Eyokuqala KaJohane 3:1-24

  • Singabantwana bakaNkulunkulu (1-3)

  • Abantwana bakaNkulunkulu nabakaDeveli (4-12)

    • UJesu uzobhidliza imisebenzi kaDeveli (8)

  • Thandanani (13-18)

  • UNkulunkulu mkhulu kunezinhliziyo zethu (19-24)

3  Bonani ukuthi luhlobo luni lothando uBaba asinike lona, + ukuba sibizwe ngokuthi singabantwana bakaNkulunkulu! + Futhi yilokho esiyikho. Yingakho izwe lingasazi + ngoba alimazanga yena. +  Bathandekayo, manje sesingabantwana bakaNkulunkulu, + kodwa okwamanje akukabonakaliswa lokho esiyoba yikho. + Siyazi ukuthi lapho ebonakaliswa siyoba njengaye, ngoba siyombona enjengoba nje enjalo.  Wonke umuntu othembela kuye uyazihlanza + njengoba nje nalowo ehlanzekile.  Wonke umuntu owenza isono weqa umthetho, isono siwukweqa umthetho.  Niyazi nokuthi wabonakaliswa ukuze asuse izono zethu, + futhi asikho isono kuye.  Wonke umuntu ohlala emunye naye akasenzi isono; + akekho owenza isono ombonile noma omaziyo.  Bantwanyana, maningadukiswa muntu; lowo owenza ukulunga ulungile, njengoba nje nalowo elungile.  Lowo owenza isono uvela kuDeveli, ngoba uDeveli ubelokhu ona kusukela ekuqaleni. *+ INdodana kaNkulunkulu yabonakaliswa ngenxa yale njongo, ukuzobhidliza* imisebenzi kaDeveli. +  Wonke umuntu ozelwe uNkulunkulu akasenzi isono, + ngoba imbewu* yaKhe ihlala kulowo muntu, futhi akakwazi ukwenza isono, ngoba uzelwe uNkulunkulu. + 10  Abantwana bakaNkulunkulu nabantwana bakaDeveli babonakala ngalokhu: Noma ubani ongakwenzi ukulunga nalowo ongamthandi umfowabo akaveli kuNkulunkulu. + 11  Ngoba yilo umyalezo eniwuzwile kusukela ekuqaleni, ukuthi kufanele sithandane; + 12  singafani noKhayini, owayevela komubi futhi wabulala umfowabo. + Wambulalelani? Ngoba imisebenzi yakhe yayimibi, + kodwa eyomfowabo ilungile. + 13  Bafowethu, kunganimangazi ukuthi izwe liyanizonda. + 14  Siyazi ukuthi sidlulile ekufeni saya ekuphileni, + ngoba siyabathanda abafowethu. + Lowo ongenalo uthando uhlala esekufeni. + 15  Wonke umuntu ozonda umfowabo ungumbulali, + futhi niyazi ukuthi akukho mbulali onokuphila okuphakade okuhlezi kuye. + 16  Siye salwazi ngalokhu uthando, ngoba lowo wanikela ngokuphila* kwakhe ngenxa yethu, + nathi singaphansi kwesibopho sokunikela ngokuphila* kwethu ngenxa yabafowethu. + 17  Kodwa noma ubani onezinto zaleli zwe zokusekela ukuphila futhi abone umfowabo eswele nokho angambonisi ububele, uthando lukaNkulunkulu luhlala ngayiphi indlela kuye? + 18  Bantwanyana, kufanele sithande, hhayi ngezwi noma ngomlomo, + kodwa ngesenzo + nangeqiniso. + 19  Ngalokhu siyokwazi ukuthi sivela eqinisweni, futhi siyoqinisekisa* izinhliziyo zethu phambi kwakhe 20  ngokuqondene nanoma yini inhliziyo yethu engase isilahle kuyo, ngoba uNkulunkulu mkhulu kunezinhliziyo zethu futhi wazi zonke izinto. + 21  Bathandekayo, uma izinhliziyo zethu zingasilahli, sinenkululeko yokukhuluma noNkulunkulu; + 22  futhi noma yini esiyicelayo siyayamukela kuye, + ngoba sigcina imiyalo yakhe futhi senza okumjabulisayo. 23  Ngempela, yilo umyalo wakhe: ukuba sibe nokholo egameni leNdodana yakhe uJesu Kristu + futhi sithandane, + njengoba nje asinika umyalo. 24  Ngaphezu kwalokho, lowo ogcina imiyalo yakhe uhlala emunye naye, naye emunye nalowo muntu. + Ngenxa yomoya asinika wona, siyazi ukuthi uhlala emunye nathi. +

Imibhalo yaphansi

Noma, “ukuzobhubhisa.”
Noma, “lapho eqala.”
Okuwukuthi, imbewu ekwazi ukuthela izithelo.
Noma, “ngomphefumulo.”
Noma, “ngemiphefumulo.”
Noma, “siyonxenxa.”