Eyokuqala KwabaseKorinte 3:1-23

  • AbaseKorinte basalandela izifiso zenyama (1-4)

  • UNkulunkulu uyakhulisa (5-9)

    • Izisebenzi ezikanye noNkulunkulu (9)

  • Yakhani ngezinto ezingashi (10-15)

  • Niyithempeli likaNkulunkulu (16, 17)

  • Ukuhlakanipha kwezwe kuwubuwula kuNkulunkulu (18-23)

3  Ngakho bafowethu, angikwazanga ukukhuluma nani njengokungathi ngikhuluma nabantu abaqondiswa umoya kaNkulunkulu, + kodwa njengabantu abalandela izifiso zenyama, njengezinsana + kuKristu.  Nganondla ngobisi, hhayi ngokudla okuqinile, ngoba naningakaqini ngokwanele. Eqinisweni, namanje anikaqini ngokwanele, +  ngoba nisengabantu abalandela izifiso zenyama. + Ngoba njengoba kukhona umhawu nombango phakathi kwenu, anibona yini abalandela izifiso zenyama + futhi anihambi yini njengoba kuhamba abantu?  Ngoba uma omunye ethi, “Mina ngingokaPawulu,” kodwa omunye athi, “Mina ngingoka-Apholo,” + anenzi yini njengabantu abavamile?  Ungubani-ke u-Apholo? Ungubani uPawulu? Yizikhonzi + enaba amakholwa ngazo, njengoba nje iNkosi yanikeza umuntu ngamunye.  Mina ngatshala, + u-Apholo wanisela, + kodwa uNkulunkulu waqhubeka ekhulisa,  ngakho lowo otshalayo akalutho nalowo oniselayo akalutho, kodwa uNkulunkulu okhulisayo nguye owutho. +  Lowo otshalayo nalowo oniselayo bamunye,* kodwa umuntu ngamunye uyokwamukela umvuzo wakhe ngokomsebenzi wakhe. +  Ngoba siyizisebenzi ezikanye noNkulunkulu. Nina niyinsimu kaNkulunkulu elinywayo, isakhiwo sikaNkulunkulu. + 10  Ngokomusa omkhulu kaNkulunkulu engaphiwa wona, ngabeka isisekelo + njengomakhi ohlakaniphile oyingcweti,* kodwa omunye umuntu wakhela phezu kwaso. Kodwa yilowo nalowo makaqhubeke ebheka indlela akhela ngayo phezu kwaso. 11  Ngoba akekho ongabeka esinye isisekelo ngaphandle kwaleso esibekiwe, esinguJesu Kristu. + 12  Uma umuntu akhela phezu kwalesi sisekelo igolide, isiliva, amatshe ayigugu, ukhuni, utshani obomisiwe noma izinhlanga, 13  umsebenzi womuntu ngamunye uyovezwa ngokwalokho oyikho,* ngoba usuku luyowuveza, ngoba uyokwambulwa ngomlilo, + umlilo uyobonisa ukuthi umsebenzi womuntu ngamunye uluhlobo luni. 14  Uma umsebenzi womuntu awakhele phezu kwaso usala, uyothola umvuzo; 15  uma umsebenzi womuntu usha, uyolahlekelwa, kodwa yena uyosindiswa; nokho uma kunjalo, kuyoba njengokungathi udabule emlilweni. 16  Anazi yini ukuthi nina niyithempeli likaNkulunkulu, + nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini? + 17  Uma umuntu ebhidliza ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyombhubhisa; ngoba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, futhi nina niyilelo thempeli. + 18  Makungabikho muntu ozikhohlisayo: Uma othile phakathi kwenu ecabanga ukuthi uhlakaniphile kuleli zwe,* makabe yisiwula, ukuze ahlakaniphe. 19  Ngoba ukuhlakanipha kwaleli zwe kuwubuwula kuNkulunkulu, ngoba kulotshiwe ukuthi: “Ubamba abahlakaniphile ebuqilini babo.” + 20  Nokuthi futhi: “UJehova* uyazi ukuthi imicabango yabantu abahlakaniphile iyize.” + 21  Ngakho makungabikho muntu oziqhayisa ngabantu; ngoba zonke izinto zingezenu, 22  kungakhathaliseki ukuthi uPawulu noma u-Apholo noma uKhefase *+ noma yizwe noma ukuphila noma ukufa noma izinto ezikhona manje noma izinto ezizayo, zonke izinto zingezenu; 23  nina ningabakaKristu; + uKristu yena ungokaNkulunkulu.

Imibhalo yaphansi

Noma, “banomgomo owodwa.”
Noma, “njengomqondisi wemisebenzi ohlakaniphile.”
NgesiGreki, “uyobonakala.”
Noma, “kulesi simiso sezinto.” Bheka uHlu Lwezincazelo Zamagama.
Obuye abizwe ngokuthi uPetru.