifihlekile zobumnyama ekukhanyeni futhi yenze izinhloso zenhliziyo zaziwe, khona-ke yilowo nalowo uyothola udumo lwakhe luvela kuNkulunkulu. +  Manje bazalwane, ngikhulume lezi zinto ngisebenzisa igama lami nelika-Apholo + ukuze kuzuze nina, ukuze nifunde lo mthetho ngokuqondene nathi: “Ungeqeli ngale kwezinto ezilotshiwe,” ukuze ningakhukhumali niqhoshe, + nibheka omunye njengongcono kunomunye.  Ngoba ubani okwenza uhluke komunye? Yini onayo ongazange uyamukele? + Uma ngempela uyamukele, kungani uziqhayisa njengokungathi awuzange uyamukele?  Nina senanelisekile kakade? Senicebile kakade? Seniqalile yini ukubusa njengamakhosi + ngaphandle kwethu? Ngempela ngifisa sengathi ngabe seniqalile ukubusa njengamakhosi, ukuze nathi sibuse njengamakhosi kanye nani. +  Ngoba kimi kubonakala sengathi uNkulunkulu ubeke thina baphostoli ekugcineni embukisweni njengabantu abanikwe isahlulelo sokufa, + ngenxa yokuthi siye saba umbukwane wasenkundleni yemidlalo ezweni, + nasezingelosini, nakubantu. 10  Thina siyiziwula + ngenxa kaKristu, kodwa nina ninokuqonda kuKristu; thina sibuthakathaka, kodwa nina ninamandla; nina niyahlonishwa, kodwa thina sisehlazweni. 11  Kuze kube yilo kanye leli hora siyaqhubeka silamba + futhi soma, + siswela okokugqoka,* sishaywa, *+ singenamakhaya 12  futhi sikhandleka, sisebenza ngezandla zethu. + Lapho sithukwa, siyabusisa; + lapho sishushiswa, sikhuthazela ngesineke; + 13  lapho sinyundelwa, siphendula ngomoya ozolile; *+ sesinjengezibi* zezwe, imfucumfucu yazo zonke izinto, kuze kube manje. 14  Lezi zinto angizibhaleli ukuba nginibangele amahloni, kodwa ukuba nginiyale njengabantwana bami abathandekayo. 15  Ngoba nakuba ningase nibe nabanakekeli* abangu-10 000 kuKristu, ngokuqinisekile aninabo obaba abaningi; ngoba kuKristu Jesu sengiwuyihlo ngezindaba ezinhle. + 16  Ngakho ngiyanincenga, yibani abalingisi bami. + 17  Yingakho ngithumela uThimothewu kini, ngoba ungumntanami othandekayo nothembekile eNkosini. Uzonikhumbuza izindlela zami ngokuphathelene noKristu Jesu, + njengoba nje ngifundisa kuyo yonke indawo kuwo wonke amabandla. 18  Abanye bakhukhumele bayaqhosha, njengokungathi angizi kini. 19  Kodwa ngizoza kini ngokushesha, uma uJehova* ethanda, futhi ngizowazi amandla alabo abakhukhumele abaqhoshayo, hhayi inkulumo yabo. 20  Ngoba uMbuso kaNkulunkulu awuboniswa ngenkulumo, kodwa uboniswa ngamandla kaNkulunkulu. 21  Yini eniyincamelayo? Ingabe kufanele ngize kini nenduku, + noma nothando nobumnene bomoya?

Imibhalo yaphansi

Noma, “yinkantolo.”
Noma, “sidukluzwa.”
NgesiGreki, “sihamba-ze.”
NgesiGreki, “siyancenga.”
Noma, “njengodoti.”
Noma, “nabafundisi.”