Eyokuqala YeziKronike 24:1-31

  • UDavide uhlukanisa abapristi babe izigaba ezingu-24 (1-19)

  • Ezinye izabelo zamaLevi (20-31)

24  Nazi izigaba zenzalo ka-Aroni: Amadodana ka-Aroni kwakunguNadabi, u-Abhihu, + u-Eleyazare no-Itamari. +  Nokho, uNadabi no-Abhihu bafa ngaphambi kukayise + futhi babengenawo amadodana; kodwa u-Eleyazare + no-Itamari baqhubeka bengabapristi.  UDavide, kanye noZadoki + emadodaneni ka-Eleyazare no-Ahimeleki emadodaneni ka-Itamari, bawahlukanisa ngezigaba bewahlukanisela izikhundla zenkonzo yawo.  Njengoba amadodana ka-Eleyazare ayenamadoda ayizinhloko amaningi kunamadodana ka-Itamari, bawahlukanisa ngendlela efanele: Amadodana ka-Eleyazare ayenezinhloko zemindeni yoyise ezingu-16, amadodana ka-Itamari wona enezinhloko zemindeni yoyise ezingu-8.  Ngaphezu kwalokho, bawahlukanisa ngenkatho, + kwaba iqembu nelinye iqembu, ngoba kwakunezinduna zendawo engcwele nezinduna zikaNkulunkulu weqiniso ezivela emadodaneni ka-Eleyazare nasemadodaneni ka-Itamari.  UShemaya indodana kaNethaneli unobhala wamaLevi wabe esebhala amagama awo phambi kwenkosi, izikhulu, uZadoki umpristi, + u-Ahimeleki + indodana ka-Abhiyathara + nezinhloko zemindeni yoyise yabapristi neyamaLevi, u-Eleyazare wakhethelwa umndeni owodwa woyise no-Itamari wakhethelwa owodwa.  Inkatho yokuqala yaya kuJehoyaribi; eyesibili kuJedaya,  eyesithathu kuHarimi, eyesine kuSeyorimi,  eyesihlanu kuMalikhiya, eyesithupha kuMijamini, 10  eyesikhombisa kuHakozi, eka-8 ku-Abhiya, + 11  eka-9 kuJeshuwa, eyeshumi kuShekaniya, 12  eka-11 ku-Eliyashibi, eka-12 kuJakimi, 13  eka-13 kuHupha, eka-14 kuJeshebheyabhu, 14  eka-15 kuBhiliga, eka-16 ku-Imeri, 15  eka-17 kuHeziri, eka-18 kuHaphizezi, 16  eka-19 kuPhethahiya, eka-20 kuJehezikeli, 17  eka-21 kuJakini, eka-22 kuGamuli, 18  eka-23 kuDelaya, eka-24 kuMahaziya. 19  Lezi kwakuyizikhundla zenkonzo yawo, + lapho ayengena khona endlini kaJehova ngokwenqubo eyamiswa ukhokho wawo u-Aroni, njengoba nje uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli ayemyalile. 20  KumaLevi ayesele: emadodaneni ka-Amramu + kwakukhona uShubayeli; + emadodaneni kaShubayeli kukhona uJehideya; 21  kuRehabhiya: + emadodaneni kaRehabhiya kukhona u-Ishiyahu inhloko; 22  kuma-Izihari, uShelomoti; + emadodaneni kaShelomoti kukhona uJahati; 23  emadodaneni kaHebroni kukhona uJeriya + inhloko, u-Amariya owesibili, uJahaziyeli owesithathu, uJekameyamu owesine; 24  emadodaneni ka-Uziyeli kukhona uMika; emadodaneni kaMika kukhona uShamiri. 25  Umfowabo kaMika kwakungu-Ishiyahu; emadodaneni ka-Ishiyahu kukhona uZakariya. 26  Amadodana kaMerari + kwakunguMaheli noMushi; emadodaneni kaJahaziya kukhona uBheno. 27  Enzalweni kaMerari: uJahaziya wayenoBheno, uShohamu, uZakuri no-Ibhiri. 28  KuMaheli kukhona u-Eleyazare, owayengenawo amadodana; + 29  kuKishi: emadodaneni kaKishi kukhona uJeramiyeli; 30  amadodana kaMushi kwakunguMaheli, u-Edere noJerimoti. Lawa kwakungamadodana kaLevi ngokwemindeni yoyise. 31  Nawo enza inkatho + njengoba nje kwenza abafowabo amadodana ka-Aroni phambi kweNkosi uDavide, uZadoki, u-Ahimeleki nezinhloko zemindeni yoyise yabapristi neyamaLevi. Ngokuqondene nemindeni yoyise, oyinhloko wayefana nomfowabo omncane.

Imibhalo yaphansi