Eyokuqala YeziKronike 26:1-32

  • Izigaba zabalindisango (1-19)

  • Abaphathi bengcebo nezinye izikhulu (20-32)

26  Izigaba zabalindisango + zazimi kanje: kumaKhora, uMeshelemiya + indodana kaKore wamadodana ka-Asafa.  UMeshelemiya wayenamadodana: UZakariya izibulo, uJediyayeli eyesibili, uZebadiya eyesithathu, uJatiniyeli eyesine,  u-Elamu eyesihlanu, uJehohanani eyesithupha, u-Eliyeho-enayi eyesikhombisa.  U-Obede-edomi waba namadodana: UShemaya izibulo, uJehozabhadi eyesibili, uJowa eyesithathu, uSakari eyesine, uNethaneli eyesihlanu,  u-Amiyeli eyesithupha, u-Isakare eyesikhombisa noPhewuletayi eka-8; ngoba uNkulunkulu wayembusisile.  UShemaya indodana yakhe wazalelwa amadodana ayengababusi bomndeni kayise, ngoba ayengamadoda anamandla nekhono lokwenza izinto.  Amadodana kaShemaya: u-Othini, uRefayeli, u-Obede no-Elizabadi; abafowabo u-Elihu noSemakhiya nabo babengamadoda anekhono lokwenza izinto.  Bonke laba babeyinzalo ka-Obede-edomi; bona namadodana abo nabafowabo babengamadoda anekhono lokwenza izinto nakufanelekelayo ukwenza inkonzo, babengu-62 bengabaka-Obede-edomi.  UMeshelemiya + waba namadodana nabafowabo, amadoda angu-18 anekhono lokwenza izinto. 10  UHosa wamadodana kaMerari waba namadodana. UShimri wayeyinhloko, ngoba nakuba ayengelona izibulo, uyise wammisa njengenhloko, 11  uHilikiya wayengowesibili, uThebaliya engowesithathu, uZakariya engowesine. Wonke amadodana nabafowabo bakaHosa babengu-13. 12  Kulezi zigaba zabalindisango, amadoda ayizinhloko ayenemisebenzi njengabafowabo, ukukhonza endlini kaJehova. 13  Ngakho benza inkatho, + imindeni emincane nemikhulu ngokwemindeni yoyise, yenzelwa amasango ahlukahlukene. 14  Inkatho yasempumalanga yadla uShelemiya. UZakariya indodana yakhe, umeluleki onokuqonda, wenzelwa inkatho, inkatho yakhe yaphumela enyakatho. 15  Eka-Obede-edomi yaba seningizimu, amadodana akhe + abelwa izinqolobane. 16  EkaShuphimi noHosa + yaba sentshonalanga, eduze kweSango iShaleketi ngasemgwaqweni omkhulu onyukayo, iqembu lonogada limaqondana neqembu lonogada; 17  empumalanga kwakukhona amaLevi ayisithupha; enyakatho emane usuku ngalunye, eningizimu emane usuku ngalunye; ezinqolobaneni, + engamabili; 18  kuvulandi osentshonalanga, ayemane emgwaqweni omkhulu, + emabili kuvulandi. 19  Lezi kwakuyizigaba zabalindisango zamadodana amaKhora namaMerari. 20  Ngokuqondene namaLevi, u-Ahiya wayengamele ingcebo yendlu kaNkulunkulu weqiniso nengcebo yezinto ezingcwelisiwe. *+ 21  Amadodana kaLadani: amadodana omGereshoni angakaLadani, izinhloko zemindeni yoyise zikaLadani umGereshoni, uJehiyela + 22  namadodana kaJehiyela, uZethamu noJoweli umfowabo. Ayengamele ingcebo yendlu kaJehova. + 23  Kuma-Amramu, ama-Izihari, amaHebroni, ama-Uziyeli, + 24  uShebuweli indodana kaGereshomu indodana kaMose wayengumholi owengamele izinqolobane. 25  Ngokuphathelene nabafowabo, ku-Eliyezeri, + kwakukhona uRehabhiya + indodana yakhe, uJeshaya indodana yakhe, uJoramu indodana yakhe, uZikiri indodana yakhe noShelomoti indodana yakhe. 26  Lo Shelomoti nabafowabo babengamele yonke ingcebo yezinto ezingcwelisiwe, + lezo iNkosi uDavide, + izinhloko zemindeni yoyise, + izinduna zezinkulungwane nezamakhulu nezinduna zebutho, ababezenze zaba ngcwele. 27  Kokuvela ezimpini + nasezintweni eziphangiwe, + babenze izinto zaba ngcwele ukuze indlu kaJehova igcinwe isesimweni esihle; 28  nakho konke lokho uSamuweli umboni wemibono, + uSawule indodana kaKishi, u-Abhineri + indodana kaNeri noJowabe + indodana kaZeruya + ababekwenze kwaba ngcwele. Noma yini umuntu ayeyenze yaba ngcwele yayinakekelwa uShelomiti nabafowabo. 29  Kuma-Izihari, + uKhenaniya namadodana akhe bababelwe umsebenzi ongaphandle kowokuqondisa njengezikhulu nabahluleli + phezu kuka-Israyeli. 30  KumaHebroni, + uHashabiya nabafowabo, amadoda anekhono lokwenza izinto angu-1 700, babengamele ukuqondiswa kuka-Israyeli esifundeni esisentshonalanga yeJordani kuwo wonke umsebenzi kaJehova nasenkonzweni yenkosi. 31  KumaHebroni, uJerija + wayeyinhloko yamaHebroni ngokohlu lozalo lwemindeni yoyise. Ngonyaka ka-40 wobukhosi bukaDavide, + kwafunwa amadoda angamaqhawe nanamandla phakathi kwawo, atholakala eJazeri + eGileyadi. 32  Abafowabo babengamadoda anekhono lokwenza izinto angu-2 700, izinhloko zemindeni yoyise. Ngakho iNkosi uDavide yababela ukuba bengamele abakwaRubeni, abakwaGadi nohhafu wesizwe sakwaManase, kuzo zonke izindaba zikaNkulunkulu weqiniso nezindaba zenkosi.

Imibhalo yaphansi

Noma, “ezinikelwe.”