Eyokuqala KwabaseKorinte 15:1-58

  • Ukuvuswa kukaKristu (1-11)

  • Uvuko isisekelo sokholo (12-19)

  • Uvuko lukaKristu luyisiqinisekiso (20-34)

  • Umzimba wenyama, umzimba womoya (35-49)

  • Ukungafi nokungonakali (50-57)

  • Okuningi eningakwenza emsebenzini weNkosi (58)

15  Manje bazalwane nginikhumbuza ngezindaba ezinhle engazimemezela kini, + enazamukela nani futhi enimi niqinile kuzo.  Ngazo niphinde nisindiswe uma nizibambe naziqinisa izindaba ezinhle engazimemezela kini, ngaphandle uma naba amakholwa ngokungenanjongo.  Ngoba phakathi kwezinto zokuqala engazidlulisela kini yilokho nami engakwamukela, ukuthi ngokwemiBhalo uKristu wafela izono zethu; +  nokuthi wangcwatshwa, + yebo, ukuthi ngokwemiBhalo wavuswa + ngosuku lwesithathu; +  nokuthi wabonakala kuKhefase, *+ kwase kuba kwabayiShumi Nambili. *+  Ngemva kwalokho wabonakala kubazalwane abangaphezu kuka-500 ngesikhathi esisodwa, + abaningi kubo basekanye nathi, nakuba abanye sebashona.  Ngemva kwalokho wabonakala kuJakobe, + kwase kuba kubo bonke abaphostoli. +  Kodwa ekugcineni kwabo bonke wabonakala nakimi + njengokungathi kozelwe ngaphambi kwesikhathi.  Ngoba ngingomncane kunabo bonke abaphostoli, angifaneleki ukubizwa ngomphostoli, ngenxa yokuthi ngashushisa ibandla likaNkulunkulu. + 10  Kodwa ngomusa omkhulu kaNkulunkulu ngiyilokhu engiyikho. Umusa wakhe omkhulu kimi awuzange ube yize, kodwa ngashikashikeka ukubadlula bonke; nokho kwakungemina, kodwa kwakuwumusa omkhulu kaNkulunkulu okimi. 11  Ngakho, kungakhathaliseki ukuthi yimi noma yibo, thina sishumayela kanjena, nani nakholwa kanjena. 12  Uma kushunyayelwa ngokuthi uKristu uvusiwe kwabafile, + basho kanjani abanye phakathi kwenu ukuthi alukho uvuko lwabafile? 13  Uma ngempela lungekho uvuko lwabafile, kusho ukuthi noKristu akavusiwe. 14  Kodwa uma uKristu engavusiwe, ukushumayela kwethu ngokuqinisekile kuyize, nokholo lwenu luyize. 15  Ngaphezu kwalokho, sitholakala singofakazi bakaNkulunkulu bamanga, + ngoba sinikeze ubufakazi ngoNkulunkulu lapho sithi wamvusa uKristu, + lowo angamvusanga uma ngempela abafile bengeke bavuswe. 16  Ngoba uma abafile bengeke bavuswe, noKristu akazange avuswe. 17  Ngaphezu kwalokho, uma uKristu engavuswanga, ukholo lwenu alunamsebenzi; niqhubeka nisezonweni zenu. + 18  Nalabo asebafa bemunye noKristu ngeke baphinde babe khona. + 19  Uma siye sathembela kuKristu kulokhu kuphila kuphela, singabokudatshukelwa kunabo bonke abantu. 20  Kodwa manje uKristu usevusiwe kwabafile, ulibo lwalabo asebafa. + 21  Ngoba njengoba ukufa kweza ngomuntu, + novuko lwabafile luza ngomuntu. + 22  Ngoba njengoba nje bonke befa ku-Adamu, + kanjalo nakuKristu bonke bayokwenziwa baphile. + 23  Kodwa yilowo nalowo esigabeni sakhe: UKristu ulibo, + kamuva kube yilabo abangabakaKristu phakathi nokuba khona kwakhe. + 24  Ngemva kwalokho, kube ukuphela, lapho enikela uMbuso kuNkulunkulu wakhe noYise, lapho esebenze ize bonke ohulumeni nalo lonke igunya namandla. + 25  Ngoba kumelwe abuse njengenkosi kuze kube yilapho uNkulunkulu esebeke zonke izitha ngaphansi kwezinyawo zakhe. + 26  Isitha sokugcina, ukufa, kuzokwenziwa ize. + 27  Ngoba uNkulunkulu “wabeka zonke izinto ngaphansi kwezinyawo zakhe.” + Kodwa uma ethi ‘zonke izinto zibekwe ngaphansi,’ + kusobala ukuthi lokhu akuhlanganisi Lowo owabeka zonke izinto ngaphansi kwakhe. + 28  Kodwa lapho zonke izinto sezibekwe ngaphansi kwakhe, khona-ke neNdodana ngokwayo iyozithoba kuLowo owabeka zonke izinto ngaphansi kwayo, + ukuze uNkulunkulu abe yikho konke kuwo wonke umuntu. + 29  Uma kungenjalo, bayokwenzenjani labo ababhapathizwa ngenjongo yokuba abafile? + Uma abafile bengeke bavuswe nhlobo, pho kungani bebhapathizwa ngenjongo yokuba abafile? 30  Kungani futhi sisengozini mahora onke? *+ 31  Nsuku zonke ngibhekana nokufa. Lokhu kuqiniseke njengenjabulo enginayo ngani, bazalwane, kuKristu Jesu iNkosi yethu. 32  Uma njengabanye abantu,* ngiye ngalwa nezilo zasendle e-Efesu, + kunabuhle buni kimi? Uma abafile bengeke bavuswe, “masidle siphuze, ngoba kusasa sizofa.” + 33  Ningadukiswa. Ukuzihlanganisa nababi konakalisa imikhuba emihle. *+ 34  Sangulukani ngendlela elungile, ningasenzi isono, ngoba abanye abanalwazi ngoNkulunkulu. Ngikhuluma ukuze nginibangele amahloni. 35  Noma kunjalo, omunye uzothi: “Abafile bayovuswa kanjani? Yebo, beza benaluphi uhlobo lomzimba?” + 36  Wena muntu ongenangqondo! Lokho okuhlwanyelayo akwenziwa kuphile ngaphandle kokuba kufe kuqala. 37  Mayelana nalokho okuhlwanyelayo, awuhlwanyeli umzimba ozokhula, kodwa uhlamvu olungenalutho nje, kungase kube olukakolweni noma olwanoma iyiphi enye imbewu; 38  kodwa uNkulunkulu ulunika umzimba njengoba nje ethandile, nembewu ngayinye uyinika umzimba wayo. 39  Yonke inyama ayifani, kodwa kukhona eyabantu, kukhona nenye inyama yezinkomo, nenye inyama yezinyoni, nenye yezinhlanzi. 40  Kukhona imizimba yasezulwini + nemizimba yasemhlabeni; + kodwa inkazimulo yemizimba yasezulwini ingolunye uhlobo, neyemizimba yasemhlabeni ingeyohlobo oluhlukile. 41  Inkazimulo yelanga ingolunye uhlobo, nenkazimulo yenyanga ingolunye, + nenkazimulo yezinkanyezi ingolunye; eqinisweni, inkanyezi iyahluka kwenye inkanyezi ngenkazimulo. 42  Lunjalo novuko lwabafile. Kuhlwanyelwa kunokonakala; kuvuswa kunokungonakali. + 43  Kuhlwanyelwa kusehlazweni; kuvuselwa enkazimulweni. + Kuhlwanyelwa kubuthakathaka; kuvuswa kunamandla. + 44  Kuhlwanyelwa kuwumzimba wenyama; kuvuswa kuwumzimba womoya. Uma ukhona umzimba wenyama, ukhona nowomoya. 45  Kulotshwe kanje: “Indoda yokuqala u-Adamu yaba umuntu* ophilayo.” + U-Adamu wokugcina waba umoya onika ukuphila. + 46  Noma kunjalo, okungokomoya akukona okokuqala. Okungokwenyama yikona okokuqala, kamuva kube okungokomoya. 47  Umuntu wokuqala uvela emhlabeni futhi wenziwe ngothuli; + umuntu wesibili uvela ezulwini. + 48  Abantu basemhlabeni banjengalowo uNkulunkulu amenza ngothuli. Abangabasezulwini bona banjengalowo owavela ezulwini. + 49  Njengoba nje siye saba nomfanekiso walowo owenziwe ngothuli, + siyoba nawo nomfanekiso walowo ongowasezulwini. + 50  Kodwa nginitshela lokhu, bazalwane, ukuthi inyama negazi akukwazi ukuzuza ifa loMbuso kaNkulunkulu, nokonakala akukwazi ukuzuza ifa lokungonakali. 51  Bhekani! Nginitshela imfihlo engcwele: Ngeke sife sonke, kodwa sonke siyoshintshwa, + 52  ngomzuzwana, ngokuphazima kweso, phakathi necilongo lokugcina. Ngoba icilongo liyokhala, + abafile bayovuswa benokungonakali, futhi thina siyoshintshwa. 53  Ngoba lokhu okonakalayo kumelwe kugqoke ukungonakali, + nalokhu okufayo kumelwe kugqoke ukungafi. + 54  Kodwa lapho lokhu okonakalayo kugqoka ukungonakali nalokhu okufayo kugqoka ukungafi, kuyokwenzeka izwi elilotshiwe elithi: “Ukufa kugwinyiwe kuze kube phakade.” + 55  “Kufa, kuphi ukunqoba kwakho? Kufa, luphi udosi lwakho?” + 56  Udosi oluveza ukufa yisono, + amandla esono uMthetho. *+ 57  Kodwa sibonga uNkulunkulu, ngoba usinikeza ukunqoba ngeNkosi yethu uJesu Kristu! + 58  Ngakho, bazalwane abathandekayo, yibani abagxilile, + abangenakunyakaziswa, ngaso sonke isikhathi ninokuningi eningakwenza + emsebenzini weNkosi, nazi ukuthi umshikashika wenu awulona ize + eNkosini.

Imibhalo yaphansi

Obuye abizwe ngokuthi uPetru.
Okuwukuthi, abaphostoli abangu-12.
Noma, “ngaso sonke isikhathi.”
Noma kungaba, “ngokombono womuntu.”
Noma, “isimilo.”
Noma, “umphefumulo.”
Noma, “uMthetho unikeza isono amandla.”