Eyokuqala YeziKronike 18:1-17

  • Ukunqoba kukaDavide (1-13)

  • Ukuqondisa kukaDavide (14-17)

18  Kamuva, uDavide walwa namaFilisti wawanqoba, wathatha iGati + namadolobha angaphansi kwalo* esandleni samaFilisti. +  Ngemva kwalokho wanqoba uMowabi, + abakwaMowabi baba yizinceku zikaDavide, bakhokha intela. +  UDavide wanqoba uHadadezeri inkosi + yaseZoba + eduze kweHamati + njengoba ayesendleleni eyomisa igunya lakhe eMfuleni i-Ewufrathe. +  UDavide wathumba kuye izinqola ezingu-1 000, abagibeli bamahhashi abangu-7 000 namasosha ahamba ngezinyawo angu-20 000. + UDavide wabe esewanquma imisipha wonke amahhashi ezinqola zempi, washiya angu-100 kuphela. +  Lapho amaSiriya aseDamaseku efika ezosiza uHadadezeri inkosi yaseZoba, uDavide wabulala amaSiriya angu-22 000. +  Ngemva kwalokho, uDavide wabeka ibutho lamasosha eSiriya laseDamaseku, amaSiriya aba yizinceku zikaDavide, akhokha intela. UJehova wasiza uDavide wanqoba* nomaphi lapho ayeya khona. +  Ngaphezu kwalokho, uDavide wathatha amahawu egolide ayindilinga ezincekwini zikaHadadezeri wawaletha eJerusalema.  UDavide wathatha ithusi eliningi kakhulu eThibhati naseKhuni, amadolobha kaHadadezeri. USolomoni wenza ngalo uLwandle lwethusi, + izinsika nezinto zethusi. +  Lapho uThowu inkosi yaseHamati ezwa ukuthi uDavide wayelinqobe lonke ibutho likaHadadezeri + inkosi yaseZoba, + 10  ngokushesha wathumela uHadoramu indodana yakhe eNkosini uDavide ukuba ayobuza ngenhlalakahle yayo nokuba ayihalalisele ngokuthi yayilwe noHadadezeri yamnqoba (ngoba uHadadezeri wayevame ukulwa noThowu), futhi wafika nazo zonke izinhlobo zezinto zegolide, zesiliva nezethusi. 11  INkosi uDavide yazingcwelisela uJehova lezi zinto + kanye nesiliva negolide eyayilithathe kuzo zonke izizwe: kwa-Edomi nakwaMowabi, kuma-Amoni, + kumaFilisti + nakuma-Amaleki. + 12  U-Abhishayi + indodana kaZeruya + wabulala abakwa-Edomi abangu-18 000 eSigodini Sikasawoti. + 13  Wabeka amabutho azoqapha kwa-Edomi, bonke abakwa-Edomi baba yizinceku zikaDavide. + UJehova wasiza uDavide wanqoba* nomaphi lapho ayeya khona. + 14  UDavide waqhubeka ebusa phezu kwawo wonke u-Israyeli, + ebusa bonke abantu bakhe ngobulungisa nangokulunga. + 15  UJowabe indodana kaZeruya wayephethe ibutho, + uJehoshafati + indodana ka-Ahiludi engumgcini-mibhalo, 16  uZadoki indodana ka-Ahithubi no-Ahimeleki indodana ka-Abhiyathara babengabapristi, uShavisha engunobhala. 17  UBhenaya indodana kaJehoyada wayengamele amaKhereti + namaPheleti. + Amadodana kaDavide ayelandela inkosi ngobukhulu.*

Imibhalo yaphansi

Noma, “alizungezile.”
Noma, “wanika uDavide insindiso.”
Noma, “wanika uDavide insindiso.”
Okuwukuthi, yinkosi kuphela eyayinegunya elingaphezu kwelawo.