Eyokuqala YeziKronike 7:1-40

  • Inzalo ka-Isakare (1-5), kaBhenjamini (6-12), kaNafetali (13), kaManase (14-19), ka-Efrayimi (20-29), neka-Asheri (30-40)

7  Amadodana ka-Isakare kwakunguThola, uPhuwa, uJashubi noShimroni +—ayemane.  Amadodana kaThola kwakungu-Uzi, uRefaya, uJeriyeli, uJahimayi, u-Ibhisamu noShemuweli, izinhloko zemindeni yoyise. KuThola kwavela amaqhawe anamandla, isibalo sawo ezinsukwini zikaDavide sasingu-22 600.  Inzalo* ka-Uzi kwakungu-Izrahiya, amadodana ka-Izrahiya: uMikayeli, u-Obadiya, uJoweli no-Ishiyahu—bobahlanu babeyizinduna.*  Ngokozalo lwabo, ngokwemindeni yoyise, babenamasosha angu-36 000 ebuthweni labo lempi ngoba babenabafazi abaningi namadodana amaningi.  Abafowabo bayo yonke imindeni yakwa-Isakare babengamaqhawe anamandla, ayengu-87 000 ngokwalokho okusezinhlwini zozalo. +  Amadodana kaBhenjamini + kwakunguBhela, + uBhekeri + noJediyayeli +—ayemathathu.  Amadodana kaBhela kwakungu-Eziboni, u-Uzi, u-Uziyeli, uJerimoti no-Irayi—ayemahlanu—izinhloko zemindeni yoyise, amaqhawe anamandla, ayengu-22 034 ayesohlwini lwawo lozalo. +  Amadodana kaBhekeri kwakunguZemira, uJowashi, u-Eliyezeri, u-Eliyohenayi, u-Omri, uJeremoti, u-Abhiya, u-Anathoti no-Alemeti—wonke lawa kwakungamadodana kaBhekeri.  Amaqhawe anamandla abhaliswa ngokohlu lozalo lwawo ngokuphathelene nezinhloko zemindeni yoyise ayengu-20 200. 10  Indodana* kaJediyayeli + kwakunguBhilihani, amadodana kaBhilihani kunguJewushi, uBhenjamini, u-Ehudi, uKhenahana, uZethani, uTharishishi no-Ahishahari. 11  Wonke lawa kwakungamadodana kaJediyayeli, ngokwezinhloko zokhokho bawo, amaqhawe anamandla angu-17 200, alungele ukuya empini. 12  UShuphimi noHuphimi babengamadodana ka-Iri; + amaHushimi ayengamadodana ka-Aheri. 13  Amadodana kaNafetali + kwakunguJahiziyeli, uGuni, uJezeri noShalumi—inzalo* kaBhiliha. + 14  Indodana* kaManase + kwakungu-Asiriyeli, amzalelwa isancinza sakhe esingumSiriya. (Sazala uMakiri + uyise kaGileyadi. 15  UMakiri wathathela uHuphimi noShuphimi abafazi, igama likadadewabo kwakunguMahakha.) Igama leyesibili kwakunguZelofehadi, + kodwa uZelofehadi wayenamadodakazi. + 16  UMahakha, umkaMakiri, wazala indodana wayiqamba ngokuthi uPhereshi; igama lomfowabo kwakunguShereshi; amadodana akhe kwakungu-Ulamu noRekemi. 17  Indodana* ka-Ulamu kwakunguBedani. Lawa kwakungamadodana kaGileyadi, oyindodana kaMakiri, oyindodana kaManase. 18  Udadewabo kwakunguHamoleketi. Wazala u-Ishihodi, u-Abhiyezeri noMahila. 19  Amadodana kaShemida kwakungu-Ahiyani, uShekemi, uLikihi no-Aniyamu. 20  Indodana ka-Efrayimi + kwakunguShuthela, + uShuthela wazala uBheredi, uBheredi wazala uThahati, uThahati wazala u-Eleyada, u-Eleyada wazala uThahati, 21  uThahati wazala uZabhadi, uZabhadi wazala uShuthela, u-Ezeri no-Eleyadi. Amadoda aseGati + ayezalelwe kulelo zwe ababulala ngoba behla bayothatha imfuyo yawo. 22  U-Efrayimi uyise wawalilela izinsuku eziningi, abafowabo babelokhu beza bezomduduza. 23  Kamuva walala nomkakhe, wakhulelwa wazala indodana. Kodwa wayiqamba ngokuthi uBheriya,* ngoba umkakhe wazala ngesikhathi umndeni wakhe wehlelwe inhlekelele. 24  Indodakazi yakhe kwakunguSheyera, owakha iBheti-horoni Elisezansi + Nelingenhla + ne-Uzeni-sheyera. 25  Kwakukhona noRefa indodana yakhe kanye noReshefi, uReshefi wazala uThela, uThela wazala uThahani, 26  uThahani wazala uLadani, uLadani wazala u-Amihudi, u-Amihudi wazala u-Elishama, 27  u-Elishama wazala uNuni, uNuni wazala uJoshuwa. *+ 28  Ifa lawo nezindawo zawo zokuhlala kwakuyiBhethele + nezindawo ezingaphansi kwalo,* empumalanga kuyiNaharani, entshonalanga kuyiGezeri nezindawo ezingaphansi kwalo neShekemi nezindawo ezingaphansi kwalo kuze kufike e-Aya* nasezindaweni ezingaphansi kwalo; 29  eceleni kwenzalo kaManase kwakuyiBheti-sheyani + nezindawo ezingaphansi kwalo, iThahanaki + nezindawo ezingaphansi kwalo, iMegido + nezindawo ezingaphansi kwalo kanye neDori + nezindawo ezingaphansi kwalo. Inzalo kaJosefa indodana ka-Israyeli yayihlala kulezi zindawo. 30  Amadodana ka-Asheri kwakungu-Imna, u-Ishiva, u-Ishivi noBheriya, + udadewabo kunguSera. + 31  Amadodana kaBheriya kwakunguHebhere noMalikhiyeli, owayenguyise kaBhirizayiti. 32  UHebhere wazala uJafeleti, uShomeri, noHothamu, kanye noShuwa udadewabo. 33  Amadodana kaJafeleti kwakunguPhasaki, uBhimihali no-Ashivati. Lawa kwakungamadodana kaJafeleti. 34  Amadodana kaShemeri* kwakungu-Ahi, uRohiga, uJehubha no-Aramu. 35  Amadodana kaHelemu* umfowabo kwakunguZofa, u-Imna, uSheleshi no-Amali. 36  Amadodana kaZofa kwakunguSuwa, uHarineferi, uShuwali, uBheri, u-Imra, 37  uBhezeri, uHodi, uShama, uShilisha, u-Ithirani noBheyera. 38  Amadodana kaJetheri kwakunguJefune, uPhisipa no-Ara. 39  Amadodana ka-Ula kwakungu-Ara, uHaniyeli noRiziya. 40  Wonke lawa kwakungamadodana ka-Asheri, izinhloko zemindeni yoyise, amaqhawe anamandla akhethiwe, izinhloko zezikhulu; ohlwini lwawo lozalo + ayengu-26 000 amadoda + ayelungele ukuya empini.

Imibhalo yaphansi

NgesiHebheru, “babeyizinhloko.”
NgesiHebheru, “Amadodana.”
NgesiHebheru, “Amadodana.”
NgesiHebheru, “amadodana.”
NgesiHebheru, “Amadodana.”
NgesiHebheru, “Amadodana.”
Incazelo: “Ngenhlekelele.”
Noma, “uJehoshuwa,” okusho ukuthi “UJehova Uyinsindiso.”
Noma kungaba, “eGaza,” nakuba kungelona iGaza eliseFilistiya.
Noma, “ezilizungezile.”
Obizwa nangokuthi uShomeri evesini 32.
Cishe “uHothamu” osevesini 32.